Archiv seminářů

Uzavírání a skončení pracovního poměru v roce 2019

 Oblast skončení pracovního poměru byla dotčena zásadními změnami, které přinesl nový občanský zákoník a změnový zákon. Praktické problémy přináší nový výkladový přístup k některým pojmům i jevy, které jsou důsledkem ekonomických změn: ztráta zakázek, zkracování pracovní doby, částečné úvazky apod. Účelem semináře je seznámit účastníky s novými legislativními důsledky v personální agendě a napomoci jim při řešení problémů v personální praxi. Seminář se rovněž zaměří na výklad nejnovějších a zásadních judikátů ke skončení pracovního poměru.

JUDr. Ladislav Jouza

Vystudoval PF UK v Praze. Působí jako advokát, rozhodce, člen České advokátní komory, lektor a člen správní rady Ústavu práva a právní vědy, a lektor European Business School SE. Je autorem řady odborných článků zejména z oblasti pracovního práva, je poradcem MPSV pro otázky legislativy v oblasti pracovního práva. Patří mezi nestory českého pracovního práva a nejpopulárnější lektory v této oblasti.

Doporučujeme
07.02.2019
9:00 - 12:15
Jablonského 640/2, 170 00 Praha 7 - Holešovice
600 Kč
Více informací a přihláška
Dlouhodobě oblíbené
20.02.2019
9:00 - 12:15
Jablonského 640/2, 170 00 Praha 7 - Holešovice
900 Kč
Více informací a přihláška

Smlouvy, dohody a vnitrofiremní předpisy pracovního práva v roce 2019

Seminář je zaměřen na pomoc zaměstnavatelům v oblasti nejčastějších dokumentů podle zákoníku práce. S ohledem na změny a v důsledku účinnosti zejména nového občanského zákoníku došlo k formálním i obsahovým úpravám personálních písemností. Můžete se těšit na názorný výklad a příklady z praxe. Seminář bude zaměřen i na používání smluv a dohod v personální práci podle nového občanského zákoníku.

JUDr. Ladislav Jouza

Vystudoval PF UK v Praze. Působí jako advokát, rozhodce, člen České advokátní komory, lektor a člen správní rady Ústavu práva a právní vědy, a lektor European Business School SE. Je autorem řady odborných článků zejména z oblasti pracovního práva, je poradcem MPSV pro otázky legislativy v oblasti pracovního práva. Patří mezi nestory českého pracovního práva a nejpopulárnější lektory v této oblasti.

14.03.2019
9:00 - 12:15
Jablonského 640/2, 170 00 Praha 7 - Holešovice
900 Kč
Více informací a přihláška
04.04.2019
9:00 - 12:15
Jablonského 640/2 - Holešovice
900 Kč
Více informací a přihláška

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní úrazy v roce 2019

Mezi zásadní témata zákoníku práce pro zaměstnavatele i zaměstnance patří i oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Zákonná ustanovení vytvářejí legislativní podmínky k zabránění poškození zdraví. V poslední době řada novel zákonů a dalších předpisů oblast BOZP a pracovních úrazů zásadně změnila. Účelem semináře je informovat o těchto novinkách management, bezpečnostní techniky, mzdové účetní, personalisty a další zaměstnance, kteří se touto problematikou na pracovištích zabývají. 

JUDr. Ladislav Jouza

Vystudoval PF UK v Praze. Působí jako advokát, rozhodce, člen České advokátní komory, lektor a člen správní rady Ústavu práva a právní vědy, a lektor European Business School SE. Je autorem řady odborných článků zejména z oblasti pracovního práva, je poradcem MPSV pro otázky legislativy v oblasti pracovního práva. Patří mezi nestory českého pracovního práva a nejpopulárnější lektory v této oblasti.

Doporučujeme
16.05.2019
9:00 - 12:15
Jablonského 640/2, 170 00 Praha 7 - Holešovice
1 200 Kč
Více informací a přihláška

Úspěšné obchodní jednání krok za krokem

Co bylo dříve – vejce nebo slepice? A co se děje na jednání dříve – pozdravy nebo předávání vizitek? Kdo vlastně zahajuje jednání? A kdo jednání končí? Kdy se představujeme? Kdy si dáváme dary? A proč to vlastně mám všechno vědět, když mám jen obyčejné jednání? Protože funguje společenský a obchodní protokol! Má své zákonitosti, má svá pravidla. Nemusíte je všechny použít, ale musíte je znát. A jestliže nám Etiketa říká, CO máme dělat, pak protokol nám říká, KDY to máme dělat.

Bc. Jan Brodský DiS.

Absolvent VŠ oboru Mezinárodní vztahy a Vyšší odborné školy Veřejnoprávní. Po několika letech na manažerských pozicích v komerční sféře působil od počátku roku 2009 do srpna 2013 v Institutu pro veřejnou správu Praha, organizaci, která se zaměřuje na vzdělávání úředníků a zaměstnanců české veřejné správy, kde měl v pozici marketingového a komunikačního manažera na starosti právě zajištění a organizaci mnoha typů akcí. 

18.06.2019
16:00 - 19:15
Jablonského 640/2 - Holešovice
1 200 Kč
Více informací a přihláška

Novinky 2019 v GDPR

Seminář GDPR 2019 je odborný seminář, který klade velký důraz na praxi. Cílem je napomoci zejména firmám v postavení zaměstnavatelů v plnění povinností dle nového nařízení a zákona, v zavedení odpovídajících změn, v přijetí nezbytných procesů k zajištění souladu s nařízením GDPR a novým zákonem a jejich zhodnocení z pohledu praktické aplikace. 

JUDr. Marilla Kokešová

Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Působí jako samostatný advokát s komplexní advokátní praxí.Ve své praxi se věnuje pracovnímu právu a v této oblasti i lektorské a publikační činnosti, ochraně osobnosti a osobních údajů. Je autorkou řady odborných publikací. Od roku 2011 působí jako lektorka Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE, kde je garantkou programu MBA Management GDPR v praxi.

Doporučujeme
24.07.2019
09:00 - 12:30
Jablonského 640/2, 170 00 Praha 7
1 200 Kč
Více informací a přihláška

Jak řešit konflikty v rodině či v partnerství?

Jak řešit konflikty v rodině či v partnerství po právní stránce? Cílem semináře je představení základních právních nástrojů pro řešení sporů v rodině včetně manželských a partnerských problémů, rozvodu manželství dohodou či spornou cestou, sporů o děti, o majetek a řešení domácího násilí. Současně budou jednotlivé nástroje vyhodnoceny z hlediska efektivity a naznačeny další mimosoudní formy řešení sporůJ

JUDr. Daniela Kovářová

Vystudovala PF Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (nyní Masarykova univerzita), kde získala titul doktorky práv. Po složení advokátních zkoušek vykonávala advokátní praxi zaměřenou na smluvní agendu, rodinné právo a obhajobu v trestních věcech. Během své bohaté právní praxe vykonávala též funkci ředitelky Justiční akademie či ministryně spravedlnosti ČR. Je prezidentkou Unie rodinných advokátů a členkou správní rady Ústavu práva a právní vědy, o.p.s.

oblíbené
15.08.2019
09:00 - 12:30
Jablonského 640/2, 170 00 Praha 7
1 200 Kč
Více informací a přihláška

Tipy pro efektivní marketing na sociálních sítích

Sociální sítě využívá dnes prakticky veškerá ekonomicky aktivní část populace obyvatel ČR a tráví na nich stále více hodin každý den po celý rok… Naučte se včas zviditelnit svou firmu a značku a své podnikání! Dostanete konkrétní tipy, jak zaujmout a budovat si dobré jméno na sociálních sítích – poznáte nejnovější trendy.

Zjistíte, jak skutečně využít potenciál sociálních sítí a vytvářet komunitu věrných zákazníků.

 

Vít Baloušek

Oblasti marketingové komunikace se věnuje přes 20 let jako odborný konzultant i jako lektor na konferencích či v rámci seminární výuky pro odbornou veřejnost. Je autorem úspěšné monografie Kreativní marketing. Působí jako poradce mnoha firem v oblasti reklamy, a též jako copywriter, konsultant a kreativní ředitel. Od roku 2013 působí jako lektor Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE, kde je garantem programu MBA Executive Marketing management.

Novinka
27.09.2019
09:00 - 12:30
jablonského 640/2, 170 00 Praha 7
1 490 Kč
Více informací a přihláška

Změna v bytovém spoluvlastnictví po 1.1.2020

Jedna z nejsložitějších, avšak zároveň nejdůležitějších úprav občanského zákoníku prochází významnou novelizací. Cílem zákonodárce bylo především odstranit nejasnosti předchozí úpravy a současně reagovat na potřeby praxe. Zda se vše podařilo a nevznikly naopak problémy nové, bude předmětem stěžejního výkladu na tomto semináři.

Seminář bude orientován na praktické řešení výkladových problémů.

 

JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, s udělením titulu doktor práv. Absolvoval postgraduální studium na právnické fakultě ZČU Plzeň, kde získal titul Ph.D. v oboru občanské právo. V právní praxi působí jako advokát, jeho specializací je občanské právo, zejména právo nemovitostí.  Od roku 2016 působí jako lektor Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE, kde vyučuje v rámci profesního programu MBA Real Estate, jehož je též garantem.

Novinka
02.10.2019
9:00 - 12:30
Jablonského 640/2 - Holešovice
1 490 Kč
Více informací a přihláška

Školní matrika a její řádné vykazování na SÚ/MŠMT

Cílem vzdělávacího semináře je seznámit účastníky s nejnovějšími poznatky z oblasti Školní matriky a jejího řádného vykazování, ať na správní úřad resp. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, a to v podobě platného legislativního rámce a metodik v této oblasti. Na konkrétních příkladech si účastníci osvojí základní znalosti a dovednosti potřebné pro evidenci žáků dle § 28 školského zákona, a především specifika jednotlivců (doporučení ŠPZ, plnění povinné školní docházky v zahraničí dle § 38, individuální vzdělávání, individuální vzdělávací plán dle § 18 ŠZ apod.). Školní matrika bude implementována v prostředí programu Bakaláři, který se postupně stává standardem a využívá jej stále více škol, kde se účastníci naučí základní orientaci, kterou potřebují pro řádné zajištění odevzdání dat, které může být v případě nedodržení či chybných stavů sankcionováno kontrolními orgány, jako je např. Česká školní inspekce apod.

Výstupem semináře bude účastník, který bude disponovat novými odbornými kompetencemi v oblasti školní matriky a doporučení ŠPZ (Školské poradenské zařízení).

PhDr. Mgr. Ing. Lukáš Smutný, MPA, MBA, MSc., Ing.Paed.IGIP

Je uznávaným odborníkem v oblasti managementu ve školství. Od roku 2002 aktivně působí ve školství, od roku 2015 v ředitelské funkci. Působí jako lektor a garant kvalifikačních studií na MŠMT a lektor a garant profesního programu MBA pro ředitele škol a školských zařízení už od jeho vzniku v Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. Od roku 2016 také autorizovaný lektor pro oblast společného vzdělávání.

Novinka
06.12.2019
09:00 - 12:30
Jablonského 640/2 - Holešovice
0 Kč
Více informací a přihláška

Školní matrika - její řádné vykazování na SÚ/MŠMT

Cílem vzdělávacího semináře je seznámit účastníky s nejnovějšími poznatky z oblasti Školní matriky a jejího řádného vykazování, ať na správní úřad resp. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, a to v podobě platného legislativního rámce a metodik v této oblasti. Na konkrétních příkladech si účastníci osvojí základní znalosti a dovednosti potřebné pro evidenci žáků dle § 28 školského zákona, a především specifika jednotlivců (doporučení ŠPZ, plnění povinné školní docházky v zahraničí dle § 38, individuální vzdělávání, individuální vzdělávací plán dle § 18 ŠZ apod.). Školní matrika bude implementována v prostředí programu Bakaláři, který se postupně stává standardem a využívá jej stále více škol, kde se účastníci naučí základní orientaci, kterou potřebují pro řádné zajištění odevzdání dat, které může být v případě nedodržení či chybných stavů sankcionováno kontrolními orgány, jako je např. Česká školní inspekce apod.

Výstupem semináře bude účastník, který bude disponovat novými odbornými kompetencemi v oblasti školní matriky a doporučení ŠPZ (Školské poradenské zařízení).

PhDr. Mgr. Ing. Lukáš Smutný, MPA, MBA, MSc., Ing.Paed.IGIP

Je uznávaným odborníkem v oblasti managementu ve školství. Od roku 2002 aktivně působí ve školství, od roku 2015 v ředitelské funkci. Působí jako lektor a garant kvalifikačních studií na MŠMT a lektor a garant profesního programu MBA pro ředitele škol a školských zařízení už od jeho vzniku v Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. Od roku 2016 také autorizovaný lektor pro oblast společného vzdělávání.

06.12.2019
14:00 - 17:00
Jablonského 640/2 - Holešovice
0 Kč
Více informací a přihláška

Time management

Naučíte se určovat priority úkolů a efektivně řídit svůj čas, provedete analýzu současného využívání svého času a identifikaci ztrátových faktorů. Získáte praktické návody, jak efektivně hospodařit s časem. Pochopíte příčiny stresu a zabráníte jeho vzniku. Rozvinete schopnosti potřebné pro zvládání stresu a stresových situací. Získáte praktické návody řešení a zvládání stresových situací.

 

Bc. Jan Brodský DiS.

Absolvent VŠ oboru Mezinárodní vztahy a Vyšší odborné školy Veřejnoprávní. Po několika letech na manažerských pozicích v komerční sféře působil od počátku roku 2009 do srpna 2013 v Institutu pro veřejnou správu Praha, organizaci, která se zaměřuje na vzdělávání úředníků a zaměstnanců české veřejné správy, kde měl v pozici marketingového a komunikačního manažera na starosti právě zajištění a organizaci mnoha typů akcí. 

30.01.2020
09:00 - 12:00
jablonského 640/2, 170 00 Praha 7
1 990 Kč
Více informací a přihláška

Školní matrika a její řádné vykazování na SÚ/MŠMT 2020

Cílem vzdělávacího semináře je seznámit účastníky s nejnovějšími poznatky z oblasti Školní matriky a jejího řádného vykazování, ať na správní úřad resp. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, a to v podobě platného legislativního rámce a metodik v této oblasti. Na konkrétních příkladech si účastníci osvojí základní znalosti a dovednosti potřebné pro evidenci žáků dle § 28 školského zákona, a především specifika jednotlivců (doporučení ŠPZ, plnění povinné školní docházky v zahraničí dle § 38, individuální vzdělávání, individuální vzdělávací plán dle § 18 ŠZ apod.). Školní matrika bude implementována v prostředí programu Bakaláři, který se postupně stává standardem a využívá jej stále více škol, kde se účastníci naučí základní orientaci, kterou potřebují pro řádné zajištění odevzdání dat, které může být v případě nedodržení či chybných stavů sankcionováno kontrolními orgány, jako je např. Česká školní inspekce apod.

Výstupem semináře bude účastník, který bude disponovat novými odbornými kompetencemi v oblasti školní matriky a doporučení ŠPZ (Školské poradenské zařízení).

PhDr. Mgr. Ing. Lukáš Smutný, MPA, MBA, MSc., Ing.Paed.IGIP

Je uznávaným odborníkem v oblasti managementu ve školství. Od roku 2002 aktivně působí ve školství, od roku 2015 v ředitelské funkci. Působí jako lektor a garant kvalifikačních studií na MŠMT a lektor a garant profesního programu MBA pro ředitele škol a školských zařízení už od jeho vzniku v Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. Od roku 2016 také autorizovaný lektor pro oblast společného vzdělávání.

07.02.2020
09:00 - 12:30
Jablonského 640/2 - Holešovice
0 Kč
Více informací a přihláška

Revoluce v PR – digitální komunikace a sociální sítě

Pochopte změny v dnešním PR a naučte se oslovit zákazníky na Internetu a sociálních sítích. Okruhy semináře: PR strategie v digitálním prostředí, Segmentace cílových skupin z hlediska PR, Content marketing – tvoříme společně výjimečný obsah, Tvorba tiskových zpráv v on-line době, Media relations na sociálních sítích, Metodiky pro vyhodnocení realizovaného Public relations

Vít Baloušek

Oblasti marketingové komunikace se věnuje přes 20 let jako odborný konzultant i jako lektor na konferencích či v rámci seminární výuky pro odbornou veřejnost. Je autorem úspěšné monografie Kreativní marketing. Působí jako poradce mnoha firem v oblasti reklamy, a též jako copywriter, konsultant a kreativní ředitel. Od roku 2013 působí jako lektor Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE, kde je garantem programu MBA Executive Marketing management.

27.02.2020
09:00 - 12:30
Jablonského 640/2, 170 00 Praha 7
1 490 Kč
Více informací a přihláška

Jak žít bezpečně v digitálním světě a na sociálních sítích a ochránit se před nebezpečnými útoky

Internet se stal součástí našeho životního stylu a jsme s ním propojeni každý den. Digitální svět nám dává bezesporu spoustu zajímavých možností, ale má i svá vážná nebezpečí. My si společně zmapujeme rizika nebezpečného chování v Internetovém prostředí. Vydáme se i do světa sociálních sítích, na kterých tráví jejich uživatelé stále více času. Pochopíte, na co si dávat pozor a proč. 

V kurzu zjistíte, jak preventivně ochránit svá data, svou osobu a své blízké před útoky v digitálním světě.

Vít Baloušek

Oblasti marketingové komunikace se věnuje přes 20 let jako odborný konzultant i jako lektor na konferencích či v rámci seminární výuky pro odbornou veřejnost. Je autorem úspěšné monografie Kreativní marketing. Působí jako poradce mnoha firem v oblasti reklamy, a též jako copywriter, konsultant a kreativní ředitel. Od roku 2013 působí jako lektor Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE, kde je garantem programu MBA Executive Marketing management.

12.03.2020
16:00 - 19:00
Jablonského 640/2, 170 00 Praha 7
1 490 Kč
Více informací a přihláška
23.04.2020
09:00 - 12:00
Jablonského 640/2, 170 00 Praha 7
1 990 Kč
Více informací a přihláška

Řešení praktických příkladů z novely zákoníku práce 2020

Novela zákoníku práce 2020 přináší koncepční změny v personální činnosti. S nimi může být spojena řada problémů, které se objevily již ve schvalovacím legislativním procesu, zejména v připomínkovém řízení, a nejsou neznámými ani v podnikatelské a nepodnikatelské praxi. Další problémy se mohou vyskytnout postupně. V osnově semináře se uvádějí orientačně nejtypičtější z nich. Příklady z personální a mzdové agendy předložené před seminářem nebo v jeho průběhu budou řešeny operativně.

 

JUDr. Ladislav Jouza

Vystudoval PF UK v Praze. Působí jako advokát, rozhodce, člen České advokátní komory, lektor a člen správní rady Ústavu práva a právní vědy, a lektor European Business School SE. Je autorem řady odborných článků zejména z oblasti pracovního práva, je poradcem MPSV pro otázky legislativy v oblasti pracovního práva. Patří mezi nestory českého pracovního práva a nejpopulárnější lektory v této oblasti.

07.05.2020
09:00 - 12:00
Jablonského 640/2, 170 00 Praha 7
1 990 Kč
Více informací a přihláška

Storytelling techniky pro úspěšný video marketing – silný příběh prodává! 
Jak dělat úspěšné video na YouTube – video marketing nejen pro budoucí YouTubery

Žijeme nyní ve světě, kde zviditelnit sebe a svou firmu a značku je stále náročnější výzvou… Umění vyprávět příběh provází lidstvo od nepaměti a právě dnes lze tuto dovednost využít nejen pro umění, ale i pro obchod, marketing, podnikání a tvorbu značek! Ano, vysoce efektivním nástrojem je stále populárnější video marketing, který uplatníte především na sociálních sítích či na své web prezentaci. Storytelling má svá specifika, svou strukturu a je nutné ho systematicky rozvíjet – naučte se s námi to správné know how.

Vít Baloušek

Oblasti marketingové komunikace se věnuje přes 20 let jako odborný konzultant i jako lektor na konferencích či v rámci seminární výuky pro odbornou veřejnost. Je autorem úspěšné monografie Kreativní marketing. Působí jako poradce mnoha firem v oblasti reklamy, a též jako copywriter, konsultant a kreativní ředitel. Od roku 2013 působí jako lektor Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE, kde je garantem programu MBA Executive Marketing management.

14.05.2020
16:00 - 19:00
Jablonského 640/2, 170 00 Praha 7
Tento seminář je již zaplněný
Více informací a přihláška
21.05.2020
09:00 - 12:00
Jablonského 640/2, 170 00 Praha 7
Tento seminář je již zaplněný
Více informací a přihláška

Úspěšné obchodní jednání & osobní prezentace

Co se děje na jednání dříve – pozdravy nebo předávání vizitek? Kdo vlastně zahajuje jednání? A kdo jednání končí? Kdy se představujeme? Kdy si dáváme dary? A proč to vlastně mám všechno vědět, když mám jen obyčejné jednání? Protože funguje společenský a obchodní protokol! Má své zákonitosti, má svá pravidla. Nemusíte je všechny použít, ale musíte je znát. A jestliže nám Etiketa říká, CO máme dělat, pak protokol nám říká, KDY to máme dělat.

Bc. Jan Brodský DiS.

Absolvent VŠ oboru Mezinárodní vztahy a Vyšší odborné školy Veřejnoprávní. Po několika letech na manažerských pozicích v komerční sféře působil od počátku roku 2009 do srpna 2013 v Institutu pro veřejnou správu Praha, organizaci, která se zaměřuje na vzdělávání úředníků a zaměstnanců české veřejné správy, kde měl v pozici marketingového a komunikačního manažera na starosti právě zajištění a organizaci mnoha typů akcí. 

11.06.2020
16:00 - 19:00
Jablonského 640/2, 170 00 Praha 7
Tento seminář je již zaplněný
Více informací a přihláška

Novela zákoníku práce 2020 z pohledu zaměstnavatele, praktické problémy

Od roku 2006, kdy byl přijat nový zákoník práce č.262/2006 Sb., jde o zásadní novelu, která zasahuje do několika oblastí: prohlubuje flexibilitu základních pracovněprávních vztahů, aniž by oslabovala ochranu postavení zaměstnance, a reaguje na požadavky praxe. Vytváří předpoklady ke snížení administrativní náročnosti kladené na zaměstnavatele a vychází z judikatury českých soudů i SDEU. : Ve srovnání s předchozím návrhem novely zákoníku práce, která neprošla Poslaneckou sněmovnou, došlo k řadě úprav. Byla vypuštěna např. právní úprava postavení vedoucího zaměstnance, změny v pružné pracovní době a kontu pracovní doby, nestanoví se povinnosti zaměstnavatelů při předcházení stresu na pracovišti a podmínky práce z domova apod. Nově byly zařazeny např. změny navazující na dlouhodobé pracovní volno k ošetřování, zavádí se možnost pracovat na tzv. sdíleném pracovním místě, nová úprava minimální a zaručené mzdy apod.

 

JUDr. Ladislav Jouza

Vystudoval PF UK v Praze. Působí jako advokát, rozhodce, člen České advokátní komory, lektor a člen správní rady Ústavu práva a právní vědy, a lektor European Business School SE. Je autorem řady odborných článků zejména z oblasti pracovního práva, je poradcem MPSV pro otázky legislativy v oblasti pracovního práva. Patří mezi nestory českého pracovního práva a nejpopulárnější lektory v této oblasti.

25.06.2020
09:00 - 12:00
Jablonského 640/2, 170 00 Praha 7
1 990 Kč
Více informací a přihláška

Právní jednání zaměstnavatele, jeho závaznost, neplatnost a neúčinnost po novele ZP v roce 2020

Občanský zákoník nahradil pojem „právní úkony“ právním jednáním.Tato změna se každodenně uplatňuje v pracovněprávních vztazích, zejména při sjednávání,změně nebo zániku práv a povinností  zaměstnavatelů a zaměstnanců vyplývající např. z pracovní smlouvy, dohod, výpovědi apod.. Jedná se o požadavky na obsah nebo formu právního jednání, které jsou upraveny v občanském zákoníku. Pro zaměstnavatelskou praxi je správný výklad a řešení těchto otázek velmi důležitý. V opačném případě může znamenat pro zaměstnavatele značné ztráty. Po novele zákoníku práce v roce 2020 nabývá tato otázka na zvýšeném významu. 

 

JUDr. Ladislav Jouza

Vystudoval PF UK v Praze. Působí jako advokát, rozhodce, člen České advokátní komory, lektor a člen správní rady Ústavu práva a právní vědy, a lektor European Business School SE. Je autorem řady odborných článků zejména z oblasti pracovního práva, je poradcem MPSV pro otázky legislativy v oblasti pracovního práva. Patří mezi nestory českého pracovního práva a nejpopulárnější lektory v této oblasti.

17.09.2020
09:00 - 12:00
Jablonského 640/2, 170 00 Praha 7
1 990 Kč
Více informací a přihláška

Velká novela občanského zákoníku - bytové spoluvlastnictví

Pro jednu z nejsložitějších, avšak zároveň nejdůležitějších úprav občanského zákoníku, týkající se vlastnictví bytů, byla nedávno přijata rozsáhlá novelizace. Cílem zákonodárce bylo především odstranit nejasnosti předchozí úpravy a současně reagovat na potřeby praxe. Seminář se zaměří na aktuální problémy praxe a současně na obsah novely občanského zákoníku k bytovému spoluvlastnictví. Seminář bude orientován na praktické řešení výkladových problémů.

JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, s udělením titulu doktor práv. Absolvoval postgraduální studium na právnické fakultě ZČU Plzeň, kde získal titul Ph.D. v oboru občanské právo. V právní praxi působí jako advokát, jeho specializací je občanské právo, zejména právo nemovitostí.  Od roku 2016 působí jako lektor Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE, kde vyučuje v rámci profesního programu MBA Real Estate, jehož je též garantem.

NOVINKA
25.11.2020
09:00 - 12:30
jablonského 640/2, 170 00 Praha 7
Tento seminář je již zaplněný
Více informací a přihláška

Správné uzavírání smluv a dohod v pracovněprávních vztazích po novele ZP v roce 2020

Zaměstnavatel musí realizovat pracovněprávní vztah se zaměstnanci prostřednictvím smluv a dohod. Občanský zákoník i další pracovněprávní předpisy přinesly změny do této oblasti a upravily legislativní požadavky na jejich vytváření. Účelem semináře je seznámit účastníky, zejména vedoucí zaměstnance, personalisty i mzdové účetní a všechny, kteří se pracovněprávní činností zabývají, s obsahem i formou většinou těchto smluv a dohod. Účastníci semináře obdrží vzory nejčastějších smluv a dohod. Po novele zákoníku práce v roce 2020 nabývá tato otázka na zvýšeném významu. 

 

JUDr. Ladislav Jouza

Vystudoval PF UK v Praze. Působí jako advokát, rozhodce, člen České advokátní komory, lektor a člen správní rady Ústavu práva a právní vědy, a lektor European Business School SE. Je autorem řady odborných článků zejména z oblasti pracovního práva, je poradcem MPSV pro otázky legislativy v oblasti pracovního práva. Patří mezi nestory českého pracovního práva a nejpopulárnější lektory v této oblasti.

26.11.2020
09:00 - 12:00
Jablonského 640/2, 170 00 Praha 7
Tento seminář je již zaplněný
Více informací a přihláška

(webinář) Vzory smluv a dohod a vnitrofiremních předpisů, které vydává zaměstnavatel po novele zákoníku práce 2020

Seminář je zaměřen na metodickou pomoc zaměstnavatelům v oblasti nejčastějších písemností a předpisů podle pracovněprávních předpisů.  Ke každému vzoru bude proveden názorný výklad. Podle zákoníku práce může zaměstnavatel rovněž vydávat vlastní předpisy. Jejich význam je zdůrazněn zásadou „Co není zakázáno, je dovoleno“, podle níž může ve vlastních předpisech zvyšovat práva zaměstnanců nad nároky uvedené v zákoníku práce. Seminář bude zaměřen i na používání smluv a dohod v personální práci podle občanského zákoníku.

 

JUDr. Ladislav Jouza

Vystudoval PF UK v Praze. Působí jako advokát, rozhodce, člen České advokátní komory, lektor a člen správní rady Ústavu práva a právní vědy, a lektor European Business School SE. Je autorem řady odborných článků zejména z oblasti pracovního práva, je poradcem MPSV pro otázky legislativy v oblasti pracovního práva. Patří mezi nestory českého pracovního práva a nejpopulárnější lektory v této oblasti.

webinář
09.12.2020
09:00 - 12:00
ONLINE (Google classroom)
1 990 Kč
Více informací a přihláška

(Webinář) 10 poučení z krize pro změnu business modelu pro rok 2021

Podnikání se od roku 2020 radikálně změnilo a stále mění - epidemie coronavirus zasáhla celou planetu a změny přicházejí doslova každý den. Některé podnikatelské modely fungují a jiné naopak krachují - restart svého podnikání je nutností pro přežití firmy na trhu…! Už nestačí intuice ani štěstí pro úspěšnou realizaci podnikatelských záměrů, je potřeba uchopit své podnikání strategicky a především začít stavět svou firmu na pevných základech.

Vít Baloušek

Oblasti marketingové komunikace se věnuje přes 20 let jako odborný konzultant i jako lektor na konferencích či v rámci seminární výuky pro odbornou veřejnost. Je autorem úspěšné monografie Kreativní marketing. Působí jako poradce mnoha firem v oblasti reklamy, a též jako copywriter, konsultant a kreativní ředitel. Od roku 2013 působí jako lektor Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE, kde je garantem programu MBA Executive Marketing management.

ONLINE WEBINÁŘ
03.02.2021
18:00 - 20:00
Google Meet
890 Kč
Více informací a přihláška

(Webinář) Pastičky na cestě mladých leaderů

Leadership je zejména pro mladé a méně zkušené leadery cesta plná nástrah („pastiček“) a i já jsem se s nimi na své cestě businessem střetl. Moji zkušenější mentoři mi pomáhali je pochopit, překonat a neopakovat chyby. Tento webinář Vás provede nejčastějšími „pastičkami“, budeme analyzovat příčiny a varovné signály a diskutovat metody a techniky, jak se jim vyhnout a nepoškodit firmu a svůj kariérní a osobní rozvoj. Vše budeme diskutovat na příkladech z mé bohaté praxe a zkušeností posluchačů.

Ing. Miroslav Focht, MBA

Přes 30 let působil v mezinárodním businessu jako CEO, President EMEA (Europe, Middle East & Africa a člen globálního představenstev IMI plc.. Titul MBA získal na Sheffield Hallam University  Je expertem v oblasti Leadershipu, řízení firem, strategie, obchodu. Lektoruje na Ústavu práva a právní vědy a European Business School, kde je garantem programu MBA Management obchodu programu MSc Management a Leadership.

ONLINE WEBINÁŘ
11.03.2021
09:30 - 12:00
Zoom
2 100 Kč
Více informací a přihláška

(Webinář) Jak efektivně řídit zaměstnance: čeho se držet a čeho vyvarovat

Webinář se věnuje základním principům úspěšného řízení a vedení spolupracovníků i nejčastějším chybám, které toto řízení provázejí. Zabývá se hlavními předpoklady výkonnosti osob - zásadami a nástroji účinné motivace, hodnocení a odměňování, pravidly manažerské komunikace i předpoklady pro získání autority lídra, společnými pro všechny oblasti řízení. Metodou semináře je výklad, ilustrace praktických příkladů, řešení případových situací a moderovaná diskuse.

doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Je absolventem VŠE a FF UK. Je statutárním ředitelem European Business School SE a lektorem Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. Působí dlouhodobě jako univerzitní profesor a v manažerské praxi národních i nadnárodních firem jako konzultant pro otázky managementu, řízení lidských zdrojů a ekonomie. Působil a působí též jako poradce v několika mezinárodních firmách. Je autorem řady úspěšných manažerských monografií.

ONLINE WEBINÁŘ
26.03.2021
09:30 - 12:00
Zoom
2 100 Kč
Více informací a přihláška

(Webinář) - Leadership Essentials

Leadership je dnes módní slovo, ale co to opravdu je? Pojďme prodiskutovat všechny aspekty. Co je to poslání? Jaké jsou typy leadershipu a kdy je použít? Co odlišuje Baťu od Krejčíře? V čem 4 Level Thinking rozšíří vaši paletu leadershipu? Jaké jsou kompetence leadershipu a jak si stojíte vy? Co je to Licence to Lead a jak ji získat? Jak si vybudovat váš autentický styl leadershipu, který bude fungovat? Vše budeme diskutovat a procvičovat na příkladech a videích v tomto programu.

Ing. Miroslav Focht, MBA

Přes 30 let působil v mezinárodním businessu jako CEO, President EMEA (Europe, Middle East & Africa a člen globálního představenstev IMI plc.. Titul MBA získal na Sheffield Hallam University  Je expertem v oblasti Leadershipu, řízení firem, strategie, obchodu. Lektoruje na Ústavu práva a právní vědy a European Business School, kde je garantem programu MBA Management obchodu programu MSc Management a Leadership.

ONLINE WEBINÁŘ
16.04.2021
09:30 - 12:00
Zoom
2 100 Kč
Více informací a přihláška

(Webinář) Jak se bránit stressu a syndromu vyhoření - Home office doba a její nástrahy

Žijeme v době, kde prochází celá společnost náročnou změnou a to znamená pro řadu lidí také dle výzkumů velice stresové zážitky - i práce na home office není pro každého procházkou růžovým sadem, ale náročnou výzvou, jak skloubit pracovní, soukromý i rodinný život… Musíte porozumět jak stress vzniká a proč – uvědomit si psychické a fyzické napětí a své osobní stresové faktory. Získejte know how, jak relaxovat v denim životě a zvítězit nad home office syndromem!

Vít Baloušek

Oblasti marketingové komunikace se věnuje přes 20 let jako odborný konzultant i jako lektor na konferencích či v rámci seminární výuky pro odbornou veřejnost. Je autorem úspěšné monografie Kreativní marketing. Působí jako poradce mnoha firem v oblasti reklamy, a též jako copywriter, konsultant a kreativní ředitel. Od roku 2013 působí jako lektor Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE, kde je garantem programu MBA Executive Marketing management.

ONLINE WEBINÁŘ
22.04.2021
18:00 - 20:00
Zoom
1 600 Kč
Více informací a přihláška

(Webinář) - Pravidla pro Home office a sdílené pracovní místo, příklady z novely zákoníku práce

V období koronaviru se stále více uplatňuje nová forma pracovního zapojení – práce z domova nebo na dálku. Některé problémy nejsou řešeny v právní úpravě, budou vysvětleny na webináři. Sdílené pracovní místo je nový pojem podle novely zákoníku práce. Webinář se zaměří na jeho zásadní úpravu. Výklad bude zaměřen i na další pracovněprávní změny, jako je např. doručování pracovněprávních písemností, dodržování rovnosti při přechodu práv a povinností (pacht a prodej podniku), flexibilní formy zaměstnávání apod.

JUDr. Ladislav Jouza

Vystudoval PF UK v Praze. Působí jako advokát, rozhodce, člen České advokátní komory, lektor a člen správní rady Ústavu práva a právní vědy, a lektor European Business School SE. Je autorem řady odborných článků zejména z oblasti pracovního práva, je poradcem MPSV pro otázky legislativy v oblasti pracovního práva. Patří mezi nestory českého pracovního práva a nejpopulárnější lektory v této oblasti.

ONLINE WEBINÁŘ
29.04.2021
17:30 - 20:00
Zoom
2 100 Kč
Více informací a přihláška

(Webinář) - Nastavení strategie a řízení firmy v době pandemie

Nikdy v historii nebyl vývoj ekonomiky tak nepředvídatelný jako dnes. Co dělat, pokud přijde druhá vlna? Jak reagovat na pokles tržeb? Jaké jsou dopady recese na různé typy businessu? Jaké nevratné změny v businessu nastanou a jak na to reagovat? Jaké jsou priority v řízení firmy v této bezprecedentní situaci? Přináší tato doba nové příležitosti pro podnikatele? Tyto a další otázky budeme diskutovat v tomto workshopu pomocí scénářů, příkladů a case studies

Ing. Miroslav Focht, MBA

Přes 30 let působil v mezinárodním businessu jako CEO, President EMEA (Europe, Middle East & Africa a člen globálního představenstev IMI plc.. Titul MBA získal na Sheffield Hallam University  Je expertem v oblasti Leadershipu, řízení firem, strategie, obchodu. Lektoruje na Ústavu práva a právní vědy a European Business School, kde je garantem programu MBA Management obchodu programu MSc Management a Leadership.

ONLINE WEBINÁŘ
06.05.2021
18:00 - 20:00
Zoom
2 100 Kč
Více informací a přihláška

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.

K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Partneři tyto údaje mohou zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali v důsledku toho, že používáte jejich služby. Používáním tohoto webu souhlasíte.