Velká novela občanského zákoníku - bytové spoluvlastnictví

Pro jednu z nejsložitějších, avšak zároveň nejdůležitějších úprav občanského zákoníku, týkající se vlastnictví bytů, byla nedávno přijata rozsáhlá novelizace. Cílem zákonodárce bylo především odstranit nejasnosti předchozí úpravy a současně reagovat na potřeby praxe. Seminář se zaměří na aktuální problémy praxe a současně na obsah novely občanského zákoníku k bytovému spoluvlastnictví. Seminář bude orientován na praktické řešení výkladových problémů.

Program semináře

 • Změny ve způsobu založení a vzniku SVJ

                                         Důraz bude kladen na novou úpravu založení a vzniku SVJ podle novely občanského zákoníku. Mimo jiné bude osvětlena problematika notářských zápisů při přijímání a změně stanov SVJ.

 • Změny v obsahových náležitostech stanov SVJ – aneb bude zjednodušení znamenat v praxi úlevu?

                                         Odstranění dříve podstatných náležitostí stanov SVJ může v praxi přinést spíše komplikace, neboť řada otázek zejména provádění správy společných částí a pravidle jejich užívání může zůstat bez jasného řešení, což může být v praxi zneužíváno.

 • Změny ve způsobu rozhodování shromáždění vlastníků

                                         Rozhodování podle velikosti podílu na společných částech a podle hlav (počtu vlastníků jednotek) a jejich kombinace. Hlasování mimo zasedání v písemné formě (per rollam) a hlasování pomocí technických prostředků. Tipy pro úpravu této problematiky ve stanovách SVJ.

 • Příspěvky vlastníků jednotek na správu a změny v jejich nastavení

                                         Pozornost bude věnována změnám v obsahu a nastavení příspěvků na správu, které přinesla novela občanského zákoníku. Pojednáno bude o praktických otázkách spojených s novým koncepčním přístupem zákonodárce k těmto platbám.

 • Přechod dluhů při převodu jednotky

                                         Vyloženo bude ustanovení § 1186 odst. 2 o.z., které v praxi působí výkladové problémy, a to i s přihlédnutím k provedené novelizaci.

 • Nové informační povinnosti vlastníků jednotek vůči SVJ

                                         Novelizace zpřesnila a rozšířila informační povinnosti vlastníků jednotek vůči SVJ, a to zejména pokud jde o údaje o uživatelích jednotek, záměru přenechat jednotku ke krátkodobému ubytovávání či pokud jde o zamýšlené stavební úpravy jednotek. Téma bude probráno s ohledem na praktická doporučení vzhledem k úpravě stanov SVJ.

 

 

 

 • Možnost SVJ k převzetí dluhu předchozího vlastníka nemovitosti

                                         Jaké budou praktické důsledky a čeho se vyvarovat v závislosti na pozici dotčené osoby.

 • Možnost vlastníků jednotek zařadit bod jednání na program zasedání shromáždění vlastníků

                                         Pojednáno bude o praktickém provedení, zejména pak ve vztahu ke stanovám SVJ.

 • Nově zavedený institut náhradního shromáždění vlastníků                            

                                         Pojednáno bude o praktickém provedení, zejména pak ve vztahu ke stanovám SVJ.

 • Jaké budou důsledky podstatného rozšíření možnosti soudního přezkumu rozhodnutí orgánu SVJ

                                         Novela přinesla podstatné rozšíření soudního přezkumu rozhodnutí orgánů SVJ, což je mimo jiné zcela protichůdné dosavadní soudní judikatuře. Zmíněny budou možné praktické dopady.

 • Důsledky zrušení předkupního práva při převodu spoluvlastnického podílu na nemovité věci

                                         Zmíněny budou dopady pro převody spoluvlastnických podílů na jednotkách – garážových stáních, kde předkupní právo bylo závažnou komplikací.

 • Novela občanského zákoníku ve vztahu k nájmu bytu a domu 

                        Bývá přehlíženo, že novela bytového spoluvlastnictví se dotkla i nájmu za účelem bydlení, a to pokud jde o smluvní pokutu v neprospěch nájemce.

 

Seminářem Vás bude provázet JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

Pro koho je seminář určený

Seminář je určen všem, kdo se při své praxi setkávají s problematikou vlastnictví bytů, včetně správy společných částí prováděných typicky SVJ. Vhodný je i pro zaměstnance obecních úřadů, úřadů statutárních měst a krajských úřadů zodpovědné za správu majetku obcí, pro developery, pracovníky realitních kanceláří, majitele nemovitostí a širokou odbornou veřejnost, včetně veřejnosti právnické.

Benefity

 • catering (croissanty, výborná káva, ochucené nápoje, něco malého k jídlu, atd.)
 • unikátně vystavený vlastní certifikát o absolvování semináře
 • dárkové předměty Ústavu práva a právní vědy a European Business School

 

 

Registrace a účastnický poplatek

 • K dispozici je omezený počet míst, proto je třeba se na seminář předem registrovat.
 • Pro rezervaci na seminář vyplňte a odešlete přihlášku.
 • Účastnický poplatek činí 1 990 Kč a zahrnuje podklady k semináři a občerstvení. Účastnický poplatek musí  být uhrazen nejpozději 2 dny před konáním semináře na č.ú. 232414755/0300, do zprávy pro příjemce doplňte název firmy či jméno fyzické osoby.

 

Organizace a pravidla

 • Zaslaná přihláška na seminář je závazná.
 • V případě odhlášení účasti 3 až 14 pracovních dní před konáním semináře vracíme zpět 50% účastnického poplatku. Neproběhla-li platba účastníka před konáním semináře, bude mu v tomto případě předepsáno k úhradě 50% účastnického poplatku
 • Při odhlášení 3 a méně pracovních dní před konáním semináře či při neúčasti bez odhlášení se poplatek nevrací. Neproběhla-li platba účastníka před konáním semináře, bude mu v tomto případě předepsáno k úhradě 100% účastnického poplatku.
 • Objednávku a účast na semináři lze převést na třetí osobu.
 • Odhlášení ze semináře musí být provedeno písemnou formou (emailem).
 • Během semináře není povoleno pořizovat vlastní audio ani videozáznam.
 • Přihlášením na seminář dává jeho účastník souhlas s pořizováním fotografií a videozáznamu ze strany pořadatele semináře.

 

 

Doplňující informace

 • Pořadatel semináře si vyhrazuje právo na změnu programu.
 • Pořadatel semináře je oprávněn změnit lektora, den, čas či místo konání. V takovém případě se již uhrazený účastnický poplatek vrací pouze k žádosti jeho plátce.
 • Pořadatel semináře je dále oprávněn seminář bez náhrady zrušit, v takovém případě se již uhrazený účastnický poplatek bez dalšího vrací. 
 • Pořadatel o všech změnách semináře nebo o jeho zrušení bezodkladně informuje registrované účastníky semináře (e-mailem či telefonicky).

 

Kontakty

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.