Minimální mzda

Není žádným tajemstvím, že i v roce 2019 si zaměstnanci polepší. Důkazem jsou  legislativní kroky vlády, která rozhodla s účinností od 1.ledna 2019 o zvýšení minimální a zaručené mzdy. Základní sazba minimální mzdy bude 13 350 Kč (do 31. Prosince 2018 je to 12 200 Kč) za měsíc nebo 79,80 Kč (dosud 73,20 Kč) za hodinu. Tím se zaručuje ochrana zaměstnanců před poskytováním nepřiměřeně nízkých mezd a vymezuje se nárok na mzdu ve stanovené nejnižší úrovni.

', '

Vyšší mzdy – intenzivnější kontrola?

Pokud by si zaměstnanec vydělal méně po odečtení mzdy nebo platu za práci přesčas, příplatku za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve zdraví ztíženém prostředí a za práci v sobotu a v neděli, zaměstnavatel mu rozdíl doplatí. Minimální mzda je stanovena pro týdenní pracovní dobu 40 hodin. Při jiné délce se výše mzdy upraví.

Jak v Evropské unii

 Od roku 2007 do současnosti jde teprve o čtvrté a nejvýraznější zvýšení minimální mzdy. Skutečnost, že v letech 2007 až 2014 nebyla minimální mzda zvyšována, přispěla k tomu, že byly výrazně oslabeny základní funkce minimální mzdy a významně poklesla kupní síla zaměstnanců pracujících za minimální mzdu. Stagnace minimální mzdy dále přispěla k tomu, že výše čisté minimální mzdy byla postačující na pokrytí výživy a ostatních základních osobních potřeb, nestačila však například k zabezpečení rostoucích nákladů na bydlení. V současnosti, kdy ekonomika České republiky patří k nejvýkonnějším v EU, je zvýšení minimální mzdy plně opodstatněné.

 Úlohu minimální mzdy v ČR zvýrazňuje skutečnost, že z 28 členských států EU má zákonem danou minimální mzdu 22 zemí. Jedná se např. o Belgii, Nizozemsko, Lucembursko, Francii, Německo, Španělsko, Portugalsko. Minimální mzda není zákonem stanovena např. ve Švédsku, Finsku, Dánsku, Itálii, Rakousku a na Kypru. V těchto zemích se minimální mzda většinou upravuje v kolektivních smlouvách, které stanoví jednu minimální mzdu nebo více jejich úrovní v členění podle odvětví, oborů, kvalifikačních, případně profesních struktur. Je to způsobeno tím, že v těchto zemích je- na rozdíl od České republiky- vysoká míra odborové organizovanosti a kolektivní smlouvy tam  mají významnou úlohu v personální činnosti.

 

Vyšší příspěvek na zapracování

Vyšší minimální mzda má i výhodu pro zaměstnavatele v současném období, kdy shánějí zaměstnance, Pokud přijmou zaměstnance,který je veden na úřadu práce, nemá kvalifikaci a budou ho zapracovávat, mohou dostat od úřadu práce finanční příspěvek k tomuto účelu.Tento příspěvek má zabezpečit, aby uchazečům o zaměstnání, kterým úřad práce věnuje zvýšenou péči, byla tato péče venována i u zaměstnavaelů v počátcích jejich začlenění na trhu práce. Zejména se jedná osoby, které nastupují do pracovního procesu bezprostředně po  absolvování školy. Mohou to však být i jiní zaměstnanci, kteří nastupují do pracovněprávního vztahu bez potřebných znalostí a dovedností a zaměstnavatel jim umožní zapracování, případně zaškolení. Přitom i nadále platí povinnost zaměstnavatele, že musí zaučit zaměstnance, který vstupuje do zaměstnání bez kvalifikace.

Příspěvek se poskytuje  jednorázově zpětně na základě dohody mezi úřadem práce a zaměstnavatelem po dobu maximálně tří měsíců. Měsíční příspěvek na jednoho zaměstnance pověřeného zapracováním může činit nejvýše polovinu minimální mzdy, tedy  6 675 Kč (dosud 6 100 Kč).  Celková částka může být  20 025 Kč (dosud18 300 Kč ).

 

Zaručená mzda

Současně s minimální mzdou se od 1. ledna 2019 upravují i částky zaručené mzdy. Jde o zaměstnavatele, kteří působí v oblasti veřejné služby a správy nebo o ty, kteří nemají kolektivní smlouvu nebo nejsou mzdové podmínky v kolektivní smlouvě sjednány.

 Nejnižší úrovně zaručené mzdy jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací do 8 skupin. Nejnižší úroveň zaručené mzdy pro 1. skupinu prací je shodná s výší minimální mzdy.. U zaměstnanců, kteří mají 40 hodinovou týdenní pracovní dobu je zaručená mzda ve skupinách prací stanovena takto: 1.skupina prací:79,80 Kč za hodinu, 13 350 Kč za měsíc,2.skupina prací: 88.10 Kč a 14 740 Kč, 3.skupina prací : 97,30 Kč a 16 280 Kč, 4. skupina prací : 107,40 Kč a 17 970 Kč, 5.skupina prací : 118,60  Kč a 19 850 Kč, 6.skupina prací : 130,90 Kč a 21 900 Kč, 7. skupina prací : 144,50 Kč a 24 180 Kč a 8. skupina prací : 159,60 Kč a 26 700 Kč. .Obdobně s e zvyšují částky zaručené mzdy u zaměstnanců, kteří jsou zdravotně postiženými osobami.    

 

 Doplatek do zaručené mzdy

 Nedosáhne – li mzda nebo plat bez mzdy nebo platu za práci přesčas, příplatku za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci v sobotu a v neděli příslušné úrovně zaručené mzdy, je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci doplatek ke mzdě ve výši rozdílu mezi mzdou dosaženou v kalendářním měsíci a příslušnou nejnižší úrovní zaručené měsíční mzdy, případně hodinové mzdy.

 

Jak se vyhnout pokutám

Zvýšení minimální a zaručené mzdy může být pro mnohé zaměstnavatele, zejména s malým počtem zaměstnanců, příčinou pro její nerespektování z důvodů nedostatku finančních prostředků. To bude znamenat intenzivnější kontrolu ze strany inspektorátů práce. Tuto negativní stránku minimální a zaručené mzdy potvrzují dosavadní výsledky kontrol v posledních třech letech, kdy bylo provedeno téměř 5 tisíc kontrol. Bylo zjištěno u zaměstnavatelů téměř 4 tisíce porušení předpisů, zejména v oblasti zaručené mzdy. Mezi nejčastější porušení patří postup zaměstnavatele, který nezařazuje zaměstnance do jedné z osmi  skupin práce podle složitosti, obtížnosti a namáhavosti práce.

Podle § 26 odst. 1 písm.b) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce se zaměstnavatel jako právnická osoba dopustí správního deliktu tím, že neposkytne zaměstnanci mzdu nebo plat alespoň ve výši minimální mzdy, případně nejnižší úrovně zaručené mzdy nebo plat v stanovené výši. Pokutu lze uložit až do výše dvou milionu korun. Sankce ve stejné výši je u zaměstnavatelů- fyzických osob.
Autor příspěvku

JUDr. Ladislav Jouza

Vystudoval PF UK v Praze. Působí jako advokát, rozhodce, člen České advokátní komory, lektor a člen správní rady Ústavu práva a právní vědy, a lektor European Business School SE. Je autorem řady odborných článků zejména z oblasti pracovního práva, je poradcem MPSV pro otázky legislativy v oblasti pracovního práva. Patří mezi nestory českého pracovního práva a nejpopulárnější lektory v této oblasti.

Detail autora

Odebírejte novinky emailem

Získávejte pravidelně obsah našeho blogu do své emailové schránky.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.