Smluvní právo

Mgr. Jan Hrabec

Advokát, rozhodce a lektor Ústavu práva a právní vědy, o.p.s.
Přehrát video

ID: LAW-11-08-311

Anotace k předmětu

Nejčastějším důvodem vzniku jakéhokoli závazku mezi dvěma a více subjekty je smlouva. Smluvní právo je podstatnou součástí civilního práva, kterou využívá každý člověk a každá společnost v každodenním styku. Jeho znalost a pochopení je pro právně orientované pracovníky klíčová. Smyslem předmětu je vyložit nejdůležitější instituty smluvního práva a ukázat na jednotlivých případech smluvních typů jejich aplikaci a použitelnost v praxi. Studenti si po absolvování předmětu odnesou nejen základní znalosti a přehled o smluvním právu pro svou praxi, ale také schopnost vytvářet kvalitní smlouvy a nacházet a řešit problémy, které mohou v závazcích vznikat.

 

Obsah předmětu

Předmět je rozdělen do sedmi vzájemně na sebe navazujících částí, jejichž znalost a pochopení je stěžejní pro studentovu orientaci ve smluvním právu.

  • 1. Předmět úpravy a základní zásady a obecná ustanovení občanského práva:

soukromé právo, užití předpisů občanského práva, ochrana soukromých práv, právní skutečnosti, podmínky, doložení času, zdánlivé právní jednání, výklad právních jednání, forma právních jednání, právní jednání vůči nepřítomné osobě, neplatnost právních jednání, relativní neúčinnost právních jednání, právní události, význam času, počítání času, promlčení a prekluze, společné dluhy a pohledávky (nedělitelné plnění, dělitelné plnění, dlužníci zavázaní společně a nerozdílně, věřitelé oprávnění společně a nerozdílně), závazky z právního jednání jedné osoby (veřejný příslib, slib odškodnění), jednání za právnickou osobu, zastoupení (smluvní, prokura, zákonné, opatrovnictví), věci a jejich rozdělení

  • 2. Smlouva:

vznik závazků a jejich obsah, smlouva jako základní důvod vzniku závazku, typické smlouvy, netypické smlouvy, návrh na uzavření smlouvy, zrušení nabídky, odvolání nabídky, přijetí nabídky, obsah smlouvy, forma smlouvy, účinky smlouvy, změna okolností, smlouva ve prospěch třetí osoby, smlouva o plnění třetí osoby, zvláštní způsoby uzavírání smluv (dražba, veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku, veřejná nabídka), smlouva o smlouvě budoucí, úplata za plnění, neúměrné zkrácení, lichva, smlouvy uzavírané adhezním způsobem, úroky, záloha, závdavek

  • 3. Smlouvy uzavírané se spotřebitelem:

obecná ustanovení o spotřebitelských smlouvách, zakázaná ujednání, pojmy spotřebitel a podnikatel, smlouvy uzavírané distančním způsobem a smlouvy uzavírané mimo obchodní prostory, smlouvy o finanční službě, smlouvy o dočasném užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační službě

  • 4. Změny závazků:

změna v osobě věřitele, postoupení pohledávky, postoupení souboru pohledávek, změna v sobě dlužníka, převzetí dluhu, přistoupení k dluhu, převzetí majetku, postoupení smlouvy, změny v obsahu závazků, novace, narovnání

  • 5. Zajištění a utvrzení dluhů

jistota, zajištění dluhu: ručení, finanční záruka, zajišťovací převod práva, dohoda o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů, utvrzení dluhu: smluvní pokuta, uznání dluhu

  • 6. Zánik závazků:

splnění, řádné splnění, způsob splnění, poukázka (na řad, na doručitele), kvitance, dlužní úpis, náhradní splnění, místo plnění, čas plnění, prodlení dlužníka, prodlení věřitele, fixní závazek, dohoda, započtení, odstupné, splynutí, prominutí dluhu, výpověď, odstoupení od smlouvy, následná nemožnost plnění

  • 7. Závazky z deliktů a jiných právních důvodů:

náhrada majetkové a nemajetkové újmy, prevence, náhoda, nutná obrana, krajní nouze, povinnost nahradit škodu (porušení dobrých mravů, porušení zákona, domněnka nedbalosti, porušení smluvní povinnosti, škoda způsobená několika osobami), škoda způsobená tím, kdo nemůže posoudit následky svého jednání, škoda způsobená osobou s nebezpečnými vlastnostmi, škoda z provozní činnosti, škoda způsobená provozem zvlášť nebezpečným, škoda na nemovité věci, škoda z provozu dopravních prostředků, škoda způsobená zvířetem, škoda způsobená věcí, škoda způsobená vadou výrobku, škoda na převzaté věci, škoda na odložené věci, škoda na vnesené věci, škoda způsobená informací nebo radou, způsob a rozsah náhrady, náhrady při ublížení na zdraví a při usmrcení, náhrada při poškození věci, náhrada při poranění zvířete, náhrada nemajetkové újmy, závazky z jiných právních důvodů (bezdůvodné obohacení, nepřikázané jednatelství, upotřebení cizí věci k prospěchu jiného)

 

Cíl předmětu

Cílem modulu je především seznámit jeho posluchače se základy smluvního práva se zaměřením na vybrané otázky aplikace občanského zákoníku v praxi. Modul sleduje účel vést posluchače k osvojení základních právních institutů v rozsahu přednášené látky, se kterými se v rámci svých profesí setkávají. Výklad se orientuje na základní pojmy a instituty týkajících se smluvního závazkového práva tak, aby se student v těchto oblastech orientoval a uměl je aplikovat na konkrétní smluvní typy výslovně upravené v občanském zákoníku, ale i na smlouvy v občanském zákoníku výslovně neupravené. Součástí modulu je též exkurz do právní úpravy vybraných smluv, které jsou výslovně upraveny v občanském zákoníku.

 

Struktura předmětu

Občanské právo

Smluvní právo

Závazky

Spotřebitel

Spotřebitelské smlouvy

Změny závazků

Zajištění dluhů

Zánik závazků

Závazky z deliktů

 

Literatura

DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol.: Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná část. 2. aktualizované a doplněné vydání. Praha, Wolters Kluwer, 2016

PETROV, J., VÝTISK, M., BERAN, V.: Občanský zákoník. Komentář. 2. vydání. Praha, C. H. Beck, 2019

RABAN, P. a kol: Závazkové právo. Brno, nakl. Aleš Čeněk, 2019

TICHÝ, L.: Obecná část občanského práva. Vyd. 1. Praha, C. H. Beck, 2014

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.