Listina přání zakladatele svěřenského fondu

Listina základních přání zakladatele svěřenského fondu je neformální a zároveň důvěrný dokument, který může sepsat zakladatel svěřenského fondu pro správce svěřenského fondu. Důvodem, proč je listina přání v praxi využívána je zejména skutečnost, že v řadě případů zakladatel svěřenského fondu nechce veškerá svá přání a požadavky vkládat do statutu svěřenského fondu, který je základním dokumentem svěřenského fondu, čímž je také mnohdy veřejný anebo je postupován dalším subjektům (např. úřadům). Listina přání je tak vhodným řešením.

V českém právním řádu není listina přání upravena právními předpisy. Není tedy vyžadována k založení svěřenského fondu ani k jeho dalšímu fungování. Listina přání tedy může, ale nemusí být sepsána. V praxi lze však obvykle doporučit, aby zakladatel svěřenského fondu listinu přání sepsal, neboť po vložení svého majetku do svěřenského fondu nad tímto majetkem má zakladatel jen omezenou kontrolu.

 

Neveřejnost listiny přání

Listina přání je standardně neveřejná. To znamená, že se nezveřejňuje např. v evidenci svěřenských fondů či jiných veřejných registrech. O listině přání dokonce nemusí ani vědět jiné osoby (vyjma svěřenského správce). To znamená, že dokonce ani obmyšlení či způsobilé osoby ze svěřenského fondu nemusí v některých případech vědět, že listina přání existuje a co je jejím obsahem. K dispozici (obvykle u sebe) má listinu přání svěřenský správce, kterému je také určena.

 

Postup svěřenského správce v souladu s listinou přání

Svěřenský správce má tedy v případě, že zakladatel svěřenského fondu sepsal listinu přání, postupovat v souladu s ní (jedná se o vodítko pro svěřenského správce, jak svěřenský fond a majetek v něm spravovat). Svěřenský správce však není listinou přání z právního hlediska vázán, měl by ji však brát v potaz (lze hovořit o morální závaznosti listiny přání, v některých případech by bylo možné usuzovat na porušení povinnosti správce svěřenského fondu, pokud by např. bylo postupováno zcela v rozporu s listinou přání či nebyla respektována bez toho, aby takový krok byl ze strany správce dostatečně odůvodněný). Správce by však měl brát v potaz i všechny další relevantní skutečnosti důležité pro rozhodování v zájmu svěřenského fondu, jeho účelu a osob, v jejichž prospěch či v jejichž zájmu byl založen.

 

Forma listiny přání

Vzhledem k tomu, že listina přání není upravena zákonem, nejsou kladeny žádné požadavky na její formu. S ohledem na skutečnost, že se jedná o „listinu,“ která by navíc měla být respektována i po smrti zakladatele stejně jako v případech, kdy zakladatel například není k dispozici za účelem toho, aby se s ním svěřenský správce poradil, je potřeba, aby byla sepsána v písemné formě.

 

Obsah listiny přání

Zakladatel svěřenského fondu může v listině přání neformálním způsobem sepsat svá přání, která se mohou týkat správy svěřenského fondu, majetku či prostředků do svěřenského fondu zařazeného a dalších skutečností, které se svěřenským fondem mají nějakou souvislost. Typicky bývá v listině přání řešena zejména otázka investičního přístupu, který má být aplikován v souvislosti s majetkem a prostředky ve svěřenském fondu. Dále bývají často upraveny faktory, které má svěřenský správce vzít v úvahu při rozdělování majetku příjemcům. Může být rovněž určena osoba, jejíž přání by měl správce zjistit po smrti zakladatele svěřenského fondu (často se jedná o vdovu po zakladateli).

Listina přání může také obsahovat informace týkající se rodiny zakladatele svěřenského fondu či jeho podnikatelských aktivit (zejména pokud je do svěřenského fondu vkládán obchodní závod či obchodní korporace). Vhodné je uvést rovněž relevantní informace o obmyšlených a jejich situaci. Za účelem zajištění určité kontroly nad majetkem i po jeho vložení do svěřenského fondu může zakladatel správce svěřenského fondu požádat, aby se před tím, než dojde např. k rozdělení majetku, k výplatě větších finančních prostředků ze svěřenského fondu apod. provedením rozdělení poradil se zakladatelem fondu (pokud k takovému kroku dochází za života zakladatele).

 

Závěr

Listina přání je důležitým dokumentem, který lze zakladateli svěřenského fondu doporučit sepsat. Vzhledem k tomu, že mnohé okolnosti (např. situace obmyšlených, stav podnikatelských aktivit, ale i ekonomická situace ve společnosti aj.) se mohou velmi rychle změnit, lze doporučit, aby zakladatel při změně okolností listinu přání pravidelně aktualizoval.

Při sepisování listiny přání je vhodné brát v úvahu, že se sice jedná o důvěrný dokument, nicméně mohou nastat situace, kdy bude nutné jej např. v zájmu ospravedlnění postupu svěřenského správce zpřístupnit nespokojenému obmyšlenému, popř. třeba i soudu (v případě, že dojde na soudní spor).

 

Zdroje:

BONAS, Will, MCLAUGHLIN, Fiona. What you need to know about a Letter of Wishes. [Online]. 2021 [cit. 2024-05-28]. Womble - Bond - Dickinson. Dostupné z: https://www.womblebonddickinson.com/uk/insights/articles-and-briefings/what-you-need-know-about-letter-wishes

HRUŠKOVÁ, Eva, TURNBULL, James. Svěřenské fondy: krok za krokem. Praha: Grada Publishing, 2021. Právo pro praxi. ISBN 978-80-271-3089-4.

WILLIAMSON, Laura, GAVIN-RIZZUTO, Michele. "Your wish is not my command”: letters of wishes and their use in discretionary trusts. [Online]. 2023 [cit. 2024-05-28]. Kenedys. Dostupné z: https://kennedyslaw.com/en/thought-leadership/article/2023/your-wish-is-not-my-command-letters-of-wishes-and-their-use-in-discretionary-trusts-part-1/

 

 

 

 
Autor příspěvku

JUDr. PhDr. Melinda Vrajíková, LL.M., MBA

Jsem specialistka na mimosoudní řešení sporů (mediace, rozhodčí řízení, vyjednávání), svěřenské fondy a likvidace obchodních společností.

Detail autora

Odebírejte novinky emailem

Získávejte pravidelně obsah našeho blogu do své emailové schránky.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.