Řádná správa podniku

JUDr. PhDr. Zdeňka Beranová, Ph.D.

Lektor na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE

LAW-21-09-321

Anotace k předmětu

Každý člen voleného orgánu obchodní společnosti musí dodržet určitý standard kvality správy majetku společnosti, který se v české právní úpravě nazývá „péče řádného hospodáře“. Pro každého takového člena voleného orgánu je nezbytné, aby znal své povinnosti při správě majetku společnosti. Smyslem tohoto předmětu je poukázat na všechna úskalí spojená s výkonem správy společnosti. Další důležitou dovedností při správě společnosti je schopnost rozeznat situace, kdy je potřeba jednat s péčí řádného hospodáře a kdy se jedná o pravidlo podnikatelského úsudku. Nejen na takové otázky se budeme snažit pomocí zákona a judikatury najít odpověď během tohoto předmětu.

 

Obsah předmětu

Vymezení podstaty majetku a jmění (objasnění pojmů – majetek, jmění, věc, obchodní závod, pohledávka, dluh), Správa majetku korporace, Co znamená správa podniku z pohledu statutárního orgánu, manažera, insolvenčního správce, likvidátora, Rozbor „jednání s péčí řádného hospodáře“ a „pravidlo podnikatelského úsudku“. Povinnost informovat o střetu zájmu, řešení selfdealingu. Vymezení pojmů dle stávající právní úpravy, srovnání se změnami v souvislosti s novým občanským zákoníkem, zákonem o korporacích. Příslušná judikatura, Rozbor „jednání s odbornou péčí“ (ze zákona, na základě mandátní smlouvy), Uplatnění práv a povinností ve vztahu k věřitelům, dlužníkům (postoupení pohledávek, uplatnění pohledávek u soudu, či v rámci rozhodčího řízení, následný výkon práva, povinnost podat návrh na zahájení insolvenčního řízení, likvidace), Správa majetku (vlastního a cizího) - podstata majetku a jmění, správa majetku vlastníkem – držitelem (vymezení pojmů, ochrana, práva a povinnosti), správa cizího majetku (obecná pravidla, pojmy prostá a plná správa, práva a povinnosti správce, pojem obezřetná investice), Dobrovolné přenechání správy jinému a možnosti kontroly vlastníkem (vymezení pojmů výprosa, výpůjčka, zápůjčka), Nutný výkon správy cizího majetku, Trestné činy ke správě cizího majetku, současná judikatura a Řádné vedení účetnictví.

 

Cíl předmětu

Cílem tohoto modulu je seznámit posluchače se zásadami a úskalími správy podniku a to jak po stránce faktické tak po stránce právní. Zákon o obchodních korporacích vymezuje do několika důležitých ustanovení hlavy první a hlavy druhé pojem péče řádného hospodáře. Obchodní korporace jsou jako právnické osoby samostatnými subjekty práv a povinností disponující vlastním majetkem a vůlí, které ovšem nemohou jednat jinak než svými statutárními orgány. Jejich faktický osud je tedy v rukou fyzických osob, které jejím jménem jednají. Tato právní konstrukce vyžaduje zvýšenou míru pozornosti na právní regulaci vztahu společnosti a osoby jejím jménem jednající.

V modulu bude pracováno se současnou judikaturou Nejvyššího soudu České republiky posledních několika let. A samozřejmě předmět neopomene reagovat na účinnost nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích, s odkazem na občanský soudní řád, exekuční řád, insolvenční zákon, zákon o rozhodčím řízení. Na závěr budou popsány důsledky, které by mohlo případné porušení péče řádného hospodáře pro funkcionáře obchodních společností.

 

Struktura předmětu

Právnická osoba

Obchodní korporace

Orgány obchodní korporace

Správa podniku

Správa majetku

Správa cizího majetku

Péče řádného hospodáře

Majetek obchodní korporace

Střet zájmů

Nejvyšší soud

 

Literatura

ŠTENGLOVÁ, I., HAVEL, B., CILEČEK, F., KUHN, P., ŠUK, P.: Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 3. vyd. Praha, C. H. Beck, 2020

ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol.: Právo obchodních korporací. Praha, Wolters Kluwer, 2015

ČECH, P., ŠUK, P.: Právo obchodních společností v praxi a pro praxi. Praha, 2016

PETROV, J., VÝTISK, M., BERAN, V.: Občanský zákoník. Komentář. 2. vydání. Praha, C. H. Beck, 2019

Judikatura nejvyššího soudu

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.