Organizace veřejné správy

doc. JUDr. PhDr. Zdeněk Fiala, Ph.D.

Předseda správní rady na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a Lektor na European Business School SE

ID: SP-02-06-602

Anotace k předmětu

Vytvořit jednoznačnou univerzální definici veřejné správy není jednoduché. Je to dáno tím, že veřejná správa zahrnuje značně širokou oblast činností a specifických vazeb. Zákonnou definici nenajdeme ani v současném právním řádu.

Předmět seznamuje se základním rozdělením institucí tvořících veřejnou správu na subjekty a vykonavatele a nabízí jejich základní typologii. Podrobně pak rozebírá nejen jednotlivé kategorie veřejnoprávních subjektů veřejné správy, jako jsou stát, korporace, veřejné fondy, veřejné ústavy, ale i se subjekty veřejné správy soukromoprávní povahy (obchodní společnosti, nadace, obecně prospěšné společnosti, fyzické osoby atp.). Ve vztahu k vykonavatelům veřejné správy pak kurz vymezuje a na příkladech demonstruje vykonavatele státní správy (tzv. přímých a nepřímých), vykonavatele samosprávy a vykonavatele jiné (ostatní) veřejné správy.

 

Obsah předmětu

Pozornost bude v rámci modulu věnována zejména následujícím tématům: rozdíl mezi správou a vládou jako dvěma typy činností vykonávaných orgány veřejné moci, vláda a její úloha ve výkonu státní správy, ústavní mechanismy vytváření vlády v politickém systému ČR, úloha vlády v legislativním procesu a její vlastní normotvorná činnost, koordinace státní správy vykonávaná vládou, struktura resortů v ČR a její historický vývoj, vnitřní organizace ministerstev, úloha ministrů a jejich náměstků, stručný přehled orgánů jednotlivými ministerstvy řízených, ústřední správní orgány stojící na úrovni ministerstev a jejich vztah k vládě, ústřední správní orgány podřízené ministerstvům a jejich činnost (zejména inspekční), postavení prezidenta a ombudsmana jako orgánů veřejné moci sui generis, pojem obec a jeho historické pozadí, tradice české obecní samosprávy, druhy obcí s ohledem na jejich status a rozsah působnosti, základní atributy obce.

Student získá přehled o problematice informačních systémů ve veřejné správě s důrazem na informační systémy měst a obcí. Pozná postupy, které vyžaduje reformovaná veřejná správa a které podporují proces informatizace veřejné správy. Porozumí legislativním, technologickým a organizačním aspektům budování informačních systémů ve veřejné správě a dozví se o posledních trendech ve vývoji informačních systémů veřejné správy. Především se jedná o pochopení pojmů „veřejná správa“ a „správní právo“, a zvládnutí pramenů správního práva, správních aktů a postupů tvorby.

 

Cíl předmětu

Cílem tohoto modulu je objasnění struktury ústřední státní správy v ČR, poukázat na úlohu vlády při koordinaci výkonu státní správy, rozebrat strukturu resortů (i s přihlédnutím k historickému vývoji a k možnostem de lege ferrenda) a upozornit na existenci dalších ústředních orgánů kromě vlády a ministerstev. Dalším cílem je zdůraznění významu územní samosprávy v moderním demokratickém státě, poukázat na její ústavně právní aspekty a podrobněji rozebrat samosprávu obecní, a to především z hlediska jejího organizačního zabezpečení a vysvětlit vztah a vzájemné vazby mezi orgány obce a způsob jejich obsazování, stejně jako dělbu úkolů v oblasti samostatné působnosti. Neposledním cílem je nastínit cestu, vedoucí v devadesátých letech k vytvoření krajské samosprávy v současné podobě, s poukazem na její historické kořeny a charakterizovat vyšší územně správní celky v jejich vztahu k obcím na straně jedné a státu na straně druhé.

 

Struktura předmětu

Vymezení základních pojmů – správa a veřejná správa, státní správa a samospráva, pravomoc a působnost orgánů veřejné správy, orgán veřejné správy

Vývoj veřejné správy na území ČR – stručný přehled od roku 1848

Reforma veřejné správy po roce 1990

Státní správa v ČR – struktura funkce a pravomoci orgánů ústřední státní správy a dalších orgánů

Územní samospráva – legislativní rámec činnosti obcí, druhy obcí, statutární obce, pozice hl. města Prahy

Působnost obcí, místní správa a samospráva, místní právní předpisy, místní normotvorba, platnost a účinnost místních právních předpisů

Hranice územních samosprávných celků – sloučení obcí, rozdělení obce

Orgány územních samosprávných celků – základní orgány obce, orgány zastupitelstva obce a rady obce, pravomoci a složení jednotlivých orgánů

Spolupráce územních celků – dobrovolné svazky obcí, jednotlivé formy této spolupráce

Krajské zřízení – legislativní úprava, odlišnosti a shodné prvky s obecním zřízením

Hospodaření územních samosprávných celků – zákonné povinnosti při hospodaření a správě majetku obce a kraje, přezkum hospodaření územních celků

Financování územní samosprávy – daně, nedaňové příjmy obcí a krajů, zadluženost obcí a krajů

Modernizace veřejné správy – New Public Management, metody managementu

 

Literatura

BÍLÝ, J.: Základy právních nauk. Česká zemědělská univerzita, Praha 2010.

HENDRYCH, D. a kol.: Správní právo – obecná část. C. H. Beck, Praha 2012.

HORZINKOVÁ, E., NOVOTNÝ, V.: Základy organizace veřejné správy. Aleš Čeněk, Plzeň 2015.

LACINA, K.: Evropská veřejná správa. Vysoká škola finanční a správní, Praha 2014.

PRŮCHA, P.: Veřejná správa a samospráva. Vysoká škola aplikovaného práva, Praha 2004.

SLÁDEČEK, V.: Obecné správní právo. ASPI, Praha 2009.

VIDLÁKOVÁ, O., POMAHAČ, R.: Veřejná správa. C. H. Beck, Praha 2012.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.