Medicínské právo

doc. JUDr. Olga Sovová, Ph.D.

Lektor

ID: SP-20-15-620

 

Anotace předmětu:

Právo na ochranu života a zdraví je nedílnou součástí základních lidských práv. Medicínské právo je jádrem právních předpisů, jejichž účelem je, aby lidské zdraví bylo upevněno, zlepšeno, chráněno nebo opět získáno. Tento obor práva je interdisciplinární, neboť se prolínají normy práva veřejného i soukromého. Z pohledu manažera se jedná o multidisciplinární oblast, do které  vstupuje rovněž interakce mezi lidmi a potřeba vytyčení jasných parametrů řízení, zejména v době globálních zdravotních rizik. V neposlední řadě musí manažer pracovat také s novými technologiemi v rámci globální informační společnosti. To vše klade značné nároky na teoretické znalosti a praktickou připravenost.  V medicínském právu získají posluchači nezbytné právní dovednosti, zejména schopnost výkladu práva v souvislostech, což je významné pro výkon vrcholových manažerských pozic nejen ve zdravotnictví.

 

Obsah předmětu:

Základem předmětu je medicínské právo a vztah pacient - lékař nebo jiný zdravotnický odborník, a poskytovatel. V rámci osobních setkání i online studia se budou probírat základy soukromoprávní i veřejnoprávní úpravy poskytování zdravotních služeb a zdravotní péče s důrazem na povinnosti a odpovědnost manažera, lékaře i nelékaře, jak ve vztahu k příjemci služby, tak veřejné zdravotní pojišťovně i kontrolním orgánům státu. Pozornost bude věnována krizovému řízení ve zdravotnictví při vnitřních i vnějších hrozbách. Součásti odborné přípravy bude rovněž vhled do specifik výkonu zdravotnické profese jako regulovaného povolání i zaměstnaneckého vztahu. Teoretické základy, založené na odborné literatuře a judikatuře českých i evropských soudů, budou aplikovány na praktické příklady a řešení problémových situací. Předmět reaguje též na zásadní technologické změny při poskytování zdravotní péče a jejich ukotvení v právu.

 

Cíl předmětu:

Základním cílem je připravit manažera na řešení každodenních praktických právních problémů a na správnou reakci, založenou na též na znalosti právních požadavků, v krizových situacích při poskytování zdravotních služeb a zdravotní péče. V jednotlivých dílčích krocích se studující seznámí s právním rámcem poskytování zdravotních služeb, vzájemným vztahem bezpečí zdravotnického profesionála a příjemce služby, jak předcházet soudním sporům a správné strategii při dokazování, zda došlo k pochybení při poskytování zdravotní péče. Zdůrazněna bude též problematika ochrany osobnosti, osobních údajů a odpovědnosti za využití nových technologií v medicíně. Pojednány budou typy odpovědnosti manažera za péči řádného hospodáře a jeho právního postavení v roli lékaře. Kurz uzavře exkurz ke krizovému řízení zdravotnictví. 

 

Struktura předmětu:

  1. Základní pojmy medicínského práva -veřejnoprávní a soukromoprávní ukotvení oboru
  2. Poskytování zdravotní péče lege artis, konflikt dvojí loajality
  3. Vzájemný vztah bezpečí pacientů a zdravotnických pracovníků
  4. Informovaný souhlas a nesouhlas, ochrana osobních údajů, nakládání s dokumentací
  5. Druhy odpovědnosti, včetně manažerské, za poskytování zdravotní péče
  6. Vyšetřování a dokazování právních pochybení při poskytování zdravotní péče
  7. Regulované povolání a specifika pracovněprávních vztahů ve zdravotnictví
  8. Nové technologie a umělá inteligence při poskytování zdravotních služeb a ochraně veřejného zdraví, přesah do práva evropského, jednotný digitální trh ve zdravotnictví
  9. Kontroverze v medicíně - léčba bez souhlasu, vysoce inovativní léčebné postupy, domácí porody, léčitelství, homeopatie
  10. Krizové řízení ve zdravotnictví

 

Literatura

Císařová, D., Sovová, O. a kol. Trestní právo a zdravotnictví. II. doplněné vydání. Praha: Orac. 2004. ISBN 80-86199-75-4.

HOLČAPEK, Tomáš. Dokazování v medicínskoprávních sporech. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. ISBN 978-80-7357-643-1.

MACH, Jan. Lékař a právo: praktická příručka pro lékaře a zdravotníky. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3683-9.

MACH, Jan. Medicína a právo. V Praze: C.H. Beck, 2006. ISBN 807179810x MACH, J., BURIÁNEK, A, ZÁLESKÁ, D., MLYNÁŘOVÁ, D., KVAPILOVÁ, I., MÁCA, M., VALÁŠEK, D. Univerzita medicínského práva. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-5113-9.

MITLÖHNER, Miroslav, SOVOVÁ, Olga. Právní problematika umělé lidské reprodukce. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. Recenzované monografie. ISBN 978-80-7435-565-3.

NĚMEC, Jiří. Principy zdravotního pojištění. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2628-1.

PTÁČEK, Radek, BARTŮNĚK, Petr, MACH, Jan. Lege artis v medicíně. Praha: Grada, 2013. Edice celoživotního vzdělávání ČLK. ISBN 978-80-247-5126-9.

SOVOVÁ, Olga. Zdravotnická praxe a právo: praktická příručka. Praha: Leges, 2011. ISBN 978-80-87212-72-1.

SOVOVÁ, O. Pacient jako poškozený při poskytování zdravotní péče. 21. celostátní kongres K sexuální výchově v České republice. Praha: Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu 2013. 9 s. ISBN 978-80-905386-1-0. Dostupné na www.planovanirodiny.cz.

SOVOVÁ, O. Zdravotnické právo a legislativa. Edice texty k sociální práci. Řada: Právo v sociální práci - sv. 12. Hradec Králové: Gaudeamus 2013. ISBN 978-80-7435-262-1.

SOVOVÁ, O. Zdravotnické právo a legislativa. Hradec Králové: Gaudeamus 2014. ZPRALEG. distanční text. 70 s. ISBN 978-80-7435-262-1.

SOVOVÁ, O. Právní pohled na nové technologie, informační společnost a vztah pacient – lékař. s. 188 - 197. In BARTŮNĚK, P., PTÁČEK, R. Můžeme to, co umíme? Kontroverzní témata mezi současnou medicínou a etikou. Praha: Mladá fronta, a.s., 2018. 1. vyd. Edice Celoživotního vzdělávání ČLK. 215 s. ISBN 978-80-204-5311-2.

SOVOVÁ, O. Ochrana soukromí při poskytování zdravotní péče z pohledu práva veřejného. Časopis zdravotnického práva a bioetiky 1/2017. s. 1 – 12. ISSN 1804-8137. http://medlawjournal.ilaw.cas.cz/index.php/medlawjournal/article/view/132/120.

SOVOVÁ, O. Úmluva o biomedicíně a právo na informační sebeurčení. Časopis zdravotnického práva a bioetiky 2/2018. s. 23 – 31. ISSN 1804-8137. http://www.ilaw.cas.cz/medlawjournal/index.php/.

SOVOVÁ, O. Manažerská problematika poskytování zdravotní péče. s. 16 – 25. Acta Iuridica Medicinae 1/2019. Bratislava: Inštitút medicínskeho práva. ISSN 2644-5093. . http://www.imedp.sk/acta-iuridica-medicinae

SOVOVÁ, O. Problematika informovaného souhlasu a nesouhlasu při poskytování bezpečné zdravotní péče v digitální době. s. 6 – 14. Acta Iuridica Medicinae 2-3/2019. Bratislava: Inštitút medicínskeho práva. ISSN 2644-5093. . http://www.imedp.sk/acta-iuridica-medicinae

SOVOVÁ, O. Právní a manažerská problematika krizového řízení ve zdravotnictví v době pandemie. s. 15 – 24. Acta Iuridica Medicinae 1/2021. Inštitút medicínskeho práva, Bratislava 2021. ISSN 2644-5093. http://www.imedp.sk/acta-iuridica-medicinae.

STOLÍNOVÁ, Jitka, MACH, Jan. Právní odpovědnost v medicíně. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, c2010. Theatrum medico-iuridicum. ISBN 978-80-7262-686-1.

SOVOVÁ, O. Veřejnoprávní otázky omezení autonomie rozhodování poskytovatele a příjemce zdravotních služeb v době krizového řízení zdravotnictví. s. 106 – 121. Časopis zdravotnického práva a bioetiky. Vol 11, No 2 (2021). ISSN 1804-8137. http://www.ilaw.cas.cz/medlawjournal/index.php/medlawjournal.

ŠUSTEK, P., HOLČAPEK, T. a kol. Zdravotnické právo. Praha: Wolters Kluwer, 2017. 852 s. ISBN 978-80-7552-321-1.

ŠUSTEK, Petr, HOLČAPEK, Tomáš. Informovaný souhlas: teorie a praxe informovaného souhlasu ve zdravotnictví. Praha: ASPI, 2007. ISBN 978-80-7357-268-6.

 

 

Právní předpisy

Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny: Úmluva o lidských právech a biomedicíně. 96/2001 Sb. m.s.

Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky.

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.

Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě.

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Zákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon.

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci.

 

 

Weby:

www.lkcr.cz

www.dent.cz

www.lekarnici.cz

www.usoud.cz

www.nssoud.cz

www.nsoud.cz

www.epravo.cz

pravniprostor.cz

zakonyprolidi.cz

eufordigital.eu

 

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.