Tvorba podnikové vize

Ing. Libor Friedel, MBA

Garant programu MBA strategický management

ID: MNG-17-11-417

Anotace k předmětu

Tvorba (podnikové) vize stojí oproti strategickým analýzám (poznání reality) jako „koncový bod“ (či území a představa o něm) k němuž směřuje vybraná/zvolená strategické úsilí a strategická cesta organizací. Modul je součástí série ke strategickému managementu a doplňuje tři fáze modelu AFI (Analýza, Formulace, Implementace), obecného přístupu k procesu strategického řízení. V některých pojetích strategického řízení je tvorba vize východiskem, na které navazují další kroky jako stanovení strategických cílů apod. V něčem se tedy strategické řízení podobá koučovacímu přístupu GROW, který také nejprve určuje cíle (G-goal) a pak východiska (R-reality). Cílem tvorby vize je vykreslit inspirující a žádoucí budoucnost a stav organizace, kdy ještě nejde o SMART cíl a také doplnit vizi o další představu, týkající se účelu existence (poslání) a zásad, spočívajících na hodnotách či etice. Jde o jakousi „ideologii“ organizace v níž důležitou roli sehrávají její lídři. Doplněk modulu proto tvoří i několik pohledů na lídrovství, zejména ve vztahu k hodnotám a tvorbě vize, na základě přístupu britského psychologa Richarda Barretta.

Ve tvorbě vize nejde o žádnou esoterickou či duchovní disciplínu (byť velmi zajímavým může být tzv. Vision Quest), ale o volbu postupu či přístupu a rozhodnutí, zda a jak do takového procesu kromě lídrů zapojit i další členy organizace či zainteresované strany.

Stejně jako v případě dalších strategických modulů, neexistuje jen jeden model a přístup, ale je důležité si být vědom souvislostí i jakýchsi paradigmat, tedy hodnotových pohledů na svět a podnikání. Proto modul nabízí základní přehled, rozvojové perspektivy a opět doplnění o řadu článků na blogu ÚPPV či EBS.

 

Obsah předmětu

Obsah předmětu je zaměřen diskusi ke vnímání, event. motivační a „magnetizující“ rolí vize (poslání a hodnot) v organizačním životě, dosahování strategických cílů a roli lídrů v organizaci. Je zde řada rozmanitých perspektiv i souvislostí a jde o „měkké“ téma ne „tvrdou“ metodiku. Vysvětlení, co je to vize, poslání a hodnoty, spolu s upozorněním na další úhly pohledu jsou obsahem v úvodu předmětu, který pokračuje představením možností, jak ke tvorbě vize přistoupit a jakou roli v něm hrají osobní hodnoty a jaká je role lídrů v organizaci při tvorbě této vize. Stejně tak je dalším bodem obsahu a diskuse to, že pohled na hodnoty a vizi se nabízí z různých „pater“ naší hierarchie uvědomění, a tedy že neexistuje jediná univerzální pravda/vize či pohled na ni. To je zdrojem souhlasu, synergie, motivace i zdrojem averze a konfliktů. Tyto faktory mohou ovlivnit nejen „kvalitu“ vize, ale i proces její tvorby a úlohu lídrů v tomto procesu. Týká se to jak organizační (podnikové vize, tak i vize na osobní úrovní a osobního lídrovství či osobních hodnot.

Upozorněni budete i na doplňkové články na blogu ÚPPV, EBS a blogu lektora k tématice vize a lídrovství, jimž není během tohoto předmětu věnována detailní pozornost.

 

Cíl předmětu

Během předmětu byste měli porozumět tomu, co je to vize, jaký je rozdíl oproti poslání a hodnotám (či etice) a jak to vše může ovlivnit proces utváření vize jako představy o žádoucí budoucnosti. Stejně tak je cílem uvědomit si jakou roli v tomto procesu hraje osobní vnímání lidí, co jej vše ovlivňuje, včetně důležitosti osobních hodnot. Proto je cílem seznámit vás s několika dalšími modely a přístupy včetně neurologických úrovní a modelu vědomí Richarda Barretta, který navazuje na práce Abrahama Maslowa. Cílem je získat komplexnější pohled a přehled, na jehož základě a po doplnění (modul nemůže přinést vyčerpávající přehled a odpovědi na všechny otázky) o detailnější znalosti díky studiu literatury, budete efektivně schopni zkoumat kvalitu vize, navrhnout proces její tvorby a uvědomit di dopad na práci lídra i vliv lídrovství na tvorbu vize, včetně zohlednění dalších vybraných aspektů (motivace, emoční inteligence, etika, sebepojetí manažera apod. Měli byste být schopni si také ujasnit svou roli a vztah k vizi v případě, že nejste formálními lídry a vrcholovými manažery v organizaci.

Proto je cílem také poznat a diskutovat o pestrosti takových pohledů, protože pomáhají uvědomit si proč nastávají konflikty či nedorozumění a vize není pro všechny stejně důležitá. Budete také inspirováni k zamyšlení, popř. využití konceptů a modelů (perspektiv), jimž se obvyklé pojetí vize a její tvorby nevěnuje, dojde na příklady, diskusi podle složení publika během tematického setkání atd. Vše tak, aby naučené bylo možné dále (v případě zájmu) využít a rozvinout v praxi a pro přípravu seminární či závěrečné disertační práce.

 

Struktura předmětu

Strategický management – AFI model

Další pohledy - Model EFQM, GROW, digitální věk, udržitelný rozvoj

Úvod do strategie

Vize (malá hra a příklady)

Poslání, účel, mise

Organizační ledovec a organizační kultura

Možnosti „tvorby vize“

Neurologické úrovně a role hodnot a přesvědčení

Vize, zainteresovaní, strategie

(Osobní) hodnoty a Barrettův model úrovní vědomí

Dopad na lídry a lídrovství

Lídři a (tvorba) vize

Komunikace vize

 

Literatura

ADAIR, John. Ne šéf, ale lídr: jak vést ostatní po cestě k úspěchu. Brno: Computer Press, 2009. 193 s. ISBN 978-80-251-2447-5.

COLLINS, Jim. Jak z dobré firmy udělat skvělou. Praha: Grada, 2008. 297 s. ISBN 978-80-247-2545-1.

COVEY, R. Stephen. 7 návyků skutečně efektivních lidí. Praha: Management Press, 2007. 342 s. ISBN 978-80-7261-15-0.

GOLDSMITH, Marshall, REITER, Mark. Mojo. Jak najít naplnění v kariéře i osobním životě. Brno: Computer Press, 2011. 216 s. ISBN978-80-251-3257-9.

GOLEMAN, Daniel. Emoční inteligence. Praha: Columbus, 1997. 348 s. ISBN 80-85928-48-5.

HAMEL, Gary. Leading the Revolution. Boston: Harvard Busines School Press, 2000. 333 s. ISBN 1-57851-189-5.

HANDY, Charles. Druhá křivka. Jak neminout odbočku do budoucnosti. Praha: Management Press, 2016. 220 s. ISBN 978-80-7261-401-1.

JIRÁSEK, Jaroslav, A. Agenda příštích let. (Quo vadis management?) Praha: Professional Publishing, 2006. 188 s. ISBN 80-86946-04-5.

JOHNSON, Gerry a kol. Exploring Corporate Strategy. Text and Cases. 11. vyd. Harlow: Pearson, 2017. 828 s. ISBN 978-1-292-14512-9.

KAPLAN, S. Robert, NORTON, P. David. Balanced Scorecard. Strategický systém měření výkonnosti podniku. Praha: Management Press, 2000. 267 s. ISBN 80-7261-032-5.

KOFMAN, Fred. Vědomý business. Integrita, úspěch a štěstí. Praha: Portál, 2010. 343 s. ISBN 978-80-7367-747-3.

KOLEKTIV. O strategii. 10 nejlepších příspěvků z Harvard Business Review. Praha: Management Press, 2018. 285 s. ISBN 978-80-7261-555-1.

LALOUX, Frederic. Budoucnost organizací. Průvodce budováním organizací v 21. století na základě evoluce lidského uvažování. Praha: PeopleComm, 2016. 377 s. ISBN 978-80-87917-29-9.

O’REILLY, Tim. WTF? Co přinese budoucnost a jak ji přežít. Brno: Jan Melvil Publishing, 2018. 428 s. ISBN 978-80-7555-054-5.

PRAHALAD, C. K., RAMASWAMY, Venkatram. Budoucnost konkurence. Spoluvytváření jedinečné hodnoty se zákazníkem. Praha: Management Press, 2005. 277 s. ISBN 80-7261-126-7.

REISS, Steven. Who Am I? The 16 Basic Desires That Motivate Our Behavior and Define Our Personality. New York: Jeremy P. Tarcher / Putnam, 2000. 280 s. ISBN 0-7865-1729-8.

RIES, Eric. Lean Startup – Jak budovat úspěšný byznys na základě neustálé inovace. Brno: BizBooks, 2015. 279 s. ISBN 978-80-265-0389-7.

ROCK, David. Leadership s klidnou myslí – Šest kroků ke změně výkonnosti. Hodkovičky: Pragma, 2009. 262 s. ISBN 978-80-7349-206-9.

SINEK, Simon. Začněte s PROČ. Jak vůdčí osobnosti inspirují k činům. Brno: Jan Melvil, 2013. 255 s. ISBN 978-80-87270-55-4.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.