Strategický marketing

Karel Křivan

Lektor na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE
Přehrát video

ID: MKT-05-20-505

Anotace k předmětu

Tento předmět si klade za cíl seznámit posluchače se základními principy strategického marketingového myšlení a marketingových strategií. Existuje nespočet strategií, metod, které se mohou vhodně doplňovat a utvářet tak základ pro celkovou marketingovou strategii. Na volbu vhodné strategie pak mají vliv různé faktory–stanovené cíle, druh a záměry zákazníka, použitelné nástroje apod. Předmět se věnuje strategickému pojetí marketingu, nejpoužívanějším marketingovým strategiím, tvorbě funkčních vnitřních i vnějších marketingových analýz a jejich praktickému využití při marketingovém řízení organizace.

 

Obsah předmětu

Budeme se věnovat vysvětlení pojmu marketingová strategie, co to je, jak je historicky vnímána, jaké jsou její součásti. Řekneme si, jak má marketingová strategie správně vypadat, jak má vypadat strategický firemní dokument, jaké má mít části a jakou strukturu. Na začátku každé strategie je vymezení pojmů vize a mise firmy, instituce, řekneme si, jaký je rozdíl mezi misí a vizí a jak se s těmito pojmy v praxi pracuje nebo nepracuje. Abychom byli schopni vytvořit funkční a efektivní strategii, musíme nejdříve zmapovat dění v organizaci a vnější vlivy, které organizaci ovlivňují. Ukážeme si nejpoužívanější marketingové analýzy – SWOT, Porterovu analýzu pěti sil, PEST analýzu, jejich tvorbu a praktické využití.

Budeme se věnovat historicky nejpoužívanějším marketingovým strategiím a jejich autorům, ukážeme si, jak lze tyto strategie aplikovat v praxi, jak se mohou doplňovat a prolínat. Vše na praktických příkladech. Budeme se také věnovat komunikačním nástrojům, které jsou pro jednotlivé strategie použitelné. V závěru si ukážeme, jak vypracovat strategický firemní dokument, jaké má obsahovat části a jak být strukturován. 

 

Cíl předmětu

Cílem tohoto předmětu je seznámit posluchače se základními principy strategického marketingového a myšlení a s tvorbou firemní marketingové strategie. Veliký důraz je kladen na seznámení se s základními marketingovými strategiemi a jejich využití v praxi, tvorbu vnitřních i vnějších podnikových analýz a tvorbu firemního strategického dokumentu. Po absolvování tohoto předmětu by posluchači měli mít přehled o tom, co je to marketingová strategie, jak vytvořit potřebné firemní vnitřní i vnější analýzy, jakou strategii si vybrat pro další rozvoj organizace a jak vytvořit funkční a v praxi použitelný marketingový strategický dokument.

 

Struktura předmětu

Co je to strategie a strategické myšlení

Vize, mize – co to je, jak využít v praxi

Základní marketingové strategie a jejich využití v praxi

SWOT analýza

Porterova analýza pěti sil

PEST analýza

Marketingové strategie a jejich historický vývoj

Strategie dle Ansoffa, Portera a Kotlera

Strategický dokument a jeho části

 

Literatura

KOTLER, P.; KELLER, K.L. Marketing management. 14. vyd. Praha: Grada, 2013. ISBN: 978-80-247-4150-5.

KOTLER, P.; KOTLER, M. 8 strategií růstu. Praha: Albatros, 2013. ISBN: 978-80-265-0076-6.

JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing, Strategie atrendy.2. rozšíření vyd. Praha: Grada, 2013. ISBN: 978-80-247-4670-8.

FOTR, J. Tvorba strategie a strategické plánování. Praha: Grada, 2012. ISBN: 978-80-247-3985-4.

SOUČEK, Z. Strategie úspěšného podniku: symbióza kreativity a disciplíny. V Praze: C.H. Beck. ISBN 978-80-7400-572-5

KEŘK, M., VYKYPĚL, O. Strategické řízení Teorie pro praxi. C.H. BECK, Praha, ISBN: 80-7179-453-8.

 

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.