Základní právní předpisy a jejich aplikace ve školství

Mgr. Michaela Burdková

Lektor na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE

ID: SP-35-11-635

Anotace k předmětu

Právní vědomí vedoucích pracovníků škol je důležitou součástí pro kvalitní výkon jejich povolání. Předmět je orientován na základní právní pojmy a principy, které by měly být základem právního vědomí každého ředitele školy a pomoci orientovat se ve spleti právních norem. V dnešní moderní době není ředitel školy ani tolik pedagogem, jako spíš uvědomělým manažerem, k jehož práci patří také základní právní přehled a schopnost aplikovat v praxi jednoduché právní normy související s výkonem jeho povolání.

 

Obsah předmětu

Úplný a systemizovaný přehled předpisů nezbytných pro řízení školy, systém práva, práce se Sbírkou zákonů, zásady citace právních předpisů, vnitřní předpisy školy, vyučovací jazyk a vzdělávání příslušníků národnostních menšin, práva národnostních a etnických skupin, podmínky vyučování v jiném, než českém jazyce, podmínky a organizace vzdělávání příslušníků národnostních menšin, výjimky v počtech žáků školy a tříd, vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a vzdělávání nadaných dětí, žáků a studentů, definice speciálních vzdělávacích potřeb, formy a podmínky vzdělávání včetně integrace dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, asistenční služba ve školství, systém poradenství, formy a podmínky vzdělávání nadaných dětí, žáků a studentů, povinná školní docházka, různé formy plnění povinné školní docházky, odklad povinné školní docházky, plnění a splnění povinné školní docházky, předškolní vzdělávání, cíle a postavení předškolního vzdělávání v systému, organizace předškolního vzdělávání, systemizace a použití vzdělávacích programů předškolního vzdělávání, základní vzdělávání, stupně základního vzdělání a způsoby jeho získání, organizace a průběh základního vzdělávání, hodnocení základního vzdělávání, ukončení základního vzdělávání, střední vzdělávání, vyšší odborné vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, stupně středního vzdělání, přijímání ke střednímu vzdělávání, organizace a průběh středního vzdělávání, hodnocení středního vzdělávání, ukončení středního vzdělávání, rada a školská rada, správní řízení, zásady správního řízení, použití správního řádu při rozhodování ředitele školy, náležitosti správního rozhodnutí, opravné prostředky ve správním řízení a jejich použití, řešení stížností, obecné přístupy k řešení stížností, stížnosti v oblasti správního řízení, vztah ředitele a České školní inspekce, kompetence ČŠI, hodnocení a kontrola, organizace inspekční činnosti a její výstupy, kontrolní funkce ČŠI, výkon státní kontroly, veřejnoprávní kontroly, finanční kontroly, druhy kontrol a zásady činnosti kontrolních orgánů, rejstřík škol a školských zařízení, matrika, povinná dokumentace škol, zásady vedení školní matriky, pravidla pro zápis do školských rejstříků, poskytování informací, postup podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tvorba a zpřístupnění základních dokumentů školy: výroční zpráva, vlastní hodnocení školy, školní vzdělávací program, školní a vnitřní řád, ochrana osobních údajů, ochrana osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., správa a zpracování osobních údajů, otázka registrace u Úřadu na ochranu osobních údajů.

 

Cíl předmětu

Cílem modulu je kvalitní příprava řídících pracovníků pro vedoucí funkci ve školách a školských zařízeních, prohloubení jak teoretických, tak i praktických znalostí a dovedností v klíčové oblasti, kterou je financování školy. Absolventi modulu si tak doplní své pedagogické vzdělání o znalosti a dovednosti z oblasti školské legislativy.

 

Struktura předmětu

Základy práva

Základní právní předpisy

Právo ve školství

Právní vědomí ředitele školy

Školský zákon

 

Literatura

JANKŮ, M. a kol.: Základy práva pro posluchače neprávnických fakult. 6. vyd. Praha, C. H. Beck, 2016

VALENTA, J.: Právní rámec řízení škol a školských zařízení. 5. vyd. Karviná, Paris, 2019

BAREŠ, M.: Kompetenční profil ředitelů škol. Řízení školství: Odborný měsíčník pro ředitele škol. 2013, č. 1.

JOUZA, L.: Minimum pracovněprávní legislativy pro ředitele škol: zpracováno v souladu s aktuální novelou zákoníku práce. Praha, Raabe, 2011

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.