Gender v mezinárodním právu

PaedDr. Václav Netolický

Lektor na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE

Cílem tohoto předmětu je seznámit účastníky s obecnými principy genderové politiky a jejím zakotvením v mezinárodním právu. Pozornost bude věnována iniciativám OSN, Evropské unii a dalších mezinárodních organizací, mezi které patří např. též pokusy o normativní regulaci (kvóty..).

Obsah modulu:

  • vymezení základních pojmů (rovné příležitosti, diskriminace gender..)
  • historický exkurs do oblasti genderových vztahů
  • principy a cíle genderové politiky
  • genderová politika v mezinárodním právu, významné dokumenty OSN zaměřené na tuto oblast
  • Evropská unie a problematika rovných příležitostí
  • další inciativy v oblasti genderové politiky
  • ženy v politice
  • regulační opatření v genderové politice (kvóty) a jejich přepokládaný efekt

dále budou vyloženy pojmy:

1.      Rovné příležitosti

2.      Genderová problematika v historickém vývoji lidstva

3.      Postavení ženy ve společnosti v období socialismu

4.       Rovné příležitosti v dokumentech mezinárodního práva

5.       Iniciativy Rady Evropy a OSN v oblasti genderu

6.      Otázky genderu v právu EU

7.      Aplikace kvót a dalších regulačních opatření v genderové problematice

8.      Gender v pracovním právu

9.      Specifika genderového přístupu v politice

10.  Další téma zvolené na základě dohody s tutorem 

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.