Úvod do práva veřejných zakázek

Mgr. Luboš Fojtík

Lektor na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE

Záměrem tohoto modulu je představení problematiky zadávání veřejných zakázek, a to jak z pohledu zadavatelů, tak z pohledu uchazečů. Modul bude podávat průřezové informace o základních okruzích otázek souvisejících se zadáváním veřejných zakázek, a to od vymezení pojmosloví, stanovení rozsahu aplikace zákona až po popis jednotlivých druhů zadávacích řízení. Modul bude v detailech zaměřen na praktické aspekty zadávacích řízení. Z pohledu zadavatele bude zkoumán především postup při výběru správné formy zadávacího řízení a způsoby, jak může být zamezeno nejčastějším pochybením ze strany zadavatele při tvorbě zadávacích podmínek a následně při posuzování a hodnocení nabídek. Z pohledu uchazeče se pak v modulu, vyjma popis standardních zákonných povinností a doporučení pro uchazeče, zaměříme na analýzu nejčastějších chyb uchazečů v nabídkách, které mají zpravidla za následek vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Okrajově se modul bude zabývat také smluvním vztahům po ukončení zadávacího řízení, možnostem změny smluv a otázkám souvisejícím a dále pak otázkám správních deliktů jak na straně zadavatele, tak na straně uchazečů.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.