Management poskytovatelů zdravotnických služeb

Ing Karel Šatera, Ph.D., MBA

Lektor

Anotace předmětu :

Orientace v oblasti zdraví, zdravotní politiky či zdravotních služeb a pochopení problematiky zdravotních systémů u nás i ve světě a její návaznost na ekonomickou teorii vede ke schopnosti správně a kvalitně řídit procesy v různých subjektech, které jsou účastníky ekonomiky zdravotnictví. Znalost prostředí a specifik trhu zdravotních služeb, vícezdrojového financování či probíhajících reforem slouží k odpovědnému rozhodování či formulování dlouhodobých cílů jednotlivých aktérů v prostředí zdravotnictví.

Management je proto tím, co se tradičně nazývalo svobodným uměním: ‚svobodným’ proto, že se zabývá základními kategoriemi znalostí, sebepoznání, moudrosti
a vůdčích schopností, ‚uměním’ proto, že jde o obor praktický a aplikační. Manažeři čerpají ze všech znalostí a poznatků společenských věd – psychologie a filosofie, ekonomie a historie, etiky – ale stejně tak i věd přírodních. Musí však tyto znalosti zaměřit na efektivnost a výsledky – na uzdravení nemocného pacienta, na výuku studenta, na postavení mostu, na vypracování a prodej počítačového programového vybavení, jež bude optimální pro svého uživatele.“ Peter F. Drucker

 

 

Obsah předmětu

Hlavní náplní předmětu je vysvětlit základní pojmy z oblasti managementu (řízení) a specifika managementu (řízení) u poskytovatelů zdravotnických služeb.

Předmět rovněž obsahuje základní znalosti z oblasti managementu a výkonu jednotlivých managerských funkcí a zaměření na nejnovější metody a nástroje managementu v oblasti managementu poskytovatelů zdravotnických služeb.

 

 

Cíl předmětu

Cílem tohoto předmětu je seznámit se s problematikou managementu poskytovatelů zdravotních služeb, s jeho specifiky a náplní.

Cílem je rovněž seznámit se s metodami, nástroji, postupy a zásadami managementu u poskytovatelů zdravotních služeb v návaznosti na pochopení významu základních principů výkonu jednotlivých managerských funkcí.

 

 

Struktura předmětu

 • Základní pojmy managementu a zdraví, zdravotnických služeb a zdravotní politiky
 • Zdravotnictví ve vztahu k ekonomické teorii a státní zásahy ve zdravotnictví
 • Zdravotnické systémy ve světě
 • Vícezdrojové financování zdravotnických služeb
 • Teritoriální síť poskytovatelů zdravotnických služeb
 • Management poskytovatelů zdravotnických služeb a strategické řízení
 • Nástroje a metody managementu poskytovatelů zdravotnických služeb
 • Reformy zdravotnictví v České republice

 

 

Literatura předmětu

 • Bělohlávek F. a kol.: Management. Computer Press Brno, 2006.ISBN 80-251-0396-X.
 • Durdisová J.: Ekonomika zdraví. Oeconomica Praha, 2005. ISBN 80-245-0998-9.
 • Gladkij I.: Management ve zdravotnictví. Computor Press Brno, 2003. ISBN 80-7226-996-8
 • Souček a kol.: Silný top management zdravotnického zařízení. MVŠO, 2013.
 • Souček a kol.: Ucelený systém řízení zdravotnického zařízení. MVŠO, 2013.
 • Šatera K.: Zdravotní pojištění a ekonomika. UTB Zlín. 2012. ISBN 978-80-7454-135-3.
 • Šatera,K., Zdravotnické systémy, odborná kniha, Žilina, 2013.ISBN: 978-80-8154-032-5
 • Zákon č. 48/1997 Sb. „O veřejném zdravotním pojištění“, v platném znění
 • Zákon č. 592/1992 Sb. „O pojistném na veřejné zdravotní pojištění“, v platném znění
 • Zákon č. 551/1991 Sb. „O Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky“, v platném znění
 • Zákon č. 280/1992 Sb. „O resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách“, v platném znění

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.