Finanční analýza

Ing. Pavel Marinič, Ph.D., MBA

Lektor na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a člen správní rady a zároveň lektor na European Business School SE

ID: MNG-13-08-413

Anotace k předmětu

Cílem tohoto předmětu je obeznámit posluchače s nezbytnou součástí finančního managementu, kterou je měření finanční výkonnosti pomoci nástrojů ekonomické analýzy, které nedílnou součástí je finanční (kvantitativní) analýza. Ekonomická teorie definuje podnik s ohledem na jeho poslání a nejvyšší cíl, jako hodnotový řetězec (value chain), kterého základní charakteristikou je transformace a zhodnocení vstupního kapitálu, které se projeví ve výsledné hodnotě podniku. Výsledná hodnota je oproti hodnotě vstupující do procesu transformace zvýšená o dodatečnou hodnotu (přidanou hodnotu), která představuje odměnu investora za riziko spojené s investováním. Realizace podnikatelského záměru (business development) předpokládá definování a stanovení strategie podniku, vycházející z vize vlastníků a realizované prostřednictvím cílů podniku a následné měření dosažených cílových parametrů, pomoci strategického měření výkonnosti, kterého nedílnou součástí je value based management.

 

Obsah předmětu

Stěžejním úkolem finanční analýzy jako specifického nástroje firemního (finančního) řízení je konstrukce  a aplikace odpovídajících nástrojů měření a hodnocení finančních parametrů, pomoci kterých které je možné identifikovat, řídit a měřit akcelerátory výkonnosti a generátory tvorby hodnoty (value drivers). Při tvorbě všech systémů měření a hodnocení firem je klíčovou volba vhodných ukazatelů (indikátorů) a jim odpovídajících metrik.

 

Cíl předmětu

Cílem tohoto modulu je seznámení studentů se základy finanční analýzy. Postavením finančního analýzy v rámci podnikového managementu a jeho vazbami na ostatní subsystémy zejména finanční management, účetnictví a controlling. Studenti po absolvování studia jsou schopní definovat a interpretovat základní metriky ekonomické analýzy z hlediska cílů podniku ve finanční oblasti, využívat elementární nástroje hodnotového managementu a měřit efektivnost a finanční výkonnost podniku. Studenti jsou schopní identifikovat a rozlišovat základní kategorie hodnotového managementu jakož i interpretovat jednotlivé nástroje v podmínkách finanční praxe.

 

Struktura předmětu

  • 1. Elementární analýza

Elementární analýza extenzivních ukazatelů  horizontální a vertikální agregace, syntéza a naopak dezagregace, rozklad a analýza je vstupní části finanční analýzy. Shrnování a rozvrhování je základem srovnávací analýzy a hodnocení statistických jevů a hodnot ukazatelů, které tyto jevy charakterizují z různých aspektů především z hlediska časového, prostorového a věcného. Předmětem srovnávání mohou být hodnoty různých statistických ukazatelů, které číselně zobrazují určitou hromadnou skutečnost (jev) v určitém prostoru a v určitém čase. 

  • 2. Kauzální analýza

Vypovídací schopnost elementárních nástrojů analýzy – finančních i nefinančních ukazatelů se zvyšuje tím, že jsou seskupeny do souboru - soustavy ukazatelů případně do souhrnných indexů. Největším přínosem kauzální analýzy je schopnost komplexně, v souvislostech a jednotlivých detailech posoudit vliv jednotlivých faktorů. Při srovnávání hodnot ukazatelů nás často mimo pouhé srovnání hodnot ukazatelů v různých situacích zajímají i činitele, které na rozdílnost hodnot srovnávaného ukazatele působí a zajímá nás velikost vlivu těchto činitelů na rozdílnost sledovaného ukazatele.  

  • 3. Analýza zisku

Integrální ukazatel efektivnosti podnikové činnosti je kladný výsledek hospodaření. Pokud firma generuje kladný přebytek výnosů nad výdaji (náklady) je tento přebytek ziskem, v případě záporné hodnoty je ztrátou. Zisk jako jedná z klíčových  kategorii finanční analýzy vystupuje z účetních výkazů v zahraničních účetních standardech na rozdíl od českých přímo z výkazu zisku a ztrát (Income statement). Pro potřeby finanční analýzy.

 

  • 4. Analýza intenzity využití majetku

Maximalizace tržeb předpokládá optimální nasazení a využití majetku firmy, který je zobrazen v majetkové bilanci  ve formě aktiv. Ve finanční analýze se toto využití měří pomoci ukazatelů aktivity ( assets utilization ratios) a to buď jako obrat aktiv celkem, tj. počtem obrátek konkrétního aktiva v jiné aktivum za určité časové období, anebo jako rychlost jednoho obratu kapitálu vázaného v majetku v dnech. Nejkomplexnějším ukazatelem aktivity je ukazatel celkového obratu, který má přímý vliv na celkovou rentabilitu firmy. Smyslem analýzy ukazatelů aktivity je především stanovení kapitálové přiměřenosti daného podniku a intenzity využití majetku. Porovnáním doby obratu pohledávek a doby obratu závazku lze stanovit obchodní deficit a tedy to, jestli podnik uvěřuje svoje zákazníky, anebo naopak jestli dodavatele pomáhají financovat provoz firmy. V prvním případě to může znamenat potřebu dalších zdrojů financování v druhém případě zvýšení volného peněžního toku. 

  • 5. Analýza rizika

Riziko podnikání je spojeno se ztrátou (nedostatečně generovaným ziskem) s předlužením a nedostatečnou likviditou podniku K analýze finančního rizika slouží ukazatele zadluženosti, likvidity, analýza peněžních toků a analýza nákladů na kapitál. Platební schopnost firmy je jeden ze základních předpokladů finanční stability a eliminace finančního rizika. V této souvislosti je klíčová analýza pracovního kapitálu a celkové likvidity představující schopnost firmy hradit splatné závazky. Velice důležitou skutečnosti v rámci měření rizika je hodnocení bankrotní situace, ke které slouží specifické modely měření. Protipólem  je stanovení ratingu, který diagnostikuje na bázi nástrojů elementární analýzy celkovou výkonnost podniku. 

  • 6. Hodnotový management (Value Based Management)

Tato skupina ukazatelů poskytuje informace investorům o potenciálu firmy zhodnotit jejích případné kapitálové investice.   Z tohoto pohledu jsou rozhodující takové faktory jako je hodnota vlastního kapitálu, čistý zisk po zdanění, rentabilita vlastního kapitálu, kurz akcie, počet akcií a podíl zisku připadající na jednu akcii. Kapitálový trh představuje pro firmy prostřednictvím emise, nákupu a prodeje cenných papírů možnost získat, případně investovat kapitál. Investice zároveň znamenají možnost prosazení vlivu v řízení jiných společnosti a tedy rozhodovací kompetence. Proces obchodování na kapitálovém trhu je nemyslitelný bez znalostí jeho zákonitosti a jeho analýzy prostřednictvím ukazatelů kapitálového trhu. Obsahem hodnotového managementu je stanovení tržní přidané hodnoty (market value added) ekonomické přidané hodnoty (economic value added).

 

Literatura

Marinič, P. 2008. Plánování a tvorba hodnoty firmy. Praha: Grada, 2008, 232 s. ISN 978-80-247-2432-4.

Marinič, P: Hodnotový management ve finančním řízení. Praha, 2014 Wolters Kluwer,  ISBN: 978-80-7478-405-7. 260 s.

Marinič, P.: Kompedium finančního managementu. Praha: Ústav práva a právní vědy, o.p.s., 2016. ISBN: 978-80-87974-12-4. 123 s.

Brealey, R., Myers, S.:, Principles of Corporate Finance. New York, Mc Graw Hill-Irwin, 6th edition, 2000

Erhardt, M. C. - Brigham, E. F. (2011), Financial Management, Theory a practice, South-Western Cengage Learning, Mason, ISBN-13:978-1-4390-7809-9

Grünwald, R., Holečkova, J: Finanční analýza a plánování podniku, Ekopress, Praha, 2007, ISBN 978-80-86929-26-2,

Kislingerová, E. a kol. 2007. Manažerské finance. 2. přepracované a doplněné vydání. Praha: C.H.Beck, 2007, 745 s. ISBN 978-80-7179-903-0.

Lee, C. A. - Lee, C. J. -  Lee, F. Ch. (2009): Financial Analysis, Planning & Forecasting – Theory and    Aplication, World Scientific, Second Edition, ISBN 10 981-270-608-9.

Mařík, M. a kol. 2003. Metody oceňování podniku - proces ocenění, základní metody a postupy. Praha: Ekopress, 2003, 402 s. ISBN 80-86119-57-2.

Synek, M a kol. 2007. Manažerská ekonomika. 4. aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grada, 2007, 452 s. ISBN 978-80-247-1992-4.

Vernimmen,P,Quiry,P,Dallocchio,M, Le Fur,Y, Salvi,A: Corporate Finance, Theory and Practice, John Wiley&Sons, Ltd, Chichester, West Sussex, England,2007, ISBN-13 978-0-470-09225-5

 

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.