Motivace a odměňování ve finančním poradenství a pojišťovnictví

Dagmar Hladíková, MBA, MSc.

Garantka programu MBA Finanční poradenství a pojišťovnictví

ID: SP-43-10-643

Anotace předmětu

Aktuální situace v legislativě má na trhu významný dopad i na finanční poradenství. V současné době musí finanční poradce potvrdit svoji odbornost certifikací, aby mohl poskytovat odborné rady na řešení životních potřeb klientů. Současnou situaci ovlivňuje aktuálně i covid-19, který má dopad na celou společnost. Kvalitní poradenství klade důraz na pečlivou analýzu potřeb. Podnikající subjekty ve finančním poradenství mají i různé motivace. Jedním ze základních motivů je uspokojování požadavků klientů a poskytovaní kvalitnějších služeb. V neposlední řadě je velmi důležité, aby se zvyšovala finanční gramotnost klientů, aby mohli zvolit správný způsob řešení jejich potřeb, který podpoří a zajistí jejich ekonomickou stabilitu. K tomu jim může být nápomocen finanční poradce, který by měl být profesionální, vysoce kvalitní a morálně odpovědný. Finanční poradenství zahrnuje oblasti finančních produktů, spotřebitelských práv, hospodaření domácností a další. Poskytovat kvalitní služby s odbornou péčí klientům a být úspěšným na trhu je jednou z hlavních priorit finančního poradenství. Co si můžeme představit pod pojmem „odborná péče“? Tak především „odborná péče“ je nezbytným předpokladem obstát v široké konkurenci. Zahrnuje nejen profesionální jednání (umět a vědět), ale i pečlivost (svědomitost, aktivita). S rostoucím vývojem se objevují i nové technologie a neustále se zvyšují nároky na poskytované služby klientům. Nové systémy umožňují ve firmách sledování, měření a zlepšování jednotlivých sledovaných procesů. Tyto kroky vedou k vyšší efektivitě a ziskovosti subjektů podnikajících ve finančním poradenství, ale přímo mají dopad i na spokojenost klienta.

 

Obsah předmětu

V rámci tematického setkání lektora se studenty k tomuto předmětu bude nejprve pozornost věnována shrnutí teoretických znalostí z oblasti finančního poradenství obecně. Úvod do problematiky české legislativy, která vymezuje formy podnikání ve finančním poradenství. Seznámení s počátečními kroky pro vznik subjektu nebo subjektu již podnikajícího ve finančním poradenství, zaměření se na jednotlivé úseky vedoucí k optimálnímu stavu podnikajícího subjektu. Studenti budou seznámeni s možnostmi interní a externí formy podnikání a jejich výhody. V rámci tematického setkání se blíže dozvědí pravidla plánování, nastavení dlouhodobých a krátkodobých plánů, Cross-sellingu jako techniky zvýšení prodeje a nástroje stabilizace portfolia a s etikou i etiketou. V praktické části pod vedením lektora, která bude probíhat interaktivní metodou, mohou získat odpovědi na problematiku, která je osobně k tématu zajímá.

 

Cíl předmětu

Toto téma obsahuje mnoho teoretických, ale především praktických informací, které jsou vhodné pro subjekty, které již ve finančním poradenství podnikají, nebo i pro ty, kteří se na tento směr teprve chystají. Cílem tematického setkání lektora se studenty k předmětu Finanční poradenství je nejen seznámení se obecně s problematikou finančního poradenství, ale především porozumění oblasti finančního poradenství. Studenti se dozvědí, jak poskytovat služby efektivně, jak službu klientům personalizovat a odlišit se od konkurence. Učit studenty způsobům zvyšování kvality a odlišení se od konkurence může být náročné, protože to vyžaduje pracovníky, kteří splňují přístupy, které jsou v této oblasti nezbytné. Proto je cílem studenty seznámit s těmito přístupy tak, aby byli schopni využívat tyto nástroje pro zvyšování kvality a zajištění spokojenosti klientů.

 

Struktura předmětu:

 

Teoretická část

  • Základy finančního poradenství.
  • Aktuální legislativa.
  • Vývoj trhu.
  • Interní externí forma finančního poradenství.
  • Přístupy, které vedou ke zvyšování spokojenosti klientů

Praktická část

  • Formy poskytování služeb.
  • Přístupy vedoucí ke zvyšování efektivity.
  • Jak poskytovat službu?
  • Model úspěšné formy finančního poradenství.

Kazuistiky

  • Seznámení studentů s modelovými případy z praxe.

Panelová diskuze

 

Literatura

SLEZÁKOVÁ, A., ŠIMONOVÁ, J., JEDINÁK, P.: Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančním poradenstve. Wolters Kluver, 2020, 496s. ISBN 978-80-571-0193-2.

GURTLER, M.: Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo na poistnom trhu. Wolters Kluver, 2015, 102s. ISBN 978-80-8168-312-1.

FILIP, M., POSPÍŠIL, R.: Investiční poradenství: Co s tou krizí?. Institut pro finanční poradenství, 2013, 232s. ISBN 978-80-905457-1-7.

FILIP, M., POSPÍŠIL, R.: Investiční poradenství: Co s tou penzí?. Institut pro finanční poradenství, 2013, 135s. ISBN 978-80-905457-0-0.

HRADEC, M., ZÁRYBNICKÁ, J. KŘIVOHLÁVEK, V. : Pojištění a pojišťovnictví. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s., Praha, 2009.

DUCHÁČKOVÁ, E. : Principy pojištění a pojišťovnictví. Ekopress, s.r.o., Praha, 2009.

KOLEKTIV AUTORŮ: Pojištění v kostce. Eva Gmentová, 2020, 88 s. ISBN 978-80-906748-7-5. 

KOLEKTIV AUTORŮ: Pojištění občanů. Eva Gmentová, 2020. 43 s. ISBN 978-80-906748-6-8.

MAJTÁNOVÁ, A., DAŇHEL, J., DUCHÁČKOVÁ, E., KAFKOVÁ, E. : Teorie a praxe Pojišťovnictví. Ekopress, s.r.o., Praha, 2006.

MESRŠMÍD, J.: Marketing v pojišťovnictví. Professional Publishing, 2016. 264 s. ISBN 978-80-7431-158-1.

MESRŠMÍD, J.: Regulace pojišťovnictví v EU. Professional Publishing, 2015. 176 s. ISBN 978-80-7431- 146-8.

MAZÁK, E., SOLDÁT, V.: Etika a etiketa podnikání v pojišťovnictví, bankovnictví a finančních službách. EAN. ISBN 978-80-7265-187-0.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.