Mateřská dovolená muže

Mnozí nad titulkem nevěřícně zakroutí hlavou, ale pracovněprávní předpisy umožňují, aby muž pečoval o dítě na „mateřské „ nebo rodičovské dovolené. V  legislativním smyslu se u muže – zaměstnance – nejedná o klasickou „mateřskou“ jako je tomu u zaměstnankyň – žen, ale o dobu, po kterou může žena čerpat mateřskou dovolenou.

Peněžitá pomoc pro muže

Málo mužů je však s touto možností seznámeno. Podle zákona o nemocenském pojištění mohou dostávat peněžitou pomoc v mateřství, když žena – matka dítěte, nebude mít pracovní neschopnost. Podmínkou je však, že je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila  a s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu,že bude pečovat o dítě. Dohodu lze uzavřít na dobu nejdříve od začátku sedmého týdne po porodu dítěte. Matka dítěte nemusí přitom splňovat podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství, muž, který tuto dohodu uzavírá, však musí tyto podmínky splňovat.

Bez formalit

Pro dohodu není předepsán žádný tiskopis. Musí v ní být uveden pojištěnec, který dítě převezme do péče, matka dítěte, která pojištěnci – muži, dítě předává, jméno dítěte, které bude do péče předáno, jeho datum narození a den, od kterého bude muž o dítě pečovat. Dohodu lze uzavřít i před počátkem sedmého týdne po porodu dítěte, avšak s účinkem nejdříve od počátku tohoto týdne. Den převzetí dítěte do péče také vymezuje u muže den vzniku nároku na peněžitou pomoc v mateřství. Podpis matky dítěte na dohodě musí být ověřen úředně, např. notářem nebo podle zákona č. 21/2006 Sb., o ověření. Jedná se o tzv. legalizaci.

Ověření může bezplatně provést i orgán nemocenského pojištění, např.Okresní správa  sociálního zabezpečení. Dohodu lze kdykoliv zrušit jednostranně i bez uvedení důvodu.  Tuto písemnou dohodu musí muž předložit ke své žádosti, kterou uplatňuje nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství.

Peněžitá pomoc se dále poskytuje svobodnému, ovdovělému, rozvedenému nebo z jiných vážných důvodů osamělému zaměstnanci, který nežije s družkou, jestliže pečuje o dítě na základě rozhodnutí příslušného orgánu nebo o dítě, jehož matka zemřela.

Otcovská dovolená

K vytváření rovnocenných podmínek pro péči o děti v průběhu zaměstnání napomáhá i možnost čerpání tzv. otcovské dovolené. V našem blogu jsme o ní informovali již 3. 11. v loňském roce.

Podpůrčí doba (délka dovolené) u otcovské činí 1 týden a začíná nástupem na otcovskou. Nástup nastává dnem, který pojištěnec určí v období 6 týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne převzetí dítěte do péče.Dovolenou musí zaměstnanec nastoupit nejdéle do 6 týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne převzetí dítěte do péče.

Rodičovská dovolená muže

Ihned po narození dítěte může muž požádat o rodičovskou dovolenou. Pečovat o dítě může až do jeho věku tří let.  Jeho pracovněprávní nároky v souvislosti s rodičovskou dovolenou se posuzují obdobně, jako nároky ženy. Podle toho, zda muž je uplatňuje po rodičovské dovolené, která svým rozsahem odpovídá délce mateřské dovolené (tedy zpravidla 28 týdnů) nebo po skončení rodičovské dovolené (tedy po 3 letech věku dítěte) nemusí žádat o poskytnutí celé rodičovské dovolené až do 3 let věku dítěte. Záleží na potřebách dítěte a rodiny, pro jak dlouhou dobu se rozhodne.

Po dobu, kdy rodičovská dovolená odpovídá svou délkou mateřské dovolené (zpravidla 28 týdnů) může zaměstnanec dostat peněžitou pomoc v mateřství ve výši 70 % průměrného výdělku jen v některých případech.

Rodičovskou dovolenou může zaměstnankyně se zaměstnancem čerpat současně a pečovat v jejím průběhu o dítě. Rodičovský příspěvek však náleží jen jednomu z nich.

Počet mužů, kteří čerpají rodičovskou dovolenou, se stále zvyšuje. Jedním z hlavních důvodů je, že žena v konkrétním případě dosahuje vyššího výdělku a má snahu a možnost v krátké době po narození dítěte pracovat Mnohdy jsou důvody i ve vyšší kvalifikaci ženy.
Autor příspěvku

JUDr. Ladislav Jouza

Vystudoval PF UK v Praze. Působí jako advokát, rozhodce, člen České advokátní komory, lektor a člen správní rady Ústavu práva a právní vědy, a lektor European Business School SE. Je autorem řady odborných článků zejména z oblasti pracovního práva, je poradcem MPSV pro otázky legislativy v oblasti pracovního práva. Patří mezi nestory českého pracovního práva a nejpopulárnější lektory v této oblasti.

Detail autora

Odebírejte novinky emailem

Získávejte pravidelně obsah našeho blogu do své emailové schránky.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.