Psaní titulů před jménem a za jménem

Ve své praxi se často setkávám s dotazy na to, jak se správně píší některé tituly, zda za jménem, před jménem, s tečkou, bez tečky apod. V tomto krátkém blogu si vysvětlíme, jak to tedy s psaním titulů vlastně je :-) . Psaní titulů upravuje v českém právním prostředí zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů. K uvedenému upřesňuji, že správný název příspěvku by měla nejspíše znít: „Psaní titulů před jménem a za příjmením“, ale protože se jedná o blogový článek a nikoliv o odborný text, dovolím si ponechat pro tento příspěvek název shora uvedený.

Titul „Dr.“ psaný před jménem

Zvláštní pozornost si zaslouží při různých příležitostech často (na vizitkách, v obchodní a jiné korespondenci apod.) titul „Dr.“ psaný před jménem. K tomu je třeba říci, že titul „Dr.“ psaný před jménem v českém právu upraven nebyl (možná s výjimkou tzv. První republiky, ale zde opravdu nevím) a neupravuje jej ani současná právní úprava. Nositelé, kteří jej používají, se přesto nedopouští při jeho užívání přestupku, neboť jsou nositeli jiného titulu, který označuje tzv. „malý doktorát“ (např. titulu MUDr., PhDr., JUDr. a dalších) a z různých důvodů si svůj legální titul při jeho užívání ve společenském styku zkracují (v úředním styku by však měli používat jeho úřední verzi). Důvody mohou být různé, např. někdo vystudoval práva a působí jako advokát a současně vystudoval medicínu a má tituly MUDr. (z medicíny) a Mgr. (z práv). protože si nedodělal doktorát z práva, používá zkratku Dr. Mgr. a vytváří tak na klienta dojem, že má doktorát z oboru právo. Je to tak trochu „bouda“ :-) , ale v praxi se s ní lze setkat docela často.

Užívání zkratky „Dr.“ před jménem je též úzce spojeno s titulem „RSDr.“, který obdrželi absolventi nechvalně proslulého VUMLu (Večerní univerzita marxismu-leninismu). Šlo o formu vzdělávání určenou zejména členům Komunistické strany Československa. Na okresní úrovni to bylo nejvyšší dosažitelné stranické vzdělání (šlo o dálkové studium při zaměstnání, které trvalo tři roky a bylo zakončeno zkouškou a uděleným titulem „RSDr.“, doktor společenských věd). Po listopadu 1989 se někteří nositelé tohoto titulu styděli, současně však chtěli být nadále oslovováni: „doktore“, a začali tak používat ve společenském styku pouze zkratku „Dr.“, četnost jejíhož rozšíření je zpravidla přímo úměrná četnosti nositelů titulu „RSDr.“.

Titul „Dr.“ psaný za jménem

Titul „Dr.“ psaný za jménem existoval krátce v 90. letech, před přijetím zákona a chvíli i po přijetí zákona o vysokých školách, psal se za jménem a označoval „velký doktorát“, kterým byl za socialismu titul DrSc. (doktor věd) psaný za jménem a kterým je dnes titul Ph.D. (doktor filozofie, reprezentující však nikoliv jen úspěšné absolventy doktorandského studia z fakult ryze filozofických, ale z jakýchkoli vysokých škol, fakult a univerzit).

Titul „Ph.D.“ psaný za jménem

Jak bylo tedy právě řečeno, titul „Ph.D.“ reprezentuje nyní tzv. „velký doktorát“, složený v příslušném vědním oboru. Je určen úspěšným absolventům postgraduálního studia (zpravidla 3-letého) na vybraných univerzitách, které mají k jeho udělování od Ministerstva školství zvláštní licenci. Nahradil tituly CSc. (což byl kandidát věd) a DrSc. (což byl doktor věd, kterým se stal kandidát věd po složení „velkého“ doktorátu).

Tituly CSc. a DrSc.

Tituly CSc. a DrSc. (myslím, že se tak stalo právě s účinností zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách), zrušeny a dnes se již neudělují, jejich nositelé je však mohou v úředním i společenském styku užívat. Mohou je však také „vyměnit“ a nadále používat modernější titul „Ph.D.“.

Profesní tituly

Od začátku 90. let se do České republiky dostává stále více výuka realizovaná v tzv. profesních programech, zaměřených zpravidla na praxi a zacílená co do cílové skupiny na manažery. Na konci úspěšně absolvovaných profesních programů bývají jejich absolventům udělovány tituly BBA (Bachelor of Business Administration), MBA (Master of Business Administration), LL.B. (Bachelor of Laws), LL.M. (Master of Laws), MSc. (Master of Science), MPA (Master of Public Administration), DBA (Doctor of Business Administration) a další. Tyto tituly nejsou upraveny v zákoně o vysokých školách a podmínky jejich udělování si stanoví instituce, u kterých studium toho či onoho programu probíhá. Všechny tyto tituly se píší za jménem, resp. za příjmením jejich nositele.

Uvedené profesní tituly nabízí kromě jiných manažerských institucí i náš Ústav práva a práva a právní vědy, o.p.s.. Jejich aktuální nabídku si můžete prohlédnout zde.

Tituly Bc., Mgr. a Ing.

Tituly Bc., Mgr. a Ing. jsou upraveny v zákoně č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů. Titul Bc. (bakalář) je udělován absolventovi bakalářského stupně vysokoškolského studia (studium trvá 3 roky, tj. 6 semestrů). Tituly Mgr. a Ing. (magistr a inženýr) jsou udělovány absolventovi magisterského stupně vysokoškolského studia (studium trvá 5 let, tj. 10 semestrů). Tyto tituly jsou oprávněny udělovat pouze vysoké školy, tj. školy, které získaly akreditaci od Ministerstva školství a jsou vysokými školami ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů.

Takže tak :-) . Pokud jsem na nějaký titul zapomněl a způsob jeho psaní či jeho význam Vás zajímá, rád k němu pár řádek příště doplním. Hezký den :-) .
Autor příspěvku

JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M.

Vystudoval PF UK v Praze. Je ředitelem Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. Působí již 20 let jako lektor obchodního práva a rozhodčího řízení, je uznávaným advokátem, vykonává též právní praxi rozhodce. Je doktrinárně činný a je autorem více 150 oborných článků a několika monografií. Kromě Ústavu práva a právní vědy vykonává lektorskou činnost na European Business School SE. Je členem České advokátní komory, The Internatioabl Bar Assotiation a Stálé konference českého práva.

Detail autora

Odebírejte novinky emailem

Získávejte pravidelně obsah našeho blogu do své emailové schránky.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.