Správní řízení v praxi ředitele

Mgr. Michaela Burdková

Lektor na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE

ID: SP-36-11-636

Anotace k předmětu

Předmět navazuje na předchozí výuku základních právních předpisů a jejich aplikace ve školství. Kromě toho, že ředitel musí být dobrým pedagogem a manažerem, stává se z něho v našem právním řádu také součást orgánu státní správy a může činit v jemu svěřené působnosti správní rozhodnutí.  Postavení škol a jejich ředitelů je v rámci veřejné správy a samosprávy specifické. Rozhodování ředitele školy jako orgánu státní správy podléhá pravidlům veřejné správy a správnímu řádu. Jen takový ředitel, který zná své pravomoci a pole své působnosti, může plně využívat možností, které má z podstaty své funkce.

 

Obsah předmětu

Základní zásady správního řízení – legalita, správní uvážení, ochrana dobré víry, ochrana veřejného zájmu, nestranný postup a rovný přístup, ochrana legitimního očekávání, materiální pravda, poučovací povinnost správního orgánu, součinnost s účastníky řízení, rychlost, hospodárnost, procesní rovnost účastníků řízení, nestrannost správního orgánu, příslušnost správních orgánů, vedení řízení, spis, oprávněná úřední osoba, jednací jazyk, doručování ve správním řízení, úkony účastníků řízení, zastoupení účastníka řízení, lhůty a počítání času ve správním řízení, zahájení řízení, podklady pro vydání rozhodnutí, usnesení – přerušení řízení, zastavení řízení, vydání rozhodnutí – výroková část, odůvodnění, poučení účastníků řízení, právní moc rozhodnutí, odvolací řízení, postup odvolacího správního orgánu, přezkumné řízení, praktická část

 

Cíl předmětu

Cílem modulu je kvalitní příprava řídících pracovníků pro vedoucí funkci ve školách a školských zařízeních, osvojení a prohloubení nejen teoretických, ale i praktických znalostí a dovedností v oblasti aplikace správního řádu při výkonu správních činností v praxi ředitele školy s využitím vybrané judikatury.

 

Struktura předmětu

Správní řízení

Veřejná správa

Státní správa a samospráva

Veřejné školství

Právo ve školství

Pravomoci ředitele školy

Správní působnost ředitele školy

Rozhodování ve správním řízení

Správní řád

 

Literatura

PRŮCHA P.: Správní řád s poznámkami a judikaturou. 4. vyd. Praha, Leges, 2019

Hendrych, D. a kol.: Správní právo. Obecná část. 9. vydání. Praha, C. H. Beck, 2016

POMAHAČ, R. a kol.:  Veřejná správa. Praha, C. H. Beck, 2013

Šromová E.: Správní řízení od A do Z. 3. vyd. Praha, Aleš Čeněk, 2020

KOŘÍNKOVÁ, E.: Poradce ředitele školy: nejčastější pochybení škol při kontrolách ČŠI. Praha, Raabe, 2010

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.