„Ředitel 21. století“ aneb studium MBA pro ředitele škol a školských zařízení, osobní prestiž nebo budoucí profesní nutnost…?

V dnešní době jsou základní/střední školy již samostatnými právními subjekty s jistou „suverenitou“ a na ředitele/manažera jsou kladeny vyšší požadavky zejména na znalosti z oblasti problematiky managementu řízení a obecně závazných právních předpisů, a to nejen z oblasti školství. Dobré právní a ekonomické vědomí, znalosti a dovednosti z vedení lidí a řízení pedagogického resp. vzdělávacího procesu obecně je jedním z mnoha předpokladů od samotného aktu jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele školy až po další úspěšné počínání v pozici vedoucího pracovníka.

Znalost problematiky řízení a orientace v současných závazných právních předpisech a legislativě není mnohdy jednoduchá, úroveň právního vědomí a orientace řídících pracovníků škol determinuje jejich možný (ne)úspěch, a to nejen v konkurzním řízení, ale následně i v pozici vedoucího pracovníka a v organizaci školy jako celku.

V současnosti se bohužel stále potýkáme (a s největší pravděpodobností ještě nějaký čas asi budeme) s absencí kariérního systému pedagogických pracovníků, a to již nemluvě o paralele či ekvivalentu v podobě „kariéry“ ředitelů škol a školských zařízení.

Pokud se týká „kariéry“ ředitelů shrňme dosavadní stav a dospějeme k závěru, že je zcela patrná absence uceleného systému výběru, přípravy, hodnocení a rozvoje ředitelů škol v ČR. Pokud budeme rozvíjet stav dosavadního poznání o něco podrobněji, budeme nuceni konstatovat následující:

  • neexistuje definovaný soubor požadavků na kvalitu práce ředitele školy;
  • rozvoj ŘŠ nerespektuje různé fáze profesní dráhy;
  • proces hodnocení se značně liší dle přístupu konkrétního zřizovatele;
  • absence komplexních dat o ředitelích Š a ŠZ

V současné době na základě litery zákona stále platí pouze „jediné“, pokud se uchazeč hlásí do konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele školy či školského zařízení má v převážné většině povinnost absolvovat studium pro ředitele školy zřizované ministerstvem, krajem, obcí a svazkem obcí. Povinnost se nevztahuje pouze na ředitele, který znalosti v oblasti řízení školství získal vysokoškolským vzděláním v akreditovaném studijním programu školský management, nebo vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou zaměřeném na organizaci a řízení školství.

Nejenom právní standard, ve kterém je obsažena i určitá právní základna a minimum znalostí, zpracovává již na samém začátku Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, a to v rámci dokumentu „Standardy pro udělování akreditací DVPP, č. j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP“, který podrobně rozvádí a definuje onu minimální podobu a strukturovaný obsah kvalifikačního studia v oblasti řízení školství, tedy „Studium pro ředitele škol a školských zařízení podle §5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. a § 5 vyhlášky č. 317/2005 Sb.“. Cílem tohoto kvalifikačního studia (dříve známého pod Funkční studium 1, ve zkr. FS1) pro ředitele škol a školských zařízení je připravit vedoucí pracovníky na výkon řízení školy, prohloubit znalosti v oblasti managementu s cílem dosáhnout optimální úrovně základních řídících kompetencí, získat znalosti a dovednosti v řízení právního školského subjektu a připravit vedoucí pracovníky tak, aby se dokázali vyhnout závažným pochybením ve všech základních oblastech uvedených v obsahu studia.

Jak již bylo v předešlých odstavcích řečeno, co se týče „kariéry“ ředitelů, postrádáme ucelený systému výběru, přípravy, hodnocení a rozvoje ředitelů škol v ČR. Shora uvedeným studiem (v jakékoliv jeho podobě) vše začíná a bohužel i končí. Vezmeme-li v úvahu extrémní stav, který díky absenci shora uvedeného může ojediněle nastat, pokud ředitel do dvou let od nástupu do svého vedoucího pracovního místa doloží absolvované studium, a to v jakékoliv jeho modifikaci, může jeho odborná příprava a především rozvoj skončit.

Samozřejmě nad ředitelem visí „Damoklův meč“ v podobě § 166 odst. 5 písm. a) školského zákona, podle kterého lze ředitele odvolat z důvodů závažného porušení nebo neplnění právních povinností vyplývajících z jeho činností, úkolů a pravomocí na vedoucím pracovním místě ředitele, které bylo zjištěno zejména inspekční činností České školní inspekce nebo zřizovatelem.

Závažné porušení může totiž plynout z nedostatku jejich právního vědomí, protože i zde platí rčení, že neznalost zákona neomlouvá. Bohužel v záplavě dnešní legislativy v oblasti školství a její neustálé novelizace se mnohdy stává, že i „zasvěcený“ se po cestě ztratí. Ovšem musíme konstatovat, že na nedostatek příležitostí k dalšímu vzdělávání si ředitelé obecně stěžovat nemohou. V dnešní době více než o nabídce trhu dalšího vzdělávání jde o umění oddělit zrno od plev. S tím už si však povětšinou poradit dokážeme. Největší zábranu a úskalí můžeme pojmenovat, a to v podobě nedostatku času a přemíře povinností, které jsou na vedoucí pracovníky ve škole kladeny. V menších školách, které si nemohou z jakéhokoliv důvodu dovolit asistentku ředitele, hospodářku, ekonoma, výchovného poradce, ale především zástupce ředitele, je další vzdělávání ředitelů skoro nemožné a do jisté míry hrdinstvím. Ale málo platným – bez vzdělaných ředitelů se žádná škola nikdy nepromění.

Domnívám se, že právě ono profesní studium MBA pro ředitele škol a školských zařízení může být oním klíčem nejen k samotné přípravě, úspěšnému startu, ale i k samotnému průběhu „závodu“, a to do jisté míry jako součást ucelené přípravy a rozvoje klíčových pracovníků ve školství. Kvalitní profesní vzdělávací program MBA může hrát klíčovou roli obdobně jako ozubené kolo v celkovém soukolí. Dle mého názoru platí, že ředitel je v přeneseném významu současně „základovou deskou“ a „střechou organizace“. Nezapomeňme, že ředitel (nejen svou koncepcí a vizí) mění zítřky školy…

Zdroje a zajímavé odkazy:
http://www.ceskaskola.cz/2012/03/vystup-z-odborne-diskuse-k-projektovemu_20.html
http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/standard-pro-udelovani-akreditaci-dvpp?highlightWords=Standardy+pro+ud%C4%9Blov%C3%A1n%C3%AD+akreditac%C3%AD+DVPP
http://www.reditelskoly.cz/show.asp?id=962
http://www.ucitelskenoviny.cz/?archiv&clanek=4057&PHPSESSID=9714df9a5b2436515b08e762bb07d675

 
Autor příspěvku

PhDr. Mgr. Ing. Lukáš Smutný, MPA, MBA, MSc., Ing.Paed.IGIP

Je uznávaným odborníkem v oblasti managementu ve školství. Od roku 2002 aktivně působí ve školství, od roku 2015 v ředitelské funkci. Působí jako lektor a garant kvalifikačních studií na MŠMT a lektor a garant profesního programu MBA pro ředitele škol a školských zařízení už od jeho vzniku v Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. Od roku 2016 také autorizovaný lektor pro oblast společného vzdělávání.

Detail autora

Odebírejte novinky emailem

Získávejte pravidelně obsah našeho blogu do své emailové schránky.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.