Arbitráž v České republice I – rozhodčí smlouva, arbitrabilita, rozhodčí soud, rozhodčí řízení

JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M.

Advokát, zakladatel Ústavu práva a právní vědy a lektor na European Business School SE
Přehrát video

ID: LAW-04-07-304

Anotace k předmětu

Cílem tohoto modulu je objasnění aktuální právní úpravy rozhodčího řízení v České republice, jakož i některých mezinárodně právních souvislostí, a to zejména otázka arbitrability sporu, náležitostí rozhodčí smlouvy, otázky související s právním postavením stálých rozhodčích soudů, obecných rozhodců a arbitrážních center, formy a náležitosti rozhodnutí v rozhodčím řízení, dále pak zákonná a autonomní úprava pravidel podle kterých se ve sporu postupuje, právní moc a vykonatelnost rozhodčího nálezu, včetně ustanovení na ochranu spotřebitele. Výsledkem bude syntéza vztahu mezi soudním a rozhodčím řízením, zejména pak osvětlení pomocné a kontrolní funkce soudu ve vztahu k rozhodčímu řízení.

 

Obsah předmětu

Pozornost bude věnována následujícím problémům: prameny civilního práva, působnost civilně procesních norem, jakým způsobem je upraven ústavní rámec soudnictví a rozhodčího řízení v ČR, pojem základních principů civilního procesu. Pozornost bude dále věnována následujícím problémům: podmínky rozhodčího řízení, rozhodčí smlouva, arbitrabilita sporu, subjekty a účastníci rozhodčího řízení, ekonomické aspekty arbitráží, právní status rozhodce v rozhodčím řízení, právní postavení a úloha rozhodce při vedení sporu, význam rozhodčích doložek a rozhodčích smluv pro rozhodčí řízení, pravidla řízení a jejich autonomní úprava, stálé rozhodčí soudy a arbitrážní centra, předmět sporů před rozhodci a stálými rozhodčími soudy, seznamy rozhodců a jejich význam, rozhodčí nález a usnesení, právní úprava právní moci a vykonatelnosti rozhodčího nálezu, exekuce rozhodčího nálezu, zrušení rozhodčího nálezu obecným soudem, komunitární aspekty a legislativní trendy rozhodčího řízení.

 

Cíl předmětu

Cílem tohoto modulu je seznámení studentů s judikaturou Nejvyššího soudu České republiky a Ústavního soudu České republiky, jak se postupně vyvíjela od účinnosti zákona o rozhodčím řízení od roku resp. od roku 2000, kdy začaly od vyšších soudů napadávat první důležité judikáty a ovlivňovat praxi rozhodčího řízení. Seznámíte se rozhodovací praxí, která si vzájemně protiřečí, nebo která je buď v příkrém rozporu se zákonem nebo jde svým výkladem za jeho smysl a obsah, bude upozorněno na nežádoucí jevy v české judikatuře rozhodčího řízení, kterou je zejména její retroaktivita, označovaná soudy jako retrospektiva soudních rozhodnutí. Posluchači se samozřejmě seznámí i s kvalitní rozhodovací praxí vyšších soudů, s judikaturou, které vymezuje postavení rozhodce, důležité aspekty, který spor je arbitrabilní a který nikoliv atd. Výsledkem bude syntéza vztahu mezi soudním a rozhodčím řízení, zejména pak osvětlení pomocné a kontrolní funkce soudu ve vztahu k rozhodčímu řízení.

Naučíte se používat rozhodčí doložku při své podnikatelské činnosti v případě, že jste v právním postavení věřitele pohledávky. Naučíte se z pohledu z druhé strany bránit rozhodčí doložce, pokud jste v právním postavení dlužníka. Právníci se naučí, jak procházet procesem rozhodčího řízení, jaké mají v průběhu rozhodčího řízení možnosti oproti řízení soudnímu, a mnoho dalších praktických věcí, které Vám pomohou ve Vaší podnikatelské či právní praxi zacházet s rozhodčí doložkou i následným rozhodčím řízením jako s ekonomicko-právními nástroji, které ovládáte. ¨

 

Struktura předmětu

prameny civilního práva

působnost civilně procesních norem

jakým způsobem je upraven ústavní rámec soudnictví a rozhodčího řízení v ČR

pojem základních principů civilního procesu

podmínky rozhodčího řízení

rozhodčí smlouva

arbitrabilita sporu

subjekty a účastníci rozhodčího řízení

ekonomické aspekty arbitráží

právní status rozhodce v rozhodčím řízení

právní postavení a úloha rozhodce při vedení sporu

význam rozhodčích doložek a rozhodčích smluv pro rozhodčí řízení

pravidla řízení a jejich autonomní úprava

stálé rozhodčí soudy a arbitrážní centra

předmět sporů před rozhodci a stálými rozhodčími soudy

seznamy rozhodců a jejich význam

 

Literatura

LISSE, L.: Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů s komentářem. Praha. LINDE 2012.

OLÍK, M., MAISNER, M., POKORNÝ, R., JANOUŠEK, M.: Komentář k zákonu o rozhodčím řízení. Wolters  Kluwer. 2017. IBSN 978-80-7552-736-3.

BĚLOHLÁVEK, A. J.: .: Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012.

ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol.: Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, s. 1736.

PETROV, J., VÝTISK, M., BERAN, V. a kol.: Občanský zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017.

LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1–654). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 2136.

KINDL, M., ROZEHNAL. A. a kol. Občanský zákoník. Praktický komentář. Plzeň: Aleš Čeněk, 2019. 991 s., ISBN 978-80-7380-742-9.

MELZER, F., TÉGL, P. a kolektiv: Občanský zákoník – velký komentář. Svazek I. § 1-117, Leges, Praha 2013, str. 96.

HULMÁK, M. a kol.: Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§§ 2055-3014). Komentář, 1. vydání, C. H. Beck, Praha 2014, str. 1511 a násl.

BĚLOHLÁVEK, A. J.: Rozhodčí řízení, ordre public a trestní právo, Komentář, I. díl a II. díl. 1. vydání, C.H. Beck, Praha 2008, str. 240.

ROZEHNALOVÁ, N.: Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. 2. vydání. Praha: ASPI, 2008, 386 s. ISBN 978-80-7357-324-9.

WINTEROVÁ, A. et al.: Civilní právo procesní. Praha : Linde Praha, 2002. str. 629–648.

KINDL, M., ŠÍMA, A., DAVID, O.: Občanské právo procesní,  2. vydání, Plzeň: Aleš Čeněk, 2008,l str. 405.

LISSE, L.: Mezinárodní a národní sportovní arbitráž a její aktuální otazníky. Publikováno na právním portálu e-právo dne 26. listopadu 2018 pod ID: 108438.

LISSE, L.: Achillovy paty sportovních arbitráží. Publikováno dne 3. května 2019 v časopisu Právní rádce.

LISSE, L.: Precedentní rozhodnutí SDEU a mezinárodní investiční arbitráž, příspěvek publikovaný na právním portálu e-právo dne 11. června 2018.

LISSE, L.: Vzdání se práva na podání žaloby na zrušení rozhodčího nálezu soudem. Článek publikovaný dne 2. ledna 2020 na e-právo, ID: 110426.

LISSE, L.: Rozhodce jako jiný orgán ve smyslu čl. 36 Listiny. eLaw. Publikováno 29. července 2011.

LISSE, L.: Nalézání práva rozhodci v nové judikatuře Ústavního soudu. E-právo. 20. října 2011.

LISSE, L.: Věcný přezkum rozhodčího nálezu soudem a přezkum platnosti rozhodčí doložky v aktuální judikatuře. Publikováno dne 30.  prosince 2014 na právním portálu e-právo pod ID: 96294.

LISSE, L.: Přezkum věcné správnosti rozhodčího nálezu soudem. Příspěvek byl publikovaný dne 24. února 2010 pod ID: 60331.

LISSE, L.: K problematice arbitrážních center. In: Bulletin advokacie. ISSN 1210-6348. Roč. 2006, č. 1/2006.

LISSE, L.: Ještě jednou k činnosti arbitrážních center. Právní rádce. ISSN 1210-4817. 27. září 2007, roč. 15, č. 9, str. 61-63.

LISSE, L.: Neplatnost rozhodčí smlouvy arbitrážního centra aneb konec (Pod-vodníků?) rozhodců ad hoc v Čechách, na Moravě a ve Slezsku?. Epravo [online]. 31. března 2010.

LISSE, L.: Rozhodčí soud vs. arbitrážní centrum. Epravo [online]. 12. listopadu 2011.

LISSE, L.: Stanovisko Nejvyššího soudu k rozhodčím doložkám arbitrážních center. Obchodněprávní revue: Odborný recenzovaný časopis pro obchodní právo a právo finančních trhů, č. 8/2011, str. 250-251.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.