Pracovní právo

JUDr. Ladislav Jouza

Lektor na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE

ID: LAW-08-04-608

Anotace k předmětu

Smyslem předmětu je prohlubování právního vědomí posluchačů v oblasti pracovního práva. V rámci tohoto modulu bude věnována pozornost základním znalostem praktických postupů při aplikaci pracovně právních předpisů v podnikatelské a zaměstnanecké praxi, modul seznámí studenty s případovými studiemi při řešení problémů z oblasti pracovního práva. Modul se zaměří na seznámení s nejčastějšími případy z praxe s cílem přisvojení efektivních řešení pracovněprávních vztahů. Stranou nezůstanou ani základní informace ohledně nově přijatých legislativních změn v oblasti pracovního práva, zejména v rámci koncepční novely zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti.

 

Obsah předmětu

V rámci studijního programu se zaměříme zejména na problémy a aplikaci jejich řešení: rovné zacházení, zákaz diskriminace, důsledky porušení práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů, právní úkony, vztah občanského zákoníku k zákoníku práce a aplikace občanského zákoníku v pracovněprávních vztazích, postup před vznikem pracovního poměru, neplatné rozvázání pracovního poměru, odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance a vzdání se tohoto místa, souběh pracovního poměru a výkonu funkce statuárního orgánu, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, náhrady poskytované zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce, cestovní náhrady při pracovní cestě, náhrady při přeložení, cestovní náhrady při zahraniční pracovní cestě, náhrady při výkonu  práce v zahraničí, péče o zaměstnance, pracovní podmínky zaměstnanců, stravování zaměstnanců, odborný rozvoj zaměstnanců, zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců, předcházení škodám, působnost odborových organizací v pracovněprávních vztazích, v jednání za zaměstnance a informování a projednání, doručování v pracovněprávních vztazích, flexibilita zaměstnání, zaměstnanost, státní politika zaměstnanosti, úřady práce a evidence uchazečů o zaměstnání, inspekce práce, přestupky a správní delikty v oblasti pracovněprávních předpisů.

 

Cíl předmětu

Cílem tohoto modulu je seznámení se základními zásadami a principy pracovněprávních vztahů, posuzování závislé práce, osvojení základních vědomostí v otázkách vzniku, zániku a změn pracovněprávních vztahů, základních povinností zaměstnance a zaměstnavatele v pracovněprávních vztazích, otázkách odměňování, rovného postavení zaměstnanců a rovného zacházení se zaměstnanci, zvyšování odborné úrovně a prohlubování kvalifikace zaměstnanců.

 

Struktura předmětu

Pracovní právo

Pracovněprávní vztah

Závislá práce

Zákaz diskriminace

Pracovní poměr

Rozvázání pracovního poměru

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Náhrady

Služební cesta

Přeložení na jinou práci

Ochranná doba

Odbory

 

Literatura

HŮRKA, P. a kol.: Pracovní právo v bodech s příklady, 5. akt. vyd. Praha, Wolters Kluwer, 2019

BĚLINA, M., PICHRT, J. a kol.: Pracovní právo, 7. doplněné vydání, Praha, C. H. Beck, 2017

KOCOUREK, J., DOBŘICHOVSKÝ T.: Pracovní právo pro praxi, Praha, C. H. Beck, 2016

PICHRT, J., DRÁPAL, L. a kol.: Případové studie pracovněprávní. Praha, C. H. Beck, 2015

BĚLINA, M., DRÁPAL, L. a kol.: Zákoník práce. Komentář, 3. vyd. Praha, C. H. Beck 2019

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.