Hospodářská kriminalita a její nejrozšířenější případy

Pojem „hospodářská kriminalita“, který můžeme nalézt v policejních statistikách, se vztahuje k trestným činům proti majetku a hospodářským trestným činům, zakotveným v hlavě páté, resp. v hlavě šesté současného trestního zákoníku (zákona č. 40/2009 Sb.). Jejich společným jmenovatelem je chráněný zájem na zachování základních hodnot svobodného tržního hospodářství a férového podnikatelského prostředí. V tomto krátkém článku Ústavu práva a právní vědy se podíváme na to, jaké trestné činy spadající do okruhu hospodářské kriminality jsou v České republice nejčastěji vyšetřovány a stíhány. Jde o podvody, trestné činy proti daňové soustavě, proti zákonné měně a platebním prostředkům apod.

Podstata, závažnost, úmysl

Je třeba si uvědomit, že trestní právo postihuje jen ty nejzávažnější případy porušení příslušných norem. Mezi mírnější prostředky nápravy patří občanskoprávní odpovědnost za způsobení škody nebo porušení smlouvy, nebo celá řada přestupků postihovaná správním právem.Pokud už se ale porušení dostane do sféry trestního zákoníku, jeho společenská škodlivost je vysoká a stejná bude i sankce za ni. To se odráží např. ve skutečnosti, že velká část hospodářských trestných činů patří mezi tzv. zvlášť závažné zločiny – to jsou trestné činy, kde horní hranice trestní sazby u trestu odnětí svobody je minimálně deset let.

Klasifikace hospodářských trestných činů

Jako jednoznačně nejčastější můžeme vyhodnotit trestný čin podvodu podle ustanovení § 209 trestního zákoníku, a to pro jeho docela obecnou povahu. Každý, kdo sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije toho nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tím na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, se dopustí podvodu. Škoda, aby byla postižitelná trestním právem, musí až na výjimky dosahovat pěti tisíc korun. Dalšími specializovanými skutkovými podstatami jsou úvěrový podvod a dotační podvod.

Mezi hospodářské trestné činy patří také padělání a pozměnění peněz (tedy bankovek a mincí), pro platební karty je to trestný čin neoprávněného držení platebního prostředku. Jako časté můžeme vyhodnotit také trestné činy zpronevěry nebo krácení daně. Trestné je rovněž neodvádění příspěvků na sociální zabezpečení a nemocenské pojištění, tedy tzv. zaměstnávání načerno a vyplácení odměny zaměstnancům pouze v hotovosti bez výplatní pásky a bez zákonných odvodů. V policejních statistikách z posledních let nalezneme i poškozování věřitele v insolvenčním řízení či trestné činy vůči ochranným známkám, patentům a dalším formám duševního vlastnictví, které spočívají v jejich neoprávněném užívání ve snaze vzbudit mylný dojem, že se jedná o pravý výrobek.
Autor příspěvku

Jiří Truneček

Autor

Detail autora

Odebírejte novinky emailem

Získávejte pravidelně obsah našeho blogu do své emailové schránky.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.