Světová architektura I. – Evropa a Afrika

Putování napříč evropským a africkým kontinentem s sebou přináší různé poznatky o zvycích, tradicích, náboženstvích a vůbec kulturách původních obyvatel či národů. Kulturou národů rozumíme i její tendenci vyvíjet se, zušlechťovat a zespolečenšťovat se prostřednictvím sebeurčení. Za jeden z nástrojů sebeurčení kultury můžeme považovat architekturu, jejímž prostřednictvím lze zjistit, v čem spočívala/spočívá krása země a identita jejího obyvatelstva. Ve svém příspěvku se zabývám několika vybranými architektonickými díly zemí Evropy a Afriky, od megalitické stavby až po moderní stavby současnosti.

Světová architektura I. – Evropa a Afrika

Rozmanitost architektury evropských zemí a afrického kontinentu je těžko popsatelná a neexistuje ani klíč, jak pochopit schéma či systém, na jehož základě v historických obdobích docházelo a v současné době dochází k výstavbě pozoruhodných architektonických staveb a k rekultivaci jejich částí či prvků. Každá epocha přispěla vlastní tvorbou. Antické chrámy, klenuté stavby, hrady a románské dómy, gotické katedrály, paláce, barokní kostely, klasicistní architektura jsou vystřídány mnoha historizujícími směry, zajímavými secesními stavbami až po high-tech architekturu 21. století. Po celém světě jsou rozprostřeny budovy a stavby nedozírné historické a/nebo architektonické hodnoty, pro které turisté a jiní zájemci rádi cestují za účelem být v místě této stavby, projít jí, podívat se na její hodnoty, takříkajíc tyto stavby si ohmatat a uchovat si na ně vzpomínku. Nyní si pojďme představit některé architektonické stavby v Evropě a v Africe.

 

Evropa

Stonehenge, Salisbury, Velká Británie

Stonehenge na Salisburské planině je nejznámější megalitickou památkou v Evropě. Přestože se dochoval poměrně rozsáhlý komplex, ve skutečnosti jde jen o jeho malou část. Gigantický útvar sestávající se z menhirů vytvářel centrální prstenec, který obklopovala řada dalších kruhových útvarů. Na konci 3. tisíciletí př. n. l. obepínal toto území pouze val a příkop o průměru cca 91,5 m. Uvnitř se nacházelo 50 jam, pravděpodobně určených k uložení ostatků po kremačním obřadu. Na přelomu 3. a 2. tisíciletí př. n. l. zde vyrostl megalitický komplex sestávající se ze dvou kruhů tvořených menhiry z namodralé sopečné horniny. Nadčasové kouzlo Stonehenge tkví v tajemství, jímž je obestřena jeho výstavba a význam. Vědci dodnes neobjasnili, jak dokázali tehdejší lidé přepravit bloky vážící přes 50 tun do takové vzdálenosti a vyzvednout je do takové výšky.

 

 

Parthenón, Athény, Řecko

Parthenón je nejslavnější památkou athénské Akropole. Zasvěcen je Athéně Parthénos a jeho výzdoba oslavuje nadvládu Athén, mýtus o bohyni Athéně, demokracii a zcivilizování barbarů. Výstavba chrámu byla na popud Perikla zahájena v roce 447 př. n. l. a dokončena v roce 432. Parthenón je mohutný dórský chrám vybudovaný z pentelického mramoru; sestaven je z 8 sloupů podél kratších stran a 17 sloupů podél delších stran. Uvnitř sloupořadí se nachází cella, kterou tvoří dvě části, a to náos (svatyně) a opisthodomos (sloupová síň, která sloužila jako pokladnice). Na východní straně mohou turisté obdivovat gigantomachii (bitvu bohů proti Titánům) a na severní straně válku mezi Řeky a Trójany.

 

 

 

Koloseum, Řím, Itálie

Koloseum je nejmohutnější stavbou antického Říma. Postaveno bylo v roce 72 až 80 n. l. a jednoznačně odpovídá představám o kruhovém divadle. Název Koloseum obdržela budova v 8. stol. Odvozeno bylo zřejmě od kolosální sochy Nerona z pozlaceného bronzu, stávající v atriu nedalekého Zlatého domu. Do této budovy s dokonale vymyšleným systémem ochozů se vešlo 50 000 diváků, kteří tam přicházívali na gladiátorské hry a zápasy.

 

 

Šikmá věž, Pisa, Itálie

Kampanila chrámu v Pise je pravděpodobně nejproslulejší zvonicí na světě. Výstavbu zvonice v Pise zahájil Bonanno Pisano v roce 1173, spolu s dómem, baptisteriem a hřbitovem Camposanto. V roce 1178 musely být práce zastaveny, protože věž se začala naklánět. První tři podlaží se odchýlila od svislice o 0,5° směrem na sever. Práce byly obnoveny asi o 100 let později pod vedením Giovanniho di Simone, který v letech 1272 až 1278 přistavěl další tři podlaží. Mezi třetím a šestým patrem se věž zakřivuje zpět, tentokrát o 0,5° na jih. Věž si zachovala svůj původní válcový tvar, ale od doby, kdy se začala využívat jako zvonice, se její odchylka od svislice výrazně zvýšila.

 

Katedrála Notre Dame (Matky Boží), Chartres, Francie

Katedrála Notre Dame vznikla v letech 1194 až 1225 a byla vystavena ve slohu čisté francouzské gotiky. Spodní část hlavního průčelí z konce 12. stol. charakterizují tři portály se třemi okny a rozeta ze 13. stol. Nejvýznamnějším prvkem je vchod se třemi dveřmi nazvaný Královský portál, který se řadí k mistrovským dílům románského umění. Vznikl v letech 1145 až 1155 a jeho ostění dekorují starozákonní postavy. Novinky použité v architektuře, sochařství i v malbě na sklo, byly průkopnické a téměř veškeré vybavení včetně vitráží se dochovalo.

 

 

 

Alhambra, Granada, Španělsko

Od roku 1984 patří palác poslední muslimské dynastie ve Španělsku ke světovému kulturnímu dědictví. Název velkolepého paláce pochází z arabského al-Kalá al-Hamrá ("červený hrad") podle barvy cihel, z nichž byla postavena první pevnost. Největšího rozkvětu dosáhla Alhambra za Muhammada V. (vládl v letech 1362 až 1391); tento panovník dal postavit Lví palác neboli Lví dvůr (Patio de los Leones) a Myrtový dvůr (Patio de Comares). Alhambru tvoří tři části: Alcazaba (pro čistě vojenské účely), Medina a paláce. Lví dvůr je nejkrásnější částí celého komplexu, uprostřed se nachází Lví kašna, od níž vybíhají čtyři vodní kanály do komnat paláce lemovaného 124 sloupy.

 

 

 

Zámek ve Versailles, Paříž, Francie

Po své korunovaci koupil Ludvík XIII. v roce 1623 Versailles; přeměnu tohoto sídla zahájil Ludvík XIV., který ho upravil na palác. Palác byl rozšířen o dvě křídla souběžně se stranami nádvoří a o průčelí obrácené do zahrad. Přistavěno bylo rozsáhlé severní a jižní křídlo. Za hlavní branou se rozprostírají tři nádvoří. Prvním je Nádvoří ministrů, které je ze všech tří nádvoří největší. Druhým je Královské nádvoří, které se rozkládá hned za ním a na které lze vjet pouze kočárem a poslední je Mramorové nádvoří, kde stávalo jádro původní rezidence Ludvíka XIII. Za palácem se rozprostírají široké parky s fontánami. Následují zahrady geometrické kompozice, paprskovitě vybíhající aleje a cesty obemknuté pavilony, sochami, tvarovanými rostlinami a mýtinami, které vytváří dojem prostoru.

 

 

Říšský sněm, Berlín, Německo

Budova Říšského sněmu je nedílnou součástí nového berlínského panoramatu. Původní objekt z 19. stol. utrpěl během 2. sv. války i v průběhu následujících politických událostí značné škody. Hlavní parlamentní podlaží bylo vráceno do 1. patra. Ve 2. patře se nacházejí místnosti prezidenta a spolkových ministrů. Ve 3. patře jsou rozmístěny zasedací síně a vchod pro zaměstnance. Ze střešní terasy je vchod do restaurace a kupole. Novou kupoli tvoří ocelový skelet, který je pokryt skleněnými tabulemi. Kupole, která má průměr 40 m a výšku 23,5 m se stala symbolem nového Berlína. Kupole je základním kompozičním prvkem celé budovy, protože je lehká, průhledná a prodyšná. Vzhledem k tomu, že je součástí věcí veřejných (návštěvníci mohou sledovat plenární zasedání), umožňuje kontakt s vnějším světem.

 

 

 

Afrika

Pyramidy v Gíze, Káhira, Egypt

Tři největší pyramidy patřily Chufuovi neboli Cheopsovi, Rachefovi a Menkaureovi, faraonům 4. dynastie. Pyramidy byly součástmi tří pohřebních komplexů a tyto komplexy zahrnovaly též zádušní chrám situovaný vždy východně od pyramidy, údolní chrám na úpatí svahu a dále menší tzv. satelitní pyramidy královen. Pyramidy byly vybudovány z kamenných kvádrů vážících 15 tun. Původně měly i obložení, které bylo postupně rozebráno a pyramidy tím ztratily na výšce. Nejrozlehlejší a nejstarší zádušní komplex je zasvěcen Chufuovi, jehož pyramida měla původní výšku 146 m (dnes má 137 m) a její strana byla u základny dlouhá 230 m. Pyramidy v Gíze jsou nejstarší a nejvíce dochované antické památky a jsou právem zařazeny mezi sedm divů světa.

 

 

Chrám v Karnaku, Luxor, Egypt

Karnacký komplex se nachází na východním břehu Nilu a tvoří ho tři posvátné okrsky obehnané zdmi z nepálených cihel. Tyto okrsky byly zasvěceny Moncuovi (válečnickému bohovi se sokolí hlavou), Amonovi (muži s korunou zdobenou dvěma pery, nebo ztvárněnému jako beran) a Mutovi (Amonově choti). Nejrozsáhlejší je okrsek Amonův. Toto území má tvar kosočtverce a dříve ho obepínala silná zeď (8 m). Uvnitř se nacházel Velký chrám "krále bohů". Z jeho nejstarší části se nedochovalo téměř nic. Do chrámu se vstupuje řadou monumentálních bran, tzv. pylonů řazených za sebou od největšího po nejmenší.

 

 

 

Abú Simbel, Asuán, Egypt

Jedná se o dva podzemní skalní chrámy, které jsou pokládány za symboly architektury a umění Ramesseovců. Průčelí obou chrámů byla vytesána přímo do skály, stejně jako sochy, které se ve dvojicích tyčí po obou stranách vchodu vedoucího hluboko do nitra skály. Kolosální rozměry soch mají umocňovat sílu a budit dojem moci panovníka, nosícího na hlavě dvojitou korunu Horního a Dolního Egypta. Úsměv ve tvářích soch znamená klidné vědomí, spravedlnost a moudrou vládu.[1]

 

 

 

[1]Použitá literatura:

1) CAPODIFERRO, Alessandra a kol. Divy světové architektury od roku 4000 př. n. l. do současnosti. 1. vydání. Itálie: White Star S r.l., 2004. 319 s. ISBN 80-7234-359-9.

2) Neumann & Göbel Verlagsgesellschaft mbH. Divy světové architektury. Okouzlující stavitelská díla z celého světa. Z německého vydání „ARCHITEKTURWUNDER“, 2012. 256 s. ISBN 978-80-256-0751-0.
Autor příspěvku

JUDr. Veronika Bauerová, MSc.

Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci (Mgr.) a Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (JUDr.) a Ústav práva a právní vědy, o.p.s. v programu Master of Science (MSc.).

Od ukončení Právnické fakulty Univerzity Palackého je zaměstnána ve státní správě v oblasti kultury.

Ráda čte a zajímá se o obor práva.

Detail autora

Odebírejte novinky emailem

Získávejte pravidelně obsah našeho blogu do své emailové schránky.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.