Strategické techniky a analýzy (SWOT, PEST)

Ing. Libor Friedel, MBA

Garant programu MBA strategický management
Přehrát video

ID: MNG-15-10-415

Anotace k předmětu

Strategická analýza je výchozí fází modelu AFI (Analýza, Formulace, Implementace), obecného přístupu k procesu strategického managementu (strategického řízení). Cílem analytické fáze ve strategickém managementu je poznat okolní vnější prostředí organizace (např. PESTLE faktory, odvětví apod.), stejně tak jako poznat a prozkoumat v jakém interním prostředí (a organizační kultuře) organizace funguje. Ve vnějším i vnitřním prostředí působí a organizaci ovlivňuje také řada zainteresovaných stran (stakeholders), které je užitečné si uvědomit, poznat a odhalit jejich očekávání vůči organizaci. K takovému poznání a uvědomění slouží řada rozličných rámců, modelů, přístupů a „technik“. Stratégové a manažeři na různých úrovních je mohou zvolit a použit, aby co nejlépe poznali a popsali východiska organizace/podniku/firmy, na jejichž základě mohou a chtějí formulovat organizační a konkurenční strategie. Řada přístupů je totožná s nástroji, které jsou využívány také ve strategickém marketingu.

Jedním z tradičních výsledků poznání a uvědomění je kupříkladu formulování silných a slabých stránek organizace (na základě poznání interního prostředí) a také příležitostí a hrozeb (podle poznání vnějšího prostředí). Výsledek je obecně notoricky znám pod zkratkou SWOT. Nejde ovšem jen o brainstormingové úsilí, ale o poznání založené na korektních a aktuálních datech a informacích. Vzhledem k tomu, že veškeré podnikání a působení organizací je doprovázeno poměrně dynamickými změnami v prostředí, je taková „analytická“ práce neustálým procesem, který je třeba zajistit, obnovovat a aktualizovat. Vybírat je z čeho a modul přináší výběrový přehled, doplněný o další řadu článků na blogu ÚPPV či EBS.

 

Obsah předmětu

Obsah modulu je zaměřen na poskytnutí přehledu a porozumění souvislostem strategické analýzy v procesu strategického řízení, jednak v návaznosti na další moduly (strategický management, tvorba vize a management změn), jednak na schopnost samostatného využití a zpracování strategické analýzy. Zmiňovány jsou pro upozornění a inspiraci i moderní/módní „doplňky“ a myšlenkové směry jako je lean startup, plátna byznys modelů, scénáře budoucnosti apod.

Po úvodu do strategického řízení, představení pojmu a konceptu strategie a aktualizovaných novinkách (každý semestr přináší něco nového a aktuálního - digitalizace, COVID-19…) následuje část k analýza vnějšího prostředí a odvětví, následovaná částí k nástrojům a modelům pro analýzu interního prostředí organizace (zdroje, kultura…). Setkáte se se sadou vybraných modelů, nástrojů a technik k provádění strategické analýzy, mimo obvyklé a známé PESTLE a SWOT. Upozorněni budete na doplňkové články na blogu ÚPPV, EBS a blogu lektora k tématice strategických analýz a konceptům či modelům, jimž není během tohoto předmětu věnována detailní pozornost.

 

Cíl předmětu

Měli byste porozumět místu a důležitosti strategické analýzy v procesu tvorby strategie a strategického řízení, v návaznosti na další moduly. Cílem je získat přehled, na jehož základě a po doplnění (modul nemůže přinést vyčerpávající přehled a odpovědi na všechny otázky) o detailnější znalosti díky studiu literatury, budete efektivně schopni provést dílčí analýzy i komplexní strategickou analýzy organizace či její části a připravit tak východisko pro strategické rozhodnutí a formulaci strategie, ne pouze nastínit SWOT matici díky brainstormingu zúčastněných.

Budete také inspirováni k zamyšlení, popř. využití konceptů a modelů, jimž se klasické pojetí strategického managementu nevěnuje, dojde na příklady, diskusi podle složení publika během tematického setkání atd. Vše tak, aby naučené bylo možné dále (v případě zájmu) využít a rozvinout v praxi i během modulu k tvorbě podnikové vize a modulu týkajícího se strategického managementu a managementu změn a pro přípravu seminární či závěrečné disertační práce.

 

Struktura předmětu

Strategický management – AFI model

Další pohledy - Model EFQM, Lean Startup, GROW…

Úvod do strategie

Digitální věk a udržitelný rozvoj

Vnější prostředí – PESTLE faktory

Dynamické schopnosti organizace

(Krize COVID-19 a její vývoj a dopady)

Analýza odvětví (5 konkurenčních sil apod.)

Analýza konkurence (synergie se strategickým marketingem)

Vybrané matice a modely pro strategickou analýzu faktorů ve vnějším prostředí

Analýza zdrojů a strategické způsobilosti

VRIO, klíčové způsobilosti

Hodnotový řetězec a hodnotový systém

SWOT, IFAS, EFAS, SFAS

Analýza zainteresovaných stran

 

Literatura

FOTR, Jiří, SOUČEK, Ivan. Scénáře pro strategické rozhodování a řízení. Jak se efektivně vyrovnat s budoucími hrozbami a příležitostmi. Praha: Grada Publishing, 2020. 235 s. ISBN 978-80-271-2020-8.

GRANT, Robert, M. Contemporary Strategy Analysis: Text and Cases. 8. vyd. New York: John Wiley & Sons, 2013. 842 s. ISBN 978-1-119-94189-7.

HARVARD BUSINESS SCHOOL PUBLISHING CORPORADION. O strategii. 10 nejlepších příspěvků z Harvard Business Review. Praha: Management Press, 2018, 285 s. ISBN 978-80-7261-555-1.

HITT, Michael, A., IRELAND, Duane R., HOSKISON, Robert E. Strategic Management. Competitiveness and Globalization. 5. vyd. Mason: Thomson – South-Western, 2003. 438 s. a přílohy. ISBN 0-324-11479-6.

JOHNSON, Gerry, SCHOLES, Kevan. Cesty k úspěšnému podniku: stanovení cíle, techniky rozhodování. Praha: Computer Press, 2000. 803 s. ISBN 80-7226-220-3.

JOHNSON, Gerry a kol. Exploring Corporate Strategy. Text and Cases. 11. vyd. Harlow: Pearson, 2017. 828 s. ISBN 978-1-292-14512-9.

KEŘKOVSKÝ, Miloslav. Strategické řízení: teorie pro praxi. 2. vyd. C. H. Beck, 2006. 206 s. ISBN 80-7179-453-8.

MAGRETTA, Joan. Michael Porter jasně a srozumitelně. O konkurenci a strategii. Praha: Management Press, 2012. 231 s. ISBN 978-80-7261-251-2.

MINTZBERG, Henry. AHLSTRAND, Bruce, LAMPEL, Joseph. Strategy Safari: A Guided Tour Through the Wilds of Strategic Management. New York: The Free Press, 1998. 406 s. ISBN 0-684-84743-4.

PORTER, E. Michael. Konkurenční strategie: Metody pro analýzu odvětví a konkurentů. Praha: Victoria Publishing, 1994. 403 s. ISBN 80-85605-11-2.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.