Komunikační strategie a mediální plánování

Vít Baloušek

Reklamní mág, copywriter, konsultant a kreativní ředitel

Obecně o modulu:

Tento modul si klade za cíl přinést ucelený pohled na veškeré oblasti související s přípravou komunikačních strategií, vymezit základní pojmy marketingové komunikace, definovat typy komunikačních kanálů, poodhalit funkce public relations, nastínit základy mediálního plánování a seznámit účastníky se současnými trendy v marketingové komunikaci, zejména dle zahraničních vzorů. Tématicky je modul přizpůsoben profilaci činností marketingového manažera, brand manažera a dalších vedoucích pracovníků v segmentu marketingové komunikace.

Cíl modulu:

Výstupní znalosti a dovednosti absolventa modulu: Absolvent tohoto modulu bude schopen:

 • orientovat se v hlubší terminologii marketingové komunikace
 • sestavit strategii komunikačního mixu, plánovat a stanovovat komunikační cíle, definovat faktory ovlivňující strategii
 • určit hlavní komunikační kanály pro strategickou komunikaci v daném segmentu, optimalizovat je a měřit
 • analyzovat cílové publikum v kontextu marketingového a komunikačního mixu, zjišťovat a vyhodnocovat zpětnou vazbu, posuzovat chování spotřebitelů
 • rozhodova o komunikačním (reklamním) rozpočtu a aplikovat metody jeho výpočtu
 • vnímat odlišnosti komerčního a politického marketingu, public relations a public affairs, posuzovat rozdíly mezi tradičními a novými metodami marketingové komunikace
 • připravit mediální plán, efektivně vybírat média, uvažovat strategicky nad jednotlivými kanály
 • uvažovat nad funkcí společenské odpovědnosti firem v širších souvislostech marketingové komunikace

Obsah modulu:

 • Integrovaná marketingová komunikace
 • Co je komunikační proces
 • Cílové publikum a rozhodovací proces
 • Strategické plánování komunikačních cílů
 • Komunikační mix
 • Úloha sdělení v komunikačním mixu
 • Komunikační kanály v marketingové komunikaci
 • Získávání zpětné vazby a její vyhodnocování
 • Rozpočet komunikační kampaně
 • Komunikační strategie
 • Využití nových médií v procesu komunikace značky
 • Reklama a reklamní strategie
 • Mediální plánování
 • Podpora prodeje
 • Společenská odpovědnost firem a marketingová komunikace
 • Faktory ovlivňující marketingovou komunikaci v nadnárodních (mezinárodních) firmách
 • Public Relations
 • Customer Relationship Management
 • Direct marketing, newsletter a problematika spamu
 • Úloha sponzoringu v marketingové komunikaci

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.