Právo - časopis pro právní teorii a praxi 1/2008

web.back_to_offer
200 Kč s DPH

EDITORIAL

Editorial >>
JUDr. Josef Srba, MBA

TÉMA

K otázce povinnosti zakládat do obchodního rejstříku listiny v elektronické podobě

ČLÁNKY

Svobodný přístup k informacím neboli Právo na informace
Ing. Lenka Pavlíková, DiS.

Lze sankcionovat neukládání rozhodčích nálezů rozhodci k úschově obecnému soudu
Mgr. Martin Kašpar

Inkompatibilita a teorie dělby moci
JUDr. Luděk Lisse, Ph.D.

 

Z PRÁVNÍ PRAXE

K právu svědka na právní zastoupení v trestním řízení
Mgr. Martin Kašpar

VYBRALI JSME PRO VÁS

Z judikatury Nejvyššího soudu České republiky
[k závaznosti rozhodčí doložky pro správce konkurzní podstaty]

Z judikatury Ústavního soudu České republiky
[k povinnosti písemně doplnit elektronické podání podepsané uznávaným elektronickým podpisem]

Z judikatury Ústavního soudu České republiky
[k závaznosti poznámky pod čarou]

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.