Řešení praktických příkladů z novely zákoníku práce 2020

Novela zákoníku práce 2020 přináší koncepční změny v personální činnosti. S nimi může být spojena řada problémů, které se objevily již ve schvalovacím legislativním procesu, zejména v připomínkovém řízení, a nejsou neznámými ani v podnikatelské a nepodnikatelské praxi. Další problémy se mohou vyskytnout postupně. V osnově semináře se uvádějí orientačně nejtypičtější z nich. Příklady z personální a mzdové agendy předložené před seminářem nebo v jeho průběhu budou řešeny operativně.

 

Program semináře

 • Legislativní aktuality z personální oblasti v den konání semináře
 • Otcovská dovolená a dlouhodobé pracovní volno
 • Jaké přestávky se započítávají do pracovní doby
 • Novela ZP 2020:
 • Nová právní úprava dovolené (počítání na hodiny, převedení a krácení dovolené)
 • Doručování písemností, zmaření doručení
 • Zásadní změny v přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů
 • Flexibilní formy zaměstnávání – změny: sdílené pracovní místo, dohody
 • Práce z domova ( rozvrh pracovní doby, překážky v práci, posuzování úrazů – náhrada škody)
 • Oblast před vznikem pracovního poměru
 • neexistence vstupní prohlídky
 • platný nebo neplatný pracovní poměr,
 • informační povinnost zaměstnavatele, seznámení s bezpečnostními předpisy, výběrové řízení
 • Uplatnění nového občanského zákoníku
 • (adhezní smlouvy, příslib zaměstnání, předpoklad průměrné rozumové vyspělosti, nepravdivé údaje zaměstnance o svých schopnostech, adhezní smlouvy v pracovní i občanskoprávní oblasti, řešení chyb v psaní a počtech)
 • Vznik pracovního poměru
 • (požadavky občanského zákoníku na smlouvy a dohody, souběh funkcí, pravomoc statutárního orgánu, zaměstnávání manželů, pracovní náplň)
 • Právní jednání
 • formy a obsah, neplatnost, dobré mravy, zastřené právní jednání – práce na černo, právní jednání, k němuž se nepřihlíží – způsob řešení)
 • Mzdové otázky
 • (změny v minimální a zaručené mzdě, rovnost ve mzdách –muži a ženy, snížení mzdy – mzdový výměr jako součást pracovní smlouvy)
 • Vnitřní předpis a pracovní řád
 • rozdíly, nároky
 • Nároky z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • (dovolená, nemocenské dávky, mateřská a rodičovská dovolená, náhrada škody, starobní důchod)
 • Právní následky stresu a násilí na pracovišti
 • povinnosti zaměstnavatele
 • Využívání internetu a telefonu k soukromým účelům, mobil na pracovišti
 • Změny v dalších předpisech
 • Diskuse, řešení dotazů a příkladů předložených před seminářem nebo v jeho průběhu

 

Metody a techniky – zaměřeno na aplikaci do praxe

 • Individuální přístup ke každému účastníkovi
 • Aktivní trénink
 • Výklad obohacený příklady z praxe
 • Klademe důraz na osobní zážitek — praktická cvičení pro osvojení daného tématu, kde získáte okamžitě zpětnou vazbu
 • Vzájemná interaktivní diskuse účastníků, kde si vyměňují navzájem své zkušenosti

 

 

Benefity

 • catering (croissanty, výborná káva, ochucené nápoje, něco malého k jídlu, atd.)
 • unikátně vystavený vlastní certifikát o absolvování semináře
 • dárkové předměty Ústavu práva a právní vědy a European Business School
 • voucher na studium, tematické brožury, slevy na naše služby a další
 • jedinečné know-how Jana Brodského 

 

 

Registrace a účastnický poplatek

 • K dispozici je omezený počet míst, proto je třeba se na seminář předem registrovat.
 • Pro rezervaci na seminář vyplňte a odešlete přihlášku.
 • Účastnický poplatek činí 1 990 Kč a zahrnuje podklady k semináři a občerstvení. Účastnický poplatek musí  být uhrazen nejpozději 2 dny před konáním semináře na č.ú. 232414755/0300, do zprávy pro příjemce doplňte název firmy či jméno fyzické osoby.

 

Organizace a pravidla

 • Zaslaná přihláška na seminář je závazná.
 • V případě odhlášení účasti 3 až 14 pracovních dní před konáním semináře vracíme zpět 50% účastnického poplatku. Neproběhla-li platba účastníka před konáním semináře, bude mu v tomto případě předepsáno k úhradě 50% účastnického poplatku
 • Při odhlášení 3 a méně pracovních dní před konáním semináře či při neúčasti bez odhlášení se poplatek nevrací. Neproběhla-li platba účastníka před konáním semináře, bude mu v tomto případě předepsáno k úhradě 100% účastnického poplatku.
 • Objednávku a účast na semináři lze převést na třetí osobu.
 • Odhlášení ze semináře musí být provedeno písemnou formou (emailem).
 • Během semináře není povoleno pořizovat vlastní audio ani videozáznam.
 • Přihlášením na seminář dává jeho účastník souhlas s pořizováním fotografií a videozáznamu ze strany pořadatele semináře.

 

 

Doplňující informace

 • Pořadatel semináře si vyhrazuje právo na změnu programu.
 • Pořadatel semináře je oprávněn změnit lektora, den, čas či místo konání. V takovém případě se již uhrazený účastnický poplatek vrací pouze k žádosti jeho plátce.
 • Pořadatel semináře je dále oprávněn seminář bez náhrady zrušit, v takovém případě se již uhrazený účastnický poplatek bez dalšího vrací. 
 • Pořadatel o všech změnách semináře nebo o jeho zrušení bezodkladně informuje registrované účastníky semináře (e-mailem či telefonicky).

 

Kontakty

 • Máte dotaz k připravovanému semináři? Neváhejte se na nás obrátit.
 • +420 224 247 011

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.