Evropské ústavní systémy / Evropská veřejná správa

PaedDr. Václav Netolický

Lektor na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE

Evropské ústavní systémy

Cílem tohoto modulu je objasnit genezi evropského konstitucionalismu, vymezit rozdíly mezi dvěma základními systémy evropského práva a na základě komparace přiblížit studentům základní atributy jednotlivých modelů právního a ústavního státu, se zaměřením na systém výkonu moci, otázku základních občanských a lidských práv, volební systémy a kontrolu ústavnosti.

Obsah modulu:

 • ústava a ústavní principy;
 • význam a metodologie  komparace ústavních systémů
 • pojem konstitucionalismus a jeho ideologický základ
 • historické mezníky evropského konstitucionalismu
 • vymezení rozdílů mezi románsko-germánským a anglickým systémem evropského práva
 • britský systém „Rule of Law“
 • francouzská koncepce právního státu; středoevropský systém právního státu
 • sociální stát a sociální právní stát
 • pluralistická demokracie
 • konkurenční a konsensuální monarchie
 • reprezentativní forma pluralistické demokracie
 • systém koncentrovaného výkonu moci, kooperativní výkon moci
 • vládní forma v posttotalitních státech
 • základní občanská a lidská práva
 • ústavní postavení politických stran
 • volby a volební systémy
 • parlament;  perspektivy evropského parlamentarismu
 • výkonná moc v evropských státech
 • kontrola ústavností

 

 

Evropská veřejná správa

Veřejná správa se dnes a denně dotýká každého jednotlivce a potřeba porozumět právě evropské veřejné správě v době, kdy právo EU získává stále větší význam, je potřebou nejen každého, kdo pracuje v oboru veřejné správy, práva nebo obchodu. Evropská veřejná správa je souhrn veřejnoprávních norem EU, pomocí nichž poznáváme principy chodu institucí Evropské unie, jejich vzájemnou provázanost a hranice jejich kompetencí. Důležitou součástí každé veřejné správy je i právo obyvatel na samosprávu, která se dělí do různě velkých samosprávných celků.

 

Obsah předmětu

Předmět „Evropská veřejná správa“ se zabývá problematikou výkonu veřejné správy v Evropské unii. Pozornost bude kladena zejména na porozumění historického vývoje a současné struktura jednotlivých institucí, jejich úkoly, kompetence a vzájemné vztahy a spolurozhodování; institucionární uspořádání EU; Instituce EU a Lisabonská smlouva; Instituce EU a ČR; vyšší stupně integrace a otázka identity a suverenity jednotlivých států; a také na regionální politiku EU.

Dále je potřeba se seznámit s různými systémy veřejné správy v členských zemích EU, charakteristikou různých politických systémů, spojené a oddělené modely výkonu veřejné správy, role státní správy a územní samosprávy + charta místní samosprávy, reformy veřejné správy v evropských zemích a základní principy modernizace evropské veřejné správy.

 

Cíl předmětu

Cílem tohoto modulu je objasnit institucionální zajištění existence a aktivit Evropské unie, roli jednotlivých institucí z hlediska, úkolů a kompetencí a systémy veřejné správy v zemích Evropské unie z pohledu modelů výkonu, roli státní správy a územní samosprávy v soudobé evropské veřejné správě.

 

Struktura předmětu

Evropská veřejná správa

Evropská unie

Instituce Evropské unie

Lisabonská smlouva

Evropská samospráva

Evropská regionální politika

NUTS

Přeshraniční spolupráce

Princip subsidiarity

 

Literatura

TOMÁŠEK, M., TÝČ, V a kol.: Právo Evropské unie. 2. vyd. Praha, Leges, 2017

SVOBODA, P.: Úvod do evropského práva. 6. vyd. Praha, C. H. Beck, 2019

SYLLOVÁ, J., PÍTROVÁ, L. a kol.: Lisabonská smlouva. Komentář. 1. vyd, Praha, 2010

POMAHAČ, R., HANDRLICA, J.: Evropské správní právo. Praha, C. H. Beck, 2012

Hendrych, D. a kol.: Správní právo. Obecná část. 9. vydání. Praha, C. H. Beck, 2016

POMAHAČ, R. a kol.:  Veřejná správa. Praha, C. H. Beck, 2013

POMAHAČ, R., HANDRLICA, J.: Administrative Law without Limits. Passau-Berlin-Prague, RW&W Science & New Media, 2016

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.