Správní soudnictví

doc. JUDr. PhDr. Zdeněk Fiala, Ph.D.

Předseda správní rady na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a Lektor na European Business School SE

LAW-23-09-323

Anotace k předmětu

Správní soudnictví představuje specifický typ soudní kontroly veřejné správy, která se zaměřuje na přezkum zákonnosti správních rozhodnutí a jiných činností, popř. nečinnosti, správních orgánů. Jde o samostatnou část soudnictví, v němž jde primárně o ochranu veřejných subjektivních práv jednotlivců. Řízení před správními soudy, jakož i jejich postavení, organizace, příslušnost a pravomocí, je v České republice upraveno zákonem č. 150/2002 Sb., soudním řádem správním. Obsah tohoto předpisu po nezbytném teoretickém úvodu proto také tvoří hlavní náplň výkladu, mezi jehož klíčové atributy patří zejména seznámení se s jednotlivými druhy řízení ve správním soudnictví, včetně opravných prostředků.

 

Obsah předmětu

Pozornost věnujte zejména tomu, v čem spočívá význam správního soudnictví a jakou pozici sehrávají správní soudy při kontrole veřejné správy; jaké existují modely správního soudnictví; jak se vyvíjelo správního soudnictví na území České republiky a tomu jak je správní soudnictví v České republice organizováno v současné době. Pozornost poté věnujte jednotlivým druhům žalob, zejména žalobě proti rozhodnutí, žalobě proti nečinnosti a žalobě proti nezákonnému zásahu, pokynu nebo donucení, a dále  jednotlivým opravným prostředkům, tj.  kasační stížnosti a obnově řízení.

 

Cíl předmětu

Seznámit posluchače s významem správního soudnictví pro ochranu veřejných subjektivních práv, a to zejména s ohledem na platnou právní úpravu v České republice. V rámci výkladu, který je zasazen do nezbytného teoretického a komparativního rámce, je zvýšená pozornost věnována jednotlivým způsobům přezkumu rozhodnutí a jiných činností správních orgánů, včetně opravných prostředků, tzn. procesním postupům před správními soudy, které budou podrobněji posluchačům přiblíženy za pomoci vybrané soudní judikatury. Po absolvování tohoto předmětu byste měli být schopni: objasnit pojem a význam správního soudnictví, představit klíčové koncepty (modely) správního soudnictví, nastínit vývoj správního soudnictví na území dnešní České republiky, popsat organizaci správního soudnictví v České republice, porozumět principiálně jednotlivým druhů řízení ve správním soudnictví a vysvětlit význam opravných prostředků.

 

Struktura předmětu

  1. Správní soudnictví - pojem, účel, modely a historický vývoj na území ČR
  2. Organizace správního soudnictví, působnost a pravomoc soudů ve správním soudnictví
  3. Řízení před soudy ve správním soudnictví – společná ustanovení o řízení, zásady řízení
  4. Vybrané druhy řízení - žaloba proti rozhodnutí správních orgánů a řízení o ní, žaloba na ochranu proti nečinnosti správního orgánu a řízení o ní, žaloba proti nezákonnému zásahu správního orgánu a řízení o ní

 

Literatura

SLÁDEČEK, V., TOMOSZKOVÁ, V. a kol. Správní soudnictví v České republice a ve vybraných státech Evropy. Praha: Wolters Kluwer, 2010

Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (doporučit lze i libovolné komentované vydání – např.  POTĚŠIL, L.; ŠIMÍČEK, V. a kol.: Soudní řád správní - komentář. 1. vyd. Praha: Leges,; JEMELKA, L. a kol.: Soudní řád správní. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck; aj.)

www.nssoud.cz

Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (vydává NSS v nakl. WoltersKluwer ČR)

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.