Mediace v občanských a obchodních věcech

Mgr. Šárka Hájková

Lektor

ID: LAW-14-11-314

 

Zaměření:

 

Zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci, nabyl účinnosti dne 1. 9. 2012 a poprvé zakotvil v českém právním řádu profesi „zapsaného mediátora“. Stanovil také pravidla procesu mediace, podmínky pro vznik oprávnění vykonávat uvedenou profesi, upravil procesní možnosti soudu odkázat v průběhu občanského soudního či zvláštního soudního řízení jeho účastníky na mediaci a rovněž nastavil pravidla vlivu mediace na běh promlčecích a prekluzivních lhůt.

Tato právní úprava je (pakliže bude využívána jak veřejností, tak soudy) způsobilá v nezanedbatelném rozsahu docílit buď vyřešení řady konfliktů bez jakékoliv ingerence soudu (tj. zcela mimo soudní řízení), anebo uzavření většího množství soudních či mimosoudních dohod v rámci civilních řízeních.

 

Obsah:

Seznámení s obsahem úpravy zákona o mediaci: vysvětlení pojmů zapsaný mediátor, smlouva o provedení mediace, mediační dohoda, odpovědnost za obsah mediační dohody a požadavky kladené na formu a obsah mediační dohody, vykonatelnost mediační dohody, vliv zahájení a ukončení mediace na běh promlčecích a prekluzivních lhůt

Objasnění znaků mediace jako procesu a náplně profese zapsaného mediátora: dobrovolnost mediačního procesu, etika mediátora, jeho nezávislost, nestrannost, odbornost, požadavky na mlčenlivost mediátora, podmínky pro vznik oprávnění výkonu profese zapsaného mediátora

Možnost výkonu mediace mimo rámec zákona o mediaci: vysvětlení legislativního rámce výkonu mediace na živnostenské oprávnění, specifikace rozdílů oproti výkonu činnosti zapsaného mediátora

Mediace jako prevence soudních sporů: vliv mediace na eskalaci konfliktu, optimální načasování jejího zahájení

Využití procesu mediace v řízeních podle občanského soudního řádu a zákona o zvláštních řízeních soudních: nařízení prvního setkání s mediátorem, mediační dohoda jako podklad prétorského nebo soudního smíru či rozsudku ve věcech péče soudu o nezletilé, náklady na první setkání s mediátorem jako náklady řízení, nepřiznání náhrady nákladů řízení při nerespektování povinnosti setkat se s mediátorem, postavení mediátora jako svědka v návaznosti na jeho povinnost mlčenlivosti, využitelnost listin vzešlých z procesu mediace jako listinných důkazů, setkání s mediátorem jako opatření ve výkonu rozhodnutí

Jak rozpoznat vhodnost konfliktu k mediaci: zohlednění předmětu sporu, motivací, cílů a vztahů stran konfliktu

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.