WEBINÁŘ: Jak použít občanský zákoník v personální praxi

Od účinnosti nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále „OZ“), který od 1. ledna 2014 podstatně ovlivňuje i pracovněprávní vztahy, uplynulo deset let. Nelze říci, že to není ani poměrně krátká nebo delší doba ke správné aplikaci zákona v personální praxi. Skutečností zůstává, že v personálních vztazích se při jeho použití vyskytují chyby a omyly. Dochází k různým a nesprávným výkladům, které mají důsledky v právech a povinnostech zaměstnavatelů i zaměstnanců. Na webináři se zaměříme na výklad nejčastějších z nich s uvedením správného řešení

Program semináře

 

Webinář si můžete koupit ZDE 

 

Odborný program

1. Legislativní aktuality v době konání webináře

2. Princip subsidiarity (podpůrnosti)

- rozdíl od principu delegace – co není zakázáno, je dovoleno-smluvní volnost, smlouvy – podle OZ v pracovněprávních vztazích

3. Právní jednání

- platnost právního jednání (právních úkonů) – postup při uzavírání smluv a dohod – právní jednání, k němuž se nepřihlíží (absence písemné formy u pracovněprávních písemností) – zastřené právní jednání (práce načerno, švarcsystém) – neplatnost pracovněprávní písemnosti pro chyby v psaní a počtech – mechanický prostředek nahrazuje jednání zaměstnavatele – zavedená praxe – dobré mravy (použití v zákoníku práce)

4. OZ a uzavírání smluv a dohod

- příslib zaměstnání podle OZ – adhezní (formulářová) pracovní smlouva – konkludentní pracovní poměr (absence písemné formy) – faktický pracovní poměr

5. Smlouvy a dohody podle OZ v pracovněprávních vztazích 

- manažerská smlouva – dohoda k poskytování lékařských služeb – dohoda o srážkách ze mzdy – sjednání odvolatelnosti z vedoucího místa – konkurenční dohoda – sjednání smluvní pokuty – dohody a benefity – smlouvy nepojmenované (inominátní)

6. Použití OZ v oblastech

- ochrana osobnosti zaměstnance – započtení práv a nároků – bezdůvodné obohacení zaměstnance – dohoda o náhradě škody nebo o splnění dluhu

7. Sjednání a stanovení vyšších práv pro zaměstnance

- význam vnitřního předpisu a kolektivní smlouvy

8. Rodinné a manželské vztahy na pracovišti

- důsledky zrušení zákona o rodině a jeho zapracování do OZ – manželé  na jednom pracovišti – zaměstnávání manželů – informace o mzdě – zřetel na zájmy dětí a rodiny – souběh funkcí

9. Počítání času 

- promlčení – zánik práva (prekluze)

10. Diskuse, odpovědi na dotazy

 

Organizace a pravidla

  • Při odhlášení 3 a méně pracovních dní před konáním webináře či při neúčasti bez odhlášení se poplatek nevrací. Neproběhla-li platba účastníka před konáním webináře, bude mu v tomto případě předepsáno k úhradě 100% účastnického poplatku.
  • Objednávku a účast na webináři lze převést na třetí osobu.
  • Odhlášení z webináře musí být provedeno písemnou formou (emailem).
  • Po odeslání příhlášky a zaplacení Vám pošleme odkaz na webinář, nejpozději 24 hodin před jeho konáním. 

 

Doplňující informace

  • Pořadatel webináře si vyhrazuje právo na změnu programu.
  • Pořadatel webináře je oprávněn změnit lektora, den, čas či místo konání. V takovém případě se již uhrazený účastnický poplatek vrací pouze k žádosti jeho plátce.
  • Pořadatel webináře je dále oprávněn webinář bez náhrady zrušit, v takovém případě se již uhrazený účastnický poplatek bez dalšího vrací. 
  • Pořadatel o všech změnách webináře nebo o jeho zrušení bezodkladně informuje registrované účastníky webináře (e-mailem či telefonicky).

 

Kontakty

 

Pro studenty Ústavu práva a právní vědy je webinář zcela zdarma. Odkaz dostanou do svého e-mailu.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.