Vyšší odměny pro zastupitele

V poslední době byly zákonodárné orgány štědré ve zvyšování platů, zejména zaměstnancům ve veřejné správě. Není pochyb o tom, že si to tito zaměstnanci zaslouží, ale přece je vhodné se zmínit o jedné kategorii „platově zvýhodněných“. Jedná se o ty, bez nichž bychom si nedokázali představit život a dění v obci, městě nebo jiném územním samosprávném celku: členů zastupitelstev, kteří rozhodují a posuzují práva a povinnosti občanů přímo v místě bydliště se znalostí podmínek i prostředí.

Zejména občané, kteří vykonávají funkci člena zastupitelstva mimo pracovněprávní vztah a které zaměstnavatel uvolňuje pro tuto činnost, pracují často bez ohledu na čas a volné chvíle. Vedle nich vykonávají místní samosprávu tzv. uvolnění členové zastupitelstev v pracovněprávním vztahu, většinou v pracovním poměru.

Od 1. ledna 2018 si obě kategorie zaměstnanců výrazně polepší na odměně (platu) za výkon této funkce (zákon č. 99/2017 Sb.a nařízení vlády č. 318/2017 Sb.). Jedná se o legislativní úpravu, o které převážná část veřejnosti neví.

Konkrétní výši odměny nelze obecně stanovit, neboť je závislá na počtu obyvatel s trvalým pobytem na území územního samosprávného celku, na funkčním postavení uvolněného nebo neuvolněného člena zastupitelstva, komise, rady nebo zvláštního orgánu.

Měsíční odměny a platy

Nechci čtenáře zatěžovat čísly, ale bez nich se úplná informace neobejde.

Měsíční částky se člení se na uvolněné či neuvolněné členy zastupitelstva. U uvolněných členů např. v obci do 300 obyvatel je měsíční odměna starosty 36 499 Kč. (uvolněný člen zastupitelstva 28.469,- Kč), v obci od 301 do 600 obyvatel je to 40.988,- Kč (31.971,- Kč), v obci od 601 do 1.000 obyvatel je to 45.952,- Kč (35.843,- Kč), v obci od 1.001 do 3.000 obyvatel je to 51.135,- Kč (39.885,- Kč), v obci od 3.001 do 5.000 obyvatel je to 56.318,- Kč (43.928 Kč), v obci od 5.001 do 10.000 obyvatel je to 66.647,- Kč (51.985,- Kč.).

U neuvolněných členů zastupitelstva, kteří vykonávají funkci vedle svého zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti, jsou měsíční odměny rovněž závislé na počtu obyvatel s trvalým pobytem na území územního samosprávného celku. V obci do 300 obyvatel je odměna starosty 21.899,- Kč (neuvolněný člen zastupitelstva 1.095,- Kč), v obci od 301 do 600 obyvatel je to 24.593,- Kč (1.230 Kč), v obci od 601 do 1.000 obyvatel je to 27.571,- Kč (1.379,- Kč), v obci od 1001 do 3000 obyvatel je to 30.681,- Kč (1.534,- Kč), v obci od 3001 do 5000 obyvatel je to 36.900 Kč (1.845,- Kč), v obci od 5.001 do 10.000 obyvatel je to 39.989,- Kč (1.99,- Kč.)  

 

Při určení výše odměny člena zastupitelstva obce se vychází z počtu obyvatel obce, kteří byli hlášeni v obci k trvalému pobytu k 1. lednu kalendářního roku, ve kterém se konaly volby do zastupitelstva obce. Změní-li se v průběhu volebního období zastupitelstva obce počet obyvatel obce o více než 20 % tak, že dojde ke změně zařazení obce ve velikostní kategorii obcí, náleží vyšší odměna od 1. ledna následujícího kalendářního roku.

Mimořádné odměny

Členovi zastupitelstva obce může obec poskytnout mimořádnou odměnu za splnění mimořádných nebo zvláště významných úkolů obce. Souhrnná výše mimořádných odměn poskytnutých v kalendářním roce uvolněnému členovi zastupitelstva obce nesmí být vyšší než dvojnásobek nejvyšší odměny, která mu v průběhu tohoto kalendářního roku náležela za výkon jím zastávaných funkcí za měsíc. Obdobně se postupuje při výpočtu odměny neuvolněnému členu zastupitelstva obce.

Odchodné

Neuvolněnému členovi zastupitelstva obce, který vykonává funkci starosty nebo místostarosty, a uvolněnému členovi zastupitelstva obce, jimž zanikl mandát člena zastupitelstva obce, poskytne obec odchodné, pokud jim ke dni zániku mandátu člena zastupitelstva obce náležela odměna.

Odchodné se stanoví ve výši odměny, která členovi zastupitelstva obce náležela za měsíc ke dni zániku mandátu člena zastupitelstva obce nebo ke dni odvolání nebo vzdání se funkce. K odměně se přičte násobek této částky a počet celých ukončených po sobě jdoucích let výkonu funkce, nejvíce však tří ukončených let výkonu funkce.

Zákon rovněž řeší poskytnutí zvláštní odměny neuvolněnému členu zastupitelstva, pokud provádí svatební obřady nebo je pověřen řízením obecní policie.

Náhrady jako výhody

Členovi zastupitelstva obce lze z peněžního fondu nebo z rozpočtu obce poskytnout

  • příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku, jde-li o starostu, místostarostu nebo člena zastupitelstva obce pověřeného k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství,
  • příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku v souvislosti se zastupováním obce na veřejných občanských obřadech,
  • příspěvek na podporu vzdělávání v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva obce,
  • příspěvek na stravování, jde-li o uvolněného člena zastupitelstva obce,
  • příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření nebo životní pojištění, jde-li o uvolněného člena zastupitelstva obce,
  • odměnu při významném životním výročí,
  • příspěvek na pojištění rizik spojených s výkonem funkce člena zastupitelstva obce,
  • příspěvek na podporu zdravotních, kulturních a sportovních aktivit, jde-li o uvolněného člena zastupitelstva obce,
  • příspěvek na rekreaci, jde-li o uvolněného člena zastupitelstva obce.

Podle rozhodnutí zastupitelstva obce náleží členovi zastupitelstva obce náhrada za opotřebení vlastního zařízení nebo jiných předmětů nezbytných k výkonu funkce člena zastupitelstva obce. To neplatí pro používání motorového vozidla.

Tímto „informačním„ blogem jsem nesledoval nic jiného, než se zařadit mezi ty, kteří činnost členů zastupitelstev obcí a měst považují za velice náročnou a užitečnou a potěšilo je jejich hmotné (finanční) „přilepšení“.
Autor příspěvku

JUDr. Ladislav Jouza

Vystudoval PF UK v Praze. Působí jako advokát, rozhodce, člen České advokátní komory, lektor a člen správní rady Ústavu práva a právní vědy, a lektor European Business School SE. Je autorem řady odborných článků zejména z oblasti pracovního práva, je poradcem MPSV pro otázky legislativy v oblasti pracovního práva. Patří mezi nestory českého pracovního práva a nejpopulárnější lektory v této oblasti.

Detail autora

Odebírejte novinky emailem

Získávejte pravidelně obsah našeho blogu do své emailové schránky.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.