Ekonomické teorie

PhDr. Marie Hamplová, Ph.D.

Lektor na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a člen správní rady European Business School SE

ID: SP-08-06-608

Cíl modulu:

Cílem tohoto modulu je poskytnout přehled o vývoji ekonomických teorií v historii až po současnost.

Počátky ekonomického myšlení – antické Řecko, alternativní ekonomické názory ke katolické scholastice,  merkantilismus, novověk  vznik ekonomie jako samostatného vědního oboru.

Klasická škola – vznik ekonomie jako vědy – W. Petty, J.Lock, D.Hume, A.Smith a D.Ricardo.

Moderní doba – vznik a obecná charakteristika neoklasické ekonomie – rakouská subjektivně psychologická škola, škola cambridgeská,  škola lausenská a německá historická škola.

Od neviditelné ruky trhu k viditelné ruce státu   -   ekonomie blahobytu, keynesiánství   ( Keynes a stockholmská škola, keynesiánská ekonomie).

Postkeynesiánská ekonomie – italsko – cambridgeská škola, alternativní teorie (neoricardiánství, strukturalismus, neoliberalismus).

Teorie veřejné volby – koncepce racionální ignorance, koncepce politického cyklu, koncepce byrokracie, koncepce parciální zájmů, koncepce logrollingu, koncepce dobývání renty a model středového voliče.

Dějiny českého teoretického ekonomického myšlení – – role zakladatelé české národohospodářské teorie (A.Bráf, K.Engliš, J.Macek), v období 1948-1989 (O.Šik).

Obsah modulu:

  • Merkantilismus – jak získat peníze
  • Utopický socialismus a jeho představitelé – R.Owen, D.Ricardo, W.Thompson
  • Wilfredo Pareto a jeho pojem optima
  • M. Friedman – hospodářský liberalismus
  • J.M.Keynes a jeho význam pro rozvoj ekonomické teorie
  • J.A.Schumpeter – teorie hospodářských cyklů
  • Teorie veřejné volby – analýze politiky ekonomickými nástroji
  • Přežije Euro?
  • Vlastní téma (po konzultaci s vyučujícím)

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.