Time management

Bc. Jan Brodský, DiS.

Lektor na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE

ID: MNG-28-10-428

Anotace k předmětu

Time management je jednou z klíčových schopností manažera potřebných pro zvládnutí jeho práce. Předmět se zabývá teoretickým ukotvením time managementu, ale i jeho praktickou využitelností. Podstatnou součástí předmětu je ukázat studentům možnosti time managementu a jejich použití, hledání svých silných a slabých stránek a ukázání cesty k jejich využití nebo nápravě. Klíčová musí být pro úspěšného manažera mimo jeho schopností také efektivita využívání takových předností. Mnoho managerů se pro nedůvěru obává delegovat úkoly na své podřízené a zvýšit tak efektivitu své vlastní práce. Správně provedená delegace úkolů dokáže ušetřit čas, který lze následně využít pro plnění náročnějších úkolů.

 

Obsah předmětu

Předmět „Time management“ se zabývá, jak už doslovný překlad napovídá, hospodařením s časem. Na začátku bude potřeba vymezit si základní pojmy, ukázat historii a metody zavádění time managementu a srovnání přístupu k time managementu – aktivní zavádění z pozice zaměstnavatele, pasivní z pozice zaměstnance. Součástí je také analýza času a plánování, efektivita využívání času a chyby při jeho využívání, okamžité změny, které vedou k vyšší efektivitě, dále pak i osobní rozvoj, volnočasový time management a řízení času ostatních lidí.

Další část předmětu se bude věnovat tzv. zlodějům času a to konkrétně: vnějším faktorům, jejich obecné charakteristice a jednotlivým druhům vnějších faktorů, které kradou čas; totéž obdobně s vnitřními faktory každého jedince, jejich obecné charakteristice a druhům vnitřních faktorů, které stojí každodenně čas; a také kombinaci těchto dvou faktorů, jejich charakteristice a typickým příkladům.

Další důležitou složkou předmětu bude delegování úkolů jako schopnost manažerského myšlení – jeho pojetí a cíle, jak dosáhnout výsledků prostřednictvím druhých lidí, základní problémy při delegování a jejich řešení, metodika a filozofie delegování a také fáze procesu delegování.

 

Cíl předmětu

Tento předmět si klade za cíl proniknout do oblasti time managementu, naučit se základní principy této manažerské metody a v neposlední řadě si osvojit techniky, kterými lze dosahovat efektivnějších výkonů. V poslední dekádě je termín time managementu velmi aktuální a skloňovaný, především v komerčním sektoru, ze kterého aktivně prostupuje i do sektoru státní správy. Každý je někým nebo něčím nucen do určité míry hospodařit s časem. Pořadí, v němž jsou prováděny každodenní úkoly, má značný vliv na to, jak dalece je využívána každá minuta života. Osobní i pracovní.

 

Struktura předmětu

Time management

Zloději času

Plánování času

Efektivita

Delegování úkolů

Zvýšení efektivity

Osobní růst

 

Literatura

URBAN, J.: Jak lépe naložit s časem: 50 doporučení pro ty, jejichž čas je vzácný, Grada, Praha, 2015

KNOBLAUCH, J.: Time management: mějte svůj čas pod kontrolou. Praha, Grada, 2012

LUDWIG, P.: Konec prokrastinace: Jak přestat odkládat a začít žít naplno. Brno, 2013

ADAIR, J. E.: Jak řídit druhé i sám sebe. Brno, Computer Press, 2005

ALLEN, D.: Mít vše hotovo: jak zvládnout práci i život a cítit se při tom dobře. Brno, 2008

CAUNT, J.: Time management: jak hospodařit s časem. Praha, Computer Press, 2001

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.