Dilema mezi Ústavou Švýcarska a bilaterální dohodou s Evropskou unií pokračuje

Dne 9. února 2014 přijali švýcarští občané „Iniciativu proti masové imigraci“ (Masseneinwanderungsinitiative, dále jen „MEI“) a tím nový článek 121a (imigrační kontrola), a nový odstavec 11 k článku 197 (Přechodné ustanovení k čl. 121a) do Ústavy švýcarské konfederace (Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, dále jen „BV“). Tento nový článek zaznamenává, že Švýcarsko řídí imigraci cizinců samosprávně. Za tímto účelem budou zavedeny množstevní limity a kvóty pro povolení k pobytu. Tato omezení mají být sladěny s celkovými ekonomickými zájmy Švýcarska a s ohledem na přednost domácích pracovníků. Kromě toho nesmí být uzavřeny žádné mezinárodní smlouvy, které odporují tomuto novému článku. Již uzavřené smlouvy, které odporují článku 121a BV, se musí znovu projednat a přizpůsobit do tří let po jeho přijetí. Nebude-li do tří let vydán odpovídající zákon k článku 121aBV, tak musí Spolková rada vydat adekvátné nařízení.

Art. 121a BV: Steuerung der Zuwanderung

1 Die Schweiz steuert die Zuwanderung von Ausländerinnen und Ausländern eigenständig.

2 Die Zahl der Bewilligungen für den Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern in der Schweiz wird durch jährliche Höchstzahlen und Kontingente begrenzt. Die Höchstzahlen gelten für sämtliche Bewilligungen des Ausländerrechts unter Einbezug des Asylwesens. Der Anspruch auf dauerhaften Aufenthalt, auf Familiennachzug und auf Sozialleistungen kann beschränkt werden.

3 Die jährlichen Höchstzahlen und Kontingente für erwerbstätige Ausländerinnen und Ausländer sind auf die gesamtwirtschaftlichen Interessen der Schweiz unter Berücksichtigung eines Vorranges für Schweizerinnen und Schweizer auszurichten; die Grenzgängerinnen und Grenzgänger sind einzubeziehen. Massgebende Kriterien für die Erteilung von Aufenthaltsbewilligungen sind insbesondere das Gesuch eines Arbeitgebers, die Integrationsfähigkeit und eine ausreichende, eigenständige Existenzgrundlage.

4 Es dürfen keine völkerrechtlichen Verträge abgeschlossen werden, die gegen diesen Artikel verstossen.

5 Das Gesetz regelt die Einzelheiten.

Ius cogens a ius dispositivum

Podle článku 5 odst. 4 Ústavy švýcarské konfederace má vláda a kantony respektovat mezinárodní právo. Nadřazenost mezinárodního práva ale není bezpodmínečná, a dále není ustanoveno pravidlo, podle kterého by se měly řešit konflikty mezi mezinárodním právem a národními právními normami. Lidové iniciativy, které odporují ius cogens (zákaz násilí, zákaz mučení, genocidy, otroctví, atd.) musí být deklarovány za zcela nebo částečně neplatné. Co ale platí v případě, že iniciativa, jako třeba MEI, odporuje ius dispositivum? Nový článek 121a BV odporuje bilaterální dohodě s Evropskou unií, takzvané „Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit“ (dále jen „FZA“), která umožnuje občanům Evropské unie, takže i Čechům a Slovákům, právo na pobyt a přístup k zaměstnání ve Švýcarsku, v souladu se zásadou nediskriminace. V případě, že článek Ústavy Švýcarska odporuje mezinárodní smlouvě, musí orgány Švýcarska rozhodnou buď záměrně neaplikovat švýcarskými občany přijatý článek Ústavy nebo vydat nařízení, které porušují mezinárodní závazky Švýcarska. Takové národní nařízení či zákony můžou vést k různým následkům jako ukončení mezinárodních smluv nebo represáliím, třeba vyhoštění z mezinárodních výzkumných programů.

Doposud žádná dohoda s Evropskou unií

Jednání s Evropskou unií ohledně úpravy dohody o volném pohybu (FZA) zůstaly zatím bez výsledku. Dne 4. března 2016 vydala Spolková rada pro parlament několik návrhů na zákony ohledně uskutečnění nových ústavních ustanovení týkajících se přistěhovalectví. V případě, že do 9. února 2017 nebude uzavřena žádná dohoda s EU, imigrace by mohla být řízená pomocí jednostranné ochranné doložky (einseitige Schutzklausel). Při překročení určité prahové hodnoty budou určeny maximální roční počty a kvóty pro povolení k pobytu. Aby nedošlo k ohrožení bilaterálních dohod, preferuje Spolková rada vzájemně přijatelné řešení s EU ohledně ochranné doložky. Konzultace v této souvislosti se neočekávají před referendem o členství Velké Británie v EU, které se bude konat dne 23. června 2016. V případě „Brexitu“ bude mít EU zcela jiné starosti než jednat se Švýcarskem o MEI, a výsledek v tomto ohledu se dle našeho mínění velice oddálí. Pokud Velká Británie zůstane v EU, jednání půjde dál jako doposud. Datum realizace iniciativy ale nebude možné dodržet tak či tak, protože ve švýcarském parlamentu má být projednána celá kauza az v podzimním zasedání 2016. Povrchní a ukvapené diskuse již v případném letním zasedání 2016 považuje parlament za zbytečné.

Lidová iniciativa „RASA“

Paralelně k celé diskusi ohledně realizace MEI byla koncem října 2015 podána lidová iniciativa „Ven ze slepé uličky! Zbavení znovuzavedení imigračních kvót“, krátce „RASA“. Vzkaz této iniciativy je jednoduchý: článek 121a a nový odstavec 11 k článku 197 BV se zase zruší. Nejkratší švýcarská lidová iniciativa všech dob. Mohlo by se o tom hlasovat nejdříve dne 12. února 2017, anebo, co se z dnešního pohledu zdá být pravděpodobnější, až 21. května 2017.

Imigrace do Švýcarska v současné době klesá

Ze sociologického hlediska je třeba poznamenat, že podle nejnovějších statistik o cizincích ze Státního sekretariátu pro migraci (SEM) v prvním čtvrtletí 2016 imigrace do Švýcarska ve srovnání se stejným obdobím minulého roka klesla. Mezi lednem a březnem 2016 se přistěhovalo v poměru o 9,7% méně lídí. Ve stejné době se emigrace zvýšila o 11,5%. Dohromady z toho plyne pokles migračního salda o 34,5% ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Snížení se vysvětluje především ekonomickými faktory. Proto se často klade otázka, zda migraci již nereguluje hospodářský rozvoj ve Švýcarsku. Ve velmi dobré ekonomické situaci chce přijet do Švýcarska hodně zahraničních pracovníků, kteří jsou při růstu také potřeba. V případě stagnace nebo dokonce špatné ekonomické situace nechce za prací do Švýcarska tolik cizinců, respektive pracovníci ze Švýcarska dokonce migrují do více rozvíjejících se zemí. Ve Švýcarsku však potřebujeme kvalifikované pracovní síly.
Autor příspěvku

Ing. Tereza Marková, DiS.

tajemnice a vedoucí studijního oddělení Ústav práva a právní vědy, o.p.s.

Detail autora

Odebírejte novinky emailem

Získávejte pravidelně obsah našeho blogu do své emailové schránky.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.