Perspektivy vědomí (a) hodnot pro každého z nás – nabídněte si!

Ve své lektorské, konzultační a koučovací praxi pracuji (s klienty) ve více perspektivách pojetí toho, čemu říkáme HODNOTA. Je to i důvod, proč chci na tyto hodnotové perspektivy poukázat. Proto jsme připravili na 17.3.2022 webinář nazvaný Hodnotové perspektivy organizace (lídři, strategie, kultura). Tématu jsem se dotkl i v dřívějším článku na „školním blogu“ zde.

Psal jsem, že osobně pojem „hodnota/hodnoty“ vidím zejména ve čtyřech perspektivách:

 1. osobní hodnoty
 2. organizační hodnoty (jako nadstavbu nad obě zmíněné bychom ještě mohli zvažovat společensko-kulturní hodnoty)
 3. ekonomická hodnota
 4. hodnota pro zákazníka (k tomuto pojetí patří i to, co je hodnotné pro studenty, ať na mých přednáškách nebo webinářích či obecně v rámci studia na ÚPPV/EBS)

 

V tomto článku se chci věnovat první perspektivě hodnotového vidění a vnímání – osobním hodnotám (důležitým aspektem je zde také vědomí/vnímání vlastní hodnoty).

 

 

„Máma vždycky říkala: Život je jako bonboniéra, nikdy nevíš, co ochutnáš.“ Filmové rčení Forresta Gumpa je populární, ovšem z pohledu hodnot je to spíše na nás, abychom učinili (pokud možno) vědomou volbu a „vybrali si své“ hodnoty“.

 

Lidský život obsahuje činnost, účel, záměr, směřování a orientaci na smysluplné konání. Nejednáme jen tak nahodile. Nechováme se pouze pudově. Většina našeho chování má svůj účel. Toužíme po smyslu, po vědomí, že naše činy mají účel, jenž přesahuje daný okamžik, daného člověka, danou situaci. Přesto o tomto smyslu a účelu lidé většinou nepřemýšlejí do hloubky. Snadnou sklouzáváme do nevšímavosti, bezmyšlenkovitosti a zvyku – do hluboce zakořeněného chování, které se možní neshoduje s tím, jak bychom jednali vědomě. Stručně řečeno, ztrácíme kontakt se svými hodnotami. (Le Jeune, Luoma, 2021).

 

 

Život nabízí hodnoty (a my jsme jeho zákazníci)

Osobní hodnoty popisují naše osobní motivace, které určují, jak žijeme a jak se cítíme (a tedy i to, jak chceme žít a jak se chceme cítit). Hodnoty nám také pomáhají pojmenovat naše aspirace a záměry, což nám může pomoci posunout se směrem k našemu životnímu účelu nebo k našemu vnitřnímu volání.

Žijeme-li neustále a opakovaně v průběhu času podle našich hodnot, zažíváme pocit zadostiučinění. Když žijeme v souladu se svými hodnotami, zažíváme rovnováhu, a to jak vnitřně (v tom, jak se cítíme), tak navenek (v tom, jak interagujeme se svým světem). Identifikací toho, čeho si vážíme, a přemýšlením o tom, jak vlastně žijeme, získáme obrázek, který nemusí ukazovat rovnováhu. Ovšem jsme-li mimo rovnováhu, nabízí se způsoby jednání, které jsou nezdravé. Pak potenciálně nesloužíme sobě ani druhým.

Naše hodnoty spolu s našimi přesvědčeními ovlivňují naše chování a formují naše rozhodování. Poskytují energii a zaměření za stojí v pozadí za našimi aspiracemi a záměry. Ať už osobními, rodinnými, profesními, kariérními nebo (v případě studia) „školními“.

Americká nezisková organizace VIA Institute on Character odvodila zkratku VIA od „hodnot v akci“ (Values In Action) a zabývá se populárním tématem pozitivní psychologie – silnými stránkami osobnosti. Svým způsobem na silné stránky charakteru můžeme nahlížet tak, že „sílíme“ vnitřně tím do jaké míry žijeme a jednáme v souladu s našimi hodnotami.

 

O synergii hodnot a silných stránek si můžete více přečíst v článku na mém blogu.

 

Jako příklad přesvědčení a chování uvádím to, co je spojeno se třemi hlavními hodnotami podle více než 500 000 lidí, kteří absolvovali výzkum osobních hodnot prostřednictvím centra Richarda Barretta.

 

 1. Rodina
 • Víra/přesvědčení
  • Mít smysluplné blízké vztahy s ostatními obohacuje můj život.
 • Chování
  • Zavazuji se, že budu pravidelně trávit čas se všemi členy své rodiny (např. při společném rodinném jídle, hře a dovolené).

 

 1. Humor/zábava
 • Víra/přesvědčení
  • Žít s vášnivým a optimistickým přístupem milujícím zábavu je radostí života.
 • Chování
  • Věnuji čas a peníze za věci, které mi vykouzlí úsměv na tváři (např. hraním basketbalu a tancem).

 

 1. Starostlivost/Péče
 • Víra/přesvědčení
  • Projevem zájmu a ohleduplnosti dávám lidem vědět, že jsou pro mě důležití.
 • Chování
  • Když se setkám s někým, kdo to má těžké, i s někým, koho neznám, jsem trpělivý a laskavý (např. otevřu dveře někomu na invalidním vozíku nebo pomůžu nemocnému kamarádovi).

 

 

Studium, hodnoty a úrovně vědomí

 

S různými hodnotovými žebříčky a na rozličných úrovních vědomí vstupují do studia programů na ÚPPV či EBS také studenti, zaměstnanci a manažeři. Udělejte si malé zamyšlení.

Představte si (ať už jste si „test“ osobního hodnot podle R. Barretta dělali či nikoliv) tři studenty se třemi žebříčky hodnot, uvedeném níže v tabulce (na interním pořadí hodnot nezáleží).

 

Student 1

Student 2

Student 3

·         Ambice

·         Být nejlepší

·         Dokonalost

·         Dosažení úspěchu

·         Efektivita

·         Iniciativnost

·         Nadšení/pozitivní přístup

·         Profesní růst

·         Uznání

·         Vytrvalost

 

·         Adaptabilita

·         Důvěra

·         Etika

·         Férové jednání

·         Kompetence

·         Moudrost

·         Neustálé učení se

·         Osobní růst

·         Plnění závazků

·         Sebekázeň

 

·         Bezpečnost

·         Finanční stabilita

·         Jistota zaměstnání

·         Naslouchání

·         Přátelství

·         Rodina

·         Soucítění

·         Starostlivost (péče)

·         Týmová práce

·         Vyřešení konfliktů

 

 

Otázky k zamyšlení:

 • Jak se podle vás budou od sebe lišit přístupem ke studiu? (A jak ke studiu přistupujete či jste přistupovali vy osobně?)
 • Jakou budou mít studijní ambice a ambice v realizaci toho, co jim studium dá? (Jaké ambice pro studium máte či jste měli vy? Do jaké míry jste je naplnili?)
 • Jak asi budou přistupovat ke tvorbě a psaní seminárních prací či závěrečné dizertační práce? Na jaké cíle se budou soustředit? (A jak jste to měli či máte ve studiu vy?)
 • Jak se bude pravděpodobně rozvíjet jejich kariéra?

 

Toto zamyšlení můžete převést i na svou představu studia (i práce). Pokud jste si dělali vlastní test hodnot (např. na mých tematických setkáních), vezměte si k ruce vaše výsledky. Pokud ne, zkuste inventuru zde>>.

 

 

Úrovně vědomí podle Hawkinse

 

Hawkins (2019) poukazuje na 17 úrovní vědomí (doprovázených pohledem na život) a jejich souvislost jak s evolučním vývojem, tak s úrovní štěstí. Za nejnižší úroveň považuje Zoufalství/Stud, spojené v podstatě s nulovým štěstí. Na druhé straně škály vnímá Osvícení, které je spojeno (stejně jak Mír) se stoprocentním štěstím, ovšem stupeň vědomí je u osvícení vyšší než u míru.

(Když jsem si Hawkinsovu knihu kupoval v e-shopu BrainMarket, použiji na obrázku i jejich shrnující tabulku s úrovněmi vědomí).

 

 

 

Obr. 1 – Shrnutí Hawkinsových úrovní vědomí do tzv. Mapy vědomí.

Zdroj: BrainMarket, zpracováno podle Hawkinse (2019)

 

 

Úrovně vědomí podle Barretta

Úrovněmi vědomí se v návaznosti na práci A. Maslowa zabývá i britský psycholog Richard Barrett (zmiňuji jej i na tematických setkáních, webinářích i na osobním blogu), který je autorem metodiky zkoumání osobních či organizačních hodnot ve vztahu jejich dopadu na kvalitu organizační kultury.

Ke zkoumání používá sadu vybraných „hodnot“ (užší pro osobní pojetí, širší pro organizační pojetí), které vždy reprezentují některou z úrovní vědomí. Tyto úrovně popisuje ve svém sedmistupňovém modelu.

 

 1. Institucionalistická
 2. Individualistická
 3. Konformistická
 4. Racionalistická
 5. Pluralistická
 6. Integrální
 7. Transcendentní

 

Každá lidská bytost na planetě se podle Barretta vyvíjí v sedmi definovaných stádiích/úrovních vědomí. Každá fáze se zaměřuje na konkrétní potřebu, která je lidem společná a představuje hlavní motivační sílu ve všech lidských záležitostech. Růst a vývoj jedince závisí na jeho schopnosti uspokojovat své potřeby, což se odráží v jeho hodnotách. Proto Barrettův model reflektuje potřeby a hodnoty, které řídí naše motivace a rozhodnutí na každé ze sedmi úrovní. Těchto sedm úrovní je seskupeno do tří kategorií:

 • Vlastní zájem (úroveň 1-3)
 • Transformace (úroveň 4)
 • Společné dobro (úroveň 5-7)

 

Obrázky a některé další perspektivy najdete např. v mém jiném článku na blogu. Proto se spíše pojďme blíže podívat na výše zmíněné úrovně vědomí. Srovnání s pojetím Hawkinse (2019) nechám na vás.

 

Projděme si ve stručnosti jednotlivé úrovně vědomí

 

 1. Institucionalisticná úroveň

V Barrettově modelu je nazývána také „Přežití“ (v novém pojmenování je to „Životaschopnost“). S instinktem přežití jako základní lidské potřeby má tato úroveň nejvíce co do činění. Jde o reaktivní úroveň zaměřenou na zajištění zdrojů pro udržení života. Ten, kdo na této úrovni vědomí funguje může být vnímán jako někdo, kdo zápasí na život a na smrt. Vybuzené emoce (v tom dobrém i horším), spojené s touto úrovní vědomí jsme zažívali během koronavirové pandemie a nejnověji (a hůře) během eskalace válečného konfliktu na Ukrajině (tedy „za dveřmi“). Barrett uvádí, že na této úrovni vědomí primárně funguje zhruba 10 % světové populace. Do této úrovně spadají některé osobní, organizační i celospolečenské hodnoty, související se zajištěním stability, bezpečí, zdraví apod. Patří zde také mnoho omezujících „hodnot“ a jevů jako je např. mikromanagement, chamtivost, znečišťování životního prostředí, násilí apod., diskriminaci, netoleranci. To, co nás v této úrovni typicky blokuje (a paralyzuje) je strach.

 

 1. Individualistická úroveň

V modelu tuto úroveň najdete jako „Vztahy“. V tomto stádiu se vědomí soustředí na obranu a prosazení ega jako vrcholu fyzického uvědomování si. Lidé se zaměřují na eliminaci či vyhnutí se hrozbám pro své ego, osobu a majetek. Obvykle to vede k potřebě kontrolovat prostředí a ostatní lidi. Selhání v této oblasti je vnímáno jako těžká újma pro ego a pocit bezpečí. Ego a bezpečí není na této úrovni vědomí odlišeno od vnímané míry prospívání. Podle Barretta na této úrovni vědomí primárně funguje zhruba 20 % populace. Negativní důsledky můžeme vídat v obviňování, manipulaci. Blokátorem je vina.

 

 1. Konformistická úroveň

V Barrettově modelu je pojmenovaná jako „Sebeúcta“ či „Sebe(-)vědomí“ a je spojena s potřebou přijetí (tedy i hodnotou sebe sama). V mnohém na této úrovni vědomí vnímáme příslušnost ke kmeni (Logan a kol., 2014). Kmenem či klanem může být rodinná síť, náboženská skupina nebo i socio-ekonomická třída, prostě jakákoliv skupina, s níž se jednotlivec silně ztotožní. Podle výzkumu Richarda Barretta se v této úrovni pohybuje asi 40 % lidí. Omezujícími důsledky bývají byrokracie, hierarchie, centrismus apod. Co nás zde blokuje na této úrovni vědomí je obvykle stud.

 

 1. Racionalistická úroveň

V grafice Barrettova modelu je to „úzké hrdlo“ nazvané „Transformace“. Dominuje zde formální racionální myšlení, pro hodnocení situací a vztahů je uplatňováno logické uvažování. Férovost, spravedlnost a efektivnost představují morální standardy a rámec, který při zvažování podobných hodnot bereme v úvahu již překračuje hranice kmene. Zbavujeme se strachu, na úrovni vědomí ve společnosti jsou důležité demokratické procesy, svoboda, odpovědnost apod. Na této úrovni vědomí se nachází přibližně 30 % populace.

 

 1. Pluralistická úroveň

Tato úroveň vědomí podporuje vnitřní soudržnost a je založena na rovnostářském pohledu. Lidé jsou hodnocení jako lidské bytosti, ne jako někdo, kdo je dobrý v určité dovednosti nebo z hlediska určitého rysu. Láska se zde stává morálním standardem a empatie globální dovedností, kterou může disponovat každá lidská bytost. Vzhledem k tomu, že si uvědomujeme účel svého života a autentičnost, jsme schopni vnímat, že každý zde zanechá nějako stopu a „rozdíl“. Důsledkem bývá silná a soudržná interní kultura. Pro 10 % populace je to úroveň vědomí, která je jim primárně vlastní.

 

 1. Integrální úroveň

Na této úrovni vědomí se stávají zjevnými vrozené hodnoty všech lidí na všech úrovních. Nezaujatý důvod racionalistické úrovně a iracionální láska pluralistické úrovně jsou nahlíženy jako integrální součást fungujícího systému. Různé perspektivy, přístupy, úhly pohledu a okolnosti jsou považovány nikoliv za konkurenční, ale harmonicky fungující. O „náročnosti“ a „přístupnosti“ takové úrovně vědomí svědčí to, že podobný vhled má zhruba 1 % celosvětové populace.

 

 1. Transcendentní úroveň

Na této úrovni se objevuje smysl pro božství všech věcí. Z harmonické interakce různých součástí se stává holistický (celostní) pohled na veškerou realitu. Všechny součásti vesmíru jsou vnímány jako jeden organický celek, který vyjadřuje sebe sama neomezeným způsobem. Není divu, že takové úrovně vědomí dosahuje asi pouze 0,1 % populace. V praxi to představuje službu bez ohledu na sebe sama, péči o lidstvo a jeho udržitelnost, včetně prostředí na matičce Zemi. To, co nás zde silně blokuje, je připoutanost k egu.

 

 

Dopady

A pozor – toto (úroveň 5-7) vskutku není žádný liberálně-progresivistický přístup nebo esoterika. Jedná se o pomyslný „kabát“ (společný zájem, úroveň 5-7), který lidem není bližší než jejich „košile“ (vlastní zájem, úroveň 1-3). Proto je tak důležitá změna a transformace (úroveň 4), která je zároveň obtížná (a proto je úzkým hrdlem). Jen každý desátý z nás se dokáže na úrovni vědomí 5-7 udržet stabilněji.

K úrovním 5-7 přísluší např. i vnímání problematiky osobních, národních a celospolečenských traumat, jimiž jsme v historii prošli a která nemáme na úrovni vědomí zpracovány. Proto je mezi literaturou a částečně v článku zmínka o Hawkinsově knize (Hawkins, 2019).

 

 

Obr. 2– Shrnutí Barrettových úrovní vědomí a toho, co je blokuje. (Srovnejte s úrovněmi na obr. 1)

Zdroj: Barrett Values Centre (2020)

 

Děje, vyplývající a odehrávající se na každé (ze sedmi) úrovní vědomí mají dopady do formy (a důsledků) lídrovství, motivace, budování organizační kultury a mnoha dalších aspektů osobního, organizačního i společenského života. „Živě“ jsme to mohli sledovat v pestré diskusi (a bohužel i hledání „jediné pravdy“) během koronavirové pandemie. S jinou silou na úrovně vědomí doléhá probíhající dramatický konflikt na Ukrajině. Proniknout do vyšší úrovně než 4 se (mnohým) zdá nemožné a nejsou si takových možností ani vědomi.

Jak již jsem zmínil výše, z mého soukromého osobního pohledu to (samozřejmě) není o žádné esoterice či dokonce šarlatánství. Na druhé straně před 10-15 lety bych o se o takových věcech na manažerských seminářích nezmiňoval. Naštěstí za ty roky postoupily i výzkumy mozku, neurovědy, psychologie a další oblasti zkoumání.

Několik perspektiv z pohledu provázanosti Barrettova modelu jsem popsal na svém blogu v článcích. Více se lze dozvědět a nastudovat v mnoha knihách Richarda Barretta. Přináším alespoň chronologický přehled jejich názvů, protože všechny nejsou uvedeny v bibliografii na konci příspěvku.

 

 • Building a Values-Driven Organization: A Whole System Approach to Cultural Transformation (2006)
  • Budování organizace poháněné hodnotami: Celková systémový přístup k transformaci kultury
 • The New Leadership Paradigm (2011)
  • Nové paradigma lídrovství
 • What My Soul Told Me (2012)
  • Co mi řekla má duše
 • Evolutionary Coaching: A Values-Based Approach to Unleashing Human Potential (2014)
  • Evoluční koučování: Přístup k uvolnění potenciálu založený na hodnotách
 • The Metrics of Human Consciousness (2015)
  • Měřítka lidského vědomí
 • A New Psychology of Human Well-Being: An Exploration of the Influence of Ego-Soul Dynamics on Mental and Physical Health (2016)
  • Nová psychologie lidského prospívání: Zkoumání vlivu dynamiky „ego – duše“ na duševní a fyzické zdraví
 • The Values-Driven Organization (2017)
  • Organizace založená na hodnotách
 • Everything I Have Learned About Values (2018)
  • Vše, co jsem se naučil o hodnotách
 • The Evolutionary Human: How Darwin Got It Wrong (It Was Never About Species, It Was Always About Consciousness) (2018)
  • Evoluční člověk: Jak se Darwin zmýlil (Nikdy to nebylo o druzích, vždy to bylo o vědomí)
 • Worldview Dynamics and the Well Being of Nations (2020)
  • Dynamika světového názoru a prospívání/blahobyt národů

 

Bohužel, žádná z nich nebyla (dosud) přeložena do češtiny.

 

 

Inventura

A jak to máte se svými osobními hodnotami vy?  Zvu vás k vyzkoušení či „inventuře“ a sebepoznání v souvislosti s Barrettovým modelem a výše uvedenými informacemi a úrovněmi vědomí.

Stačí kliknout na tento odkaz.

 

Je to poznání jedné z hodnotových perspektiv, která vám může být prospěšná a užitečná

 • v osobním životě,
 • v rodinném životě (udělejte si inventuru s manželkou/manželem, partnerskou/partnerem, dcerou/synem…)
 • ve studiu
 • v práci a kolektivu spolupracovníků apod.

 

Doplnit si vše můžete i pohledem a inventurou/testem svých silných stránek osobnosti (anglicky nebo česky), čemuž byl věnován i jeden z webinářů (11.11.2021)

 

 

Hodnoty, konflikty, budoucnost

Naše vědomí a uvědomování se nerozvíjí tak dynamicky a rychle jako technologie, které nás obklopují. Nižší úrovně vědomí (ale v populaci obvyklé) jsou příčinou, konfliktů, nedorozumění, nesnází, traumat a dalších jevů, které denně sledujeme a které „bobtnají“ i díky sociálním sítím. Čerstvě jsme to poznali během dvou let pandemie, zažíváme to aktuálně v souvislosti s konfliktem na Ukrajině. Do hry se dostávají různé hodnotové preference, odlišné úrovně vědomí a emocí (obr. 1), média a politici vše komentují také mnohdy bez uvědomění a vnímání toho, o čem píši v tomto článku.

Další perspektivu v tomto smyslu rozvíjí např. Frederic Laloux ve své knize Budoucnost organizací (Laloux, 2016). Více se dozvíte v mé třídílné sérii článků na mém osobním blogu, která začíná zde.

Nakonec ještě zmíním vybrané vlastnosti hodnot, na které je důležité nezapomínat (LeJeune, Luoma, 2021):

 • Hodnoty jsou chování. Jedná se o způsob života, nikoli slova.
 • Hodnoty jsou svobodně zvolené. Nejsou výsledkem úvah, vnějšího nátlaku, ani morálních pravidel.
 • Hodnoty jsou životní směry, nikoli cíle, jichž je třeba dosáhnout. Jsou vždy okamžitě dostupné, ale nikdy jich nedosáhnete.
 • Hodnoty spočívají v tomu, k čemu chcete směřovat, nesouvisí tedy s tím, čeho se chcete vyvarovat.

 

Přeji vám dobrý a vědomý život s vašimi hodnotami.

 

 

Použitá a doplňující literatura:

 • BARRETT, Richard. Evolutionary Coaching: A Values-Based Approach to Unleashing Human Potential. Lulu Publishing Service, 2014. 288 s. ISBN 978-1-4834-1178-1.
 • BARRETT, Richard. The Metrics of Human Consciousness. Lulu Publishing Service, 2015. 108 s. ISBN 978-1-292-98796-6.
 • BARRETT, Richard. The Evolutionary Human: How Darwin Got It Wrong. Lulu Publishing Service, 2018. 112 s. ISBN 978-1-4834-9446-3.
 • HAWKINS, David, R. Moc versus síla: Skrytí určující činitelé lidského chování. Hodkovičky: Pragma, 2009. 277 s. ISBN 978-80.7349-194-9.
 • HAWKINS, David, R. Vzestup po úrovních vědomí. 2. vyd. Praha: Credit-Plus, 2019. 246 s. ISBN 978-80-906979-7-3.
 • LALOUX, Frederic. Budoucnost organizací. Průvodce budováním organizací v 21. století na základě evoluce lidského uvažování. Praha: PeopleComm, 2016. 377 s. ISBN 978-80-87917-29-9.
 • LeJEUNE, Jenna, LUOMA, Janon, B. Životní hodnoty v terapii. Praha: Portál, 2021. 279 s. ISBN 978-80-262-1751-0.
 • LOGAN, Dave, KING, John, FISHER-WRIGHT, Halee. Zrození kmenového vůdce. I firmy mají své kmeny. Praha: Synergie, 2014. 355 s. ISBN 978-80-7370-252-6.

 

---------------------------------------------------

Doplňující poznámka

 

Zde jsou grafické výsledky v Barrettově modelu s rozložením hodnot fiktivních studentů, jejichž osobní hodnoty jsem uvedl v tabulce výše v článku.

 


  

Více pochopíte nejlépe se svým vlastním seznamem hodnot. Připomínám, že Inventuru si můžete udělat prostřednictvím tohoto odkazu!

 

 
Autor příspěvku

Ing. Libor Friedel, MBA

Působí již řadu let jako lektor, kouč a konzultant národních i nadnárodních firem v oblasti strategického řízení podniku. Vystudoval strojní fakultu VUT v Brně (1987), titul MBA získal v roce 2000 na Sheffield Hallam University. Během své profesní kariéry strávil přes 11 000 hodin v přímé práci se zákazníky v komerční, veřejné i univerzitní sféře. Na Ústavu práva a právní vědy a European Business School SE se věnuje oblasti profesionálního výkonu strategického managementu.

Detail autora

Odebírejte novinky emailem

Získávejte pravidelně obsah našeho blogu do své emailové schránky.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.