Praktická dílna I: Nácvik správného manažerského projevu před zaměstnanci/podřízenými

Ing. Zdeněk Eška, MBA

Přehrát video

ID: SP-18-20-618

Anotace k předmětu

Předmět v praktické dílně se věnuje konkrétním nácvikům v praxi pro manažerské projevy před zaměstnanci. Důležitost obhájení svých názorů před zaměstnanci či kolegy během veřejného projevu nabírá na své důležitosti. Předmět studentům pomůže zorientovat se v základních pravidlech správného vystupování na veřejnosti. Pozornost bude věnována volbě tématu i zformulování cílů projevu. Zaměříme se na nácvik přednesu i stanovení úvodu i závěru projevu. Vysvětlíme si, jak analyzovat publikum, a jak zvyšovat pozornost u posluchačů. Součástí proslovů na veřejnosti bývá i tréma. Zaměříme se na to, jak efektivně odbourat trému před samotným vystoupením i během prezentace. Pozornost bude věnována analýze silných a slabých stránek rétora. Předmět se věnuje i typologii řečníka.

 

Obsah předmětu

Pozornost bude věnována silným stránkám přesvědčivých rétorů, řečníků při projevu před zaměstnanci. Zaměříme se na textovou příprava úvodu projevu – jak být originálním řečníkem a jak se odlišit od ostatních. Budeme se soustředit na dynamiku manažerského projevu a gradaci projevu na veřejnosti. Cílem bude zvyšovat pozornost během celého projevu. Pozornost bude zaměřena na sílu přednesených myšlenek použitých během projevu i v závěru vystoupení. Věnovat se budeme i překonávání trémy během veřejných vystoupeních i zvládání obtížných situací, které se během prezentací mohou objevit. Vysvětlit byste měli pravidla pro vytvoření vztahu s publikem i pro poznání svého publika. Zaměříme se na příčiny trémy při veřejném vystupování. Pozornost bude věnována i postojům řečníků a signály, které publiku vysílají.  Zodpovědět byste měli co je gestikulace a jak odbourat úzkost při prezentování či strach z veřejného vystoupení. Porozumět byste měli, co v nás pocit strachu vyvolává a jak jej překonat během veřejného vystoupení.

 

Cíl předmětu

Student se zdokonalí v manažerských projevech různého charakteru. Důraz je kladen na samotný úvod vystoupení, gradaci projevu i kvalitní přípravu závěru vystoupení.  Zaměříme se na přesvědčivou prezentaci s důrazem na snadné pochopení hlavních myšlenek pro posluchače. Pozornost bude věnována i správnému načasování a zařazování opakovacího efektu do vystoupení řečníka. Porozumět byste měli, proč je potřeba neustále myslet na udržování a zvyšování pozornosti publika a jak toho docílit konkrétními prvky. Předmět představí vystoupení TOP řečníků s přesnou analýzou silných stránek nejlepších rétorů na světě. Student v závěru modulu předstoupí před publikum s jasnou vizí obhájit v mluveném projevu své názory, postoje a manažerské vize.

 

Struktura předmětu

Charakteristika veřejných projevů

Formy mluvených projevů

Tvorba řečnického textu

Specifické řečnické prostředky

Dělení řečnických prostředků podle specifiky účinku

Řečnické umění

Modulační procedura tvorby řečnického projevu

Komunikace ve stresu

Projevy stresového mechanismu

Metody zvládání trémy

 

Literatura

JIRÁK, Jan, KÖPPLOVÁ, Barbara: Média a společnost. Praha: Portál, 2003. ISBN: 8071786977

JONES, Graham, MOORHOUSE, Adrian: Jak získat psychickou odolnost. Praha: Grada, 2010. ISBN: 9788024730226

KRAUS, Jiří: Člověk mluvící. Praha: LEDA, 2011. ISBN: 9788073352585

MINAŘÍKOVÁ, Eva: Stylistika pro žurnalisty. Praha: Grada, 2011. ISBN: 9788024729794

NEŠPOR, Karel: Jde to i s úsměvem. Praha: Portál, 2019. ISBN: 9788026214373

PLETZER, Marc A.: Emoční inteligence. Praha: Grada, 2009. ISBN: 9788024730578

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.