Strategický management

Ing. Libor Friedel, MBA

Garant programu MBA strategický management
Přehrát video

ID: MNG-16-10-416

Anotace k předmětu

Strategický management navazuje na strategické analýzy (event. tvorbu vize) a těží z nich. Je to pokračování fází modelu AFI (Analýza, Formulace, Implementace), obecného přístupu k procesu strategického řízení. Cílem procesu strategického managementu vybrat strategické možnosti, vyhodnotit je, zformulovat strategii a zahájit její realizaci a příslušné změny tak, aby organizační zdroje byly co nejlépe využity ve prospěch naplnění strategických cílů a záměrů organizace. K tomu slouží výběr zásad, konceptů, modelů a přístupů, které stratégové a manažeři na různých úrovních mohou zvolit, použít a přizpůsobit, aby co nejlépe uspěli v podnikání, byznysu a působení na trhu, ať jde o organizace založené za účelem zisku, „neziskovky“ veřejné organizace, organizace ze školství apod. Nejde samozřejmě o přístup „one size fits all“, ani o automatický úspěch a zázračnou pilulku.

Existuje řada „škol strategie“, tradiční, léty prověřené modely (generické strategie…) i moderní a módní přístupy (strategie modrého oceánu…), které hledají své pomyslné místo na slunci na trhu strategických idejí a konceptů. Modul diskutuje jako základnu pro strategii zvolit, jakým směrem se ubírat a jak dále strategii rozvíjet, přičemž se nezabývá globálními strategiemi velkých korporací. I zde je z čeho vybírat a předmět přináší základní přehled, doplněný o další řadu článků na blogu ÚPPV či EBS.

 

Obsah předmětu

Obsah předmětu je zaměřen na poskytnutí přehledu a porozumění souvislostem v procesu strategického řízení, jednak v návaznosti na další moduly (strategická analýza, tvorba vize a management změn), jednak na schopnost samostatného využití a zpracování strategie v praxi studenta-manažera. Zmiňovány jsou pro upozornění a inspiraci i moderní/módní „doplňky“ a myšlenkové směry jako je lean přístupy ke strategii, agilní strategie, inovační strategie, strategie digitalizace a průmyslu 4.0.

Po úvodu do strategického řízení, představení pojmu a konceptu strategie a aktualizovaných novinkách (každý semestr přináší něco nového a aktuálního - digitalizace, COVID-19…) následuje část seznámení se se strategií modrého oceánu, diskuse k důležitosti hodnotového pojetí (hodnota pro zákazníka) a dynamického pojetí inovací a disrupce. V další části bude osvětlen tradiční přístup ke strategii, včetně generických strategii a alternativ podle Ansoffa (průnik na trh či jeho opuštění, rozvoj trhu, rozvoj produktu, diverzifikace). V závěru bude pozornost věnována skvělému konceptu implementace strategie s využitím přístupu Balanced Scorecard (BSC). Můžete-li měřit, můžete také řídit a zlepšovat. Upozorněni budete i na doplňkové články na blogu ÚPPV, EBS a blogu lektora k tématice strategie a strategického řízení (platí i pro osobní strategie či strategii studia), jimž není během tohoto předmětu věnována detailní pozornost.

 

Cíl modulu

Měli byste porozumět procesu tvorby strategie a strategického řízení z více úhlů pohledu (a vybrat si ten svůj), v návaznosti na další moduly. Cílem je získat přehled, na jehož základě a po doplnění (modul nemůže přinést vyčerpávající přehled a odpovědi na všechny otázky) o detailnější znalosti díky studiu literatury, budete efektivně schopni navrhnout dílčí nebo celkovou strategii a formulovat strategické cíle. Důležité je porozumět také odlišnostem ve jednotlivých přístupech a být si vědomi přítomnosti alternativ i toho, že implementace strategie není o konkrétním „návodu“ a postupu, ale o strategických cílech a cestách k jejich dosažení při řízení změn, např. v podmínkách adaptability nebo naopak za dodržení kázně a vytrvalosti.

Proto je cílem také poznat a diskutovat o pestrosti a ne „jediné zaručené cestě“ i umění odlišit organizační strategii od strategie konkurenční. Budete také inspirováni k zamyšlení, popř. využití konceptů a modelů, jimž se klasické pojetí strategického managementu nevěnuje, dojde na příklady, diskusi podle složení publika během tematického setkání atd. Vše tak, aby naučené bylo možné dále (v případě zájmu) využít a rozvinout v praxi a pro přípravu seminární či závěrečné disertační práce.

 

Struktura předmětu

Strategický management – AFI model

Další pohledy - Model EFQM, Lean Startup, GROW…

Digitální věk a udržitelný rozvoj

(Krize COVID-19 a její vývoj a dopady)

Úvod do strategie

Strategická rozhodnutí

Strategie modrého oceánu

Znalostní přístup ke strategii

Hodnotové disciplíny

Disrupce

Hlavní strategické přístupy

Kritéria pro hodnocení a výběr strategie

Generické strategie

Alternativní strategie

Typy integrace (horizontální, vertikální) a diverzifikace

Odvětvové situace

Implementace strategie

Balanced Scorecard jako proces měřitelné realizace strategie a strategických cílů

 

Literatura

Viz literatura k modulu strategické techniky a analýzy +

KAPLAN, S. Robert, NORTON, P. David. Balanced Scorecard. Strategický systém měření výkonnosti podniku. Praha: Management Press, 2000. 267 s. ISBN 80-7261-032-5.

KAPLAN, S. Robert, NORTON, P. David. Alignment - systémové vyladění organizace. Jak využít Balanced Scorecard k vytváření synergií. Praha: Management Press, 2006. 310 s. ISBN 80-7261-155-0.

KAPLAN, S. Robert, NORTON, P. David. Efektivní systém řízení organizace. Nový nástroj zvyšování výkonnosti a vytváření konkurenční výhody. Praha: Management Press, 2010. 325 s. ISBN 978-80-7261-203-1.

KIM, W. Chan, MAUBORGNE, Renée. Strategie modrého oceánu. Umění vytvořit si svrchovaný tržní prostor a vyřadit tak konkurenty ze hry. 2. rozšířené a aktualizované vyd. Praha: Management Press, 2015. 283 s. ISBN 978-80-7261-295-6.

KIM, W. Chan, MAUBORGNE, Renée. Nová strategie modrého oceánu. Pět kroků, jak se posunout do modrého oceánu, vyhnout se konkurenci a zajistit si tak ziskový růst. Praha: Management Press, 2018. 264 s. ISBN 978-80-7261-547-6.

SOUČEK, Zdeněk. Úspěšné zavádění strategického řízení firmy. Praha: Professional Publishing, 2003. 213 s. ISBN 80-86419-47-9.

SOUČEK, Zdeněk. Strategie úspěšného podniku: symbióza kreativity a disciplíny. Praha: C. H. Beck, 2015. 426 s. ISBN 978-80-7400-572-5.

TREACY, Michael, WIERSEMA, Fred. Discipline of Market Leaders. Choose Your Customers, Narrow Your Focus, Dominate Your Market. Reading: Perseus Books, 1997. 210 s. ISBN 0-201-40714-1.

URBAN, Jan. Strategický management. Praha: Ústav práva a právní vědy a European Business School SE, 2018. 113 s. ISBN978-80-87974-20-9.

 

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.