Organizace školy a pedagogického procesu

PhDr. Mgr. Ing. Lukáš Smutný, MPA, MBA, MSc., Ing.Paed.IGIP

Garant programu MBA Management ve školství

ID: SP-04-06-604

Anotace k předmětu

Organizace školy a pedagogického procesu je předmět určený pro další studium vedoucích pedagogických pracovníků podle § 7 vyhlášky č. 317/2005 Sb. Předmět je vhodný nejen pro pedagogické pracovníky, kteří vykonávají vedoucí funkci, ale také ty, kteří mají zájem vykonávat funkci ředitele školy nebo školského zařízení. Modul je zaměřen na získání znalostí a dovedností v oblasti řízení právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení. Modul obeznamuje s teorií a praxí školského managementu, práva, ekonomiky, pedagogiky, psychologie, bezpečnosti práce a ochrany zdraví, komunikace a informačních technologií podle současného legislativního rámce upravující danou problematiku.

Absolvováním předmětu získají řídící pracovníci základní kompetence v oblasti plánování, řízení a evaluace pedagogického procesu. Osvojí si strategii jednání se zřizovatelem, zásady spolupráce s pedagogickými pracovníky, rodiči a ostatními výchovnými činiteli. Významným výstupem bude schopnost řídících pracovníků vysvětlit své pedagogické záměry, umět odborně argumentovat a získat své partnery pro jejich realizaci. Veškerá níže uvedená legislativa bude probírána v aktuální podobě ve znění pozdějších předpisů, tj. v posledním platném znění.

 

Obsah předmětu

Schválené vzdělávací programy, systém vzdělávacích programů podle školského zákona, standardy vzdělávání, cíle a zásady vzdělávání, zásady tvorby školního vzdělávacího programu, základní pedagogická dokumentace, povinná dokumentace škol a školských zařízení podle školského zákona, školní matrika, rozdělení tiskopisů, spisová služba, archivace a skartace, předávání dokumentů jiným osobám, plány sestavované ředitelem školy, obecná pravidla pro plánování, druhy plánů v činnosti ředitele školy a školského zařízení, tvorba plánů a práce s nimi, organizační struktura školy, vnitřní organizační předpisy školy a jejich tvorba, struktura řízení školy.

Vnější organizační předpisy školy, kontrolní a hospitační činnost ředitele, hodnocení a kontrola ve vzdělávacím procesu, evaluace školy, autoevaluace, sebeevaluace, mechanismy ukončování stupně vzdělání, právní souvislosti ukončení stupně vzdělání, organizace ukončování stupně vzdělání, bezpečnost a ochrana zdraví při výchově a vzdělávání a úrazy dětí, žáků a studentů, úrazy dětí, žáků a studentů, prevence rizik, hlášení, evidence a řešení úrazů dětí, žáků a studentů, dohled a dozor nad žáky, činnost výchovného poradce na škole, systém poskytování školských poradenských služeb, význam, organizace činnosti výchovného poradce, soustava oborů vzdělání, legislativní úprava oborů vzdělání, rozdělení oborů vzdělání a jeho vývoj, školství a čerpání prostředků z evropských fondů.

 

Cíl předmětu

Cílem předmětu je, aby řídící pracovníci a další pedagogičtí pracovníci, kteří se připravují k výkonu řídící funkce ve škole či školském zařízení, získali základní kompetence v oblasti plánování, řízení a evaluace pedagogického procesu, osvojili si strategii jednání se zřizovatelem, zásady spolupráce s pedagogickými pracovníky, rodiči a ostatními výchovnými činiteli. Významným výstupem bude schopnost řídících pracovníků vysvětlit své pedagogické záměry, umět odborně argumentovat a získat své partnery pro jejich realizaci.

 

Struktura předmětu

Schválené vzdělávací programy

Základní pedagogická dokumentace

Plány sestavované ředitelem školy

Organizační struktura školy

Kontrolní a hospitační činnost ředitele školy

Evaluace školy, autoevaluace

Mechanismy ukončování stupně vzdělání (maturitní zkouška, závěrečná zkouška...)

Bezpečnost a ochrana zdraví při výchově a vzdělávání a úrazy dětí, žáků a studentů

Činnost výchovného poradce na škole

Soustava oborů vzdělání

 

Literatura

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku

Vyhláška č. 17/2005 Sb., o podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce a výkonu inspekční činnosti

Vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích ve znění novely Vyhlášky č. 107/2019 Sb.

Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.