Vyšší příspěvky na zaměstnání zdravotně postižených

Jednou z nejvýznamnějších oblastí trhu práce, které věnují zákonodárné orgány v poslední době velkou pozornost, je zaměstnávání osob se zdravotním postižením (dále osoby ZP). Dokumentují to i poslední novely zákona o zaměstnanosti č.435/2004 Sb. (dále ZOZ), které přinášejí řadu změn.

Chráněný trh práce

Chráněný trh práce je nový pojem, který přináší novela ZOZ. Tento zákon sice senát dne 16. srpna 2017 vrátil Poslanecké sněmovně s pozměňovacím návrhem na výši příspěvku na osobu ZP, ale Sněmovna přijala zákon dne 5. září 2017, včetně pozměňovacího návrhu, s účinností Od 1. ledna 2018.

Chráněný trh práce je tvořen zaměstnavateli, kteří zaměstnávají více než 50 % osob se ZP z celkového počtu svých zaměstnanců a se kterými úřad práce uzavřel písemnou dohodu o jejich uznání za zaměstnavatele na chráněném trhu práce (dále jen „dohoda o uznání zaměstnavatele“). Tato dohoda se uzavírá s krajskou pobočkou úřadu práce, v jejímž obvodu má sídlo zaměstnavatel, který je právnickou osobou, nebo v jejímž obvodu má bydliště zaměstnavatel, který je fyzickou osobou.

Dohoda se zaměstnavatelem

Dohodu o uznání zaměstnavatele může úřad práce uzavřít za podmínky, že zaměstnavatel:

  • zaměstnává ve čtvrtletním přepočteném počtu za kalendářní čtvrtletí předcházející dni podání žádosti o uzavření této dohody více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců,
  • ke dni podání žádosti o uzavření dohody o uznání zaměstnavatele nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin podvodu podle jiného právního předpisu v souvislosti s poskytováním příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením,
  • ke dni podání žádosti o uzavření dohody o uznání zaměstnavatele není v likvidacinebo v posledních 5 letech nebylo rozhodnuto o zamítnutí insolvenčního návrhuproto, že jeho majetek nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo o zastavení insolvenčního řízení z důvodu, že pro uspokojení věřitelů je jeho majetek zcela nepostačující, či o zrušení konkursu z téhož důvodu.

Další podmínky jsou, že v období 12 měsíců přede dnem podání žádosti o uzavření dohodyzaměstnavatel:

  • vyplácel nejméně 80 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se ZP, mzdu nebo plat bezhotovostně převodem na účet vedený u peněžního ústavu, nebo poštovní poukázkou,
  • zaměstnával nadpoloviční většinu zaměstnanců, kteří jsou osobami se ZP, na pracovištích, která nejsou jejich bydlištěm,
  • neuzavíral se zaměstnanci, kteří jsou osobami se ZP, smlouvy, z nichž by vyplýval závazek těchto zaměstnanců poskytovat zaměstnavateli peněžní prostředky, nebo dohody o srážkách ze mzdy nebo platu v rozporu s dobrými mravy,
  • mu nebyla pravomocně uložena pokuta za správní delikt nebo přestupek na úseku zaměstnanosti nebo inspekce práce. Tuto podmínku může Ministerstvo práce a sociálních věcí v případech hodných zvláštního zřetele na základě písemné žádosti zaměstnavatele prominout, pokud výše uložené pokuty nepřesáhla 50 000 Kč a pokud zaměstnavatel podal žádost o uznání dohody.

Dohoda o uznání zaměstnavatele se uzavírá na dobu 3 let. Jde o první dohodu. Pokud nejpozději do 3 měsíců po uplynutí této doby (3 let) zaměstnavatel opětovně požádá úřad práce o uzavření dohody o uznání zaměstnavatele, uzavírá se tato dohoda na dobu neurčitou.

Dohoda o uznání zaměstnavatele obsahuje alespoň identifikační údaje účastníků dohody, dobu, na kterou je uzavřena, závazek zaměstnavatele plnit v průběhu účinnosti dohody o uznání zaměstnavatele podmínky, které zákon stanoví pro uzavření této dohody a závazek zaměstnavatele předkládat úřadu práce roční zprávu o své činnosti. To vždy do 15. července následujícího kalendářního roku.

Příspěvek na nové pracovní místo

Novela ZOZ zavedla nový příspěvek na podporu zaměstnávání osob se ZP na chráněném trhu práce. Při jednání dne 14. 7. 2017 Poslanecká sněmovna schválila tento příspěvek ve výši 10 500 Kč. Senát dne 16. 8. 2017 přijal pozměňovací návrh na výši příspěvku 12 000 Kč. Poslanecká sněmovna tento návrh akceptovala dne 5. 9. 2017 (viz nový § 78a  ZOZ). Zákon podepsal prezident republiky dne 11. září.

Jak již vyplývá z označení příspěvku, mohou ho obdržet zaměstnavatelé od 1. ledna 2018 kteří mají s úřadem práce uzavřenu   dohodu o uznání zaměstnavatele. Je určen na částečnou úhradu vynaložených prostředků na mzdy nebo platy a dalších nákladů.

Další podmínky pro příspěvek

Tento příspěvek až do výše 12 000 Kč se bude poskytovat za podmínky, že zaměstnavatel nemá v evidenci daní zachyceny nedoplatky daňové, na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Výjimkou jsou případy, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a zaměstnavatel není v prodlení se splácením splátek nebo povoleno posečkání daně. Příspěvek na zřízení pracovního místa pro osobu ZP se zaměstnavateli neposkytne po dobu 3 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty za umožnění výkonu nelegální práce.

Částečná úhrada nákladů

Příspěvkem se nahradí skutečně vynaložené prostředky na mzdy nebo platy v měsíční výši 75 % na zaměstnance v pracovním poměru, který je osobou ZP, včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu tohoto zaměstnance. Jedná se o částku maximálně 12 000 Kč, jde-li o osobu se zdravotním postižením podle § 67 odst. 2 písm. a) nebo b) ZOZ, a nejvýše 5 000 Kč, jde-li o osobu zdravotně znevýhodněnou. Pro účely stanovení výše příspěvku se skutečně vynaložené prostředky na mzdy nebo platy snižují o částku odpovídající výši poskytnuté naturální mzdy, srážek ze mzdy nebo platu určených k uspokojení plnění zaměstnavatele podle občanského zákoníku, s výjimkou srážek provedených k uhrazení škody, za kterou zaměstnanec odpovídá, nebo příspěvku zaměstnance na stravování podle § 236 zákoníku práce, nebo náhrady mzdy nebo platu poskytnuté zaměstnanci při překážkách v práci na straně zaměstnavatele.

Příspěvek na náklady

Zaměstnavateli k tomuto příspěvku náleží paušální částka 1 000 Kč měsíčně na osobu se zdravotním postižením podle § 67 odst. 2 ZOZ na náklady vynaložené zaměstnavatelem  na zaměstnávání  těchto osob  v kalendářním čtvrtletí, za které o poskytnutí příspěvku žádá. Zaměstnavatel může v žádosti o poskytnutí příspěvku uplatnit nárok na zvýšení příspěvku na další náklady vynaložené zaměstnavatelem na zaměstnávání osob ZP v kalendářním čtvrtletí, za které o poskytnutí příspěvku žádá, nejvýše však o částku představující rozdíl mezi částkou 12.000 Kč a příspěvkem poskytnutým měsíčně na jednoho zaměstnance, který je osobou ZP podle § 67 odst. 2 písm. a) nebo b) ZOZ. Zvýšení příspěvku nelze uplatnit na osobu ZP pracující mimo pracoviště zaměstnavatele nebo na zaměstnance agentury práce, který je osobou se zdravotním postižením a je dočasně přidělen k výkonu práce k uživateli.
Autor příspěvku

JUDr. Ladislav Jouza

Vystudoval PF UK v Praze. Působí jako advokát, rozhodce, člen České advokátní komory, lektor a člen správní rady Ústavu práva a právní vědy, a lektor European Business School SE. Je autorem řady odborných článků zejména z oblasti pracovního práva, je poradcem MPSV pro otázky legislativy v oblasti pracovního práva. Patří mezi nestory českého pracovního práva a nejpopulárnější lektory v této oblasti.

Detail autora

Odebírejte novinky emailem

Získávejte pravidelně obsah našeho blogu do své emailové schránky.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.